Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sanat

Sanavalinnoilla on merkitystä

Työ, homma, duuni, toimi, hanke, pro­jekti. Voi tie­tenkin kysyä, onko sillä niin väliä, mitä sanaa käyttää, tär­kein­tähän on, että asia tulee sel­väksi. Pitää tehdä jotain.

Mie­leeni palaa kui­tenkin usein vuosien takainen tilanne, jolloin kuulin olevani töissä ”puu­ha­maassa”. Kyse ei suinkaan ollut lap­sille tar­koi­te­tusta pai­kasta, vaan ison yri­tyksen kehit­tä­mis­tii­mistä. Ihmet­telin kol­le­goiden sana­va­lintaa, ja selitys oli, että työ on täl­laista puu­has­telua puu­ha­maassa. Muut ovat niitä, jotka tekevät sitä oikeaa asia­kas­työtä, me vain kehi­tellään täällä kaikenlaista.

En tun­tenut oloani siellä koskaan oikein kotoi­saksi, enkä myöskään itseäni tarpeelliseksi.

Myö­hemmin opin, että sana ”puu­hamaa” oli muu­al­lakin ylei­sessä käy­tössä. Ehkä se oli oman työn enna­koivaa puo­lus­ta­mista, ehkä se kuvasi ilma­piiriä tai tapaa toimia, ehkä oli kyse vain huu­mo­rista. Mutta en voinut välttyä aja­tuk­selta, että sana­va­linnat ja tapa puhua työstä rapaut­tivat paitsi luot­ta­musta tiimiin ja sen teke­misiin myös amma­til­lista itsetuntoa.

Sillä on vai­ku­tuk­sensa myös palautteen vas­taa­not­ta­miseen. On hel­pompi tun­nistaa ja hyväksyä palaute, jos sen saa sel­lai­selta, johon luottaa tai jonka amma­til­lista osaa­mista arvostaa. On myös luon­tevaa olla eri mieltä silloin, kun tun­nelma on välitön.

Kun tii­millä on sama käsitys teh­tä­vistä ja niiden mer­ki­tyk­sestä, on hel­pompi myös luottaa toisiin. Silloin yhteis­työkin sujuu paremmin.

Soita 000 000 0000