Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen voima 2/3

Kaikki vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lanteet muis­tut­tavat sitä, mitä teat­terin näyt­tä­möllä tapahtuu, totesi sosiologi Erving Goffman jo 1959 ja jatkoi, että esi­tämme sosi­aa­li­sissa tilan­teissa eri­laisia rooleja saa­dak­semme omat pyr­ki­myk­semme toteu­tumaan. Goffman rakensi havain­noistaan vuo­ro­vai­ku­tuksen sosio­lo­giaksi kut­sutun suun­tauksen, mutta näke­mykseen voi yhtyä arki­ko­ke­muk­senkin perusteella.

Ajattele vain vaikkapa kokouksia, suku­juhlia tai ystävien tapaa­mista. Tai mitä tapahtuu myyn­ti­ti­lan­teissa, sat­tu­malta kadulla tava­tessa tai työ­paikan kah­vi­tauolla. Ne ete­nevät usein saman­kal­taisena tois­tuvan käsi­kir­joi­tuksen mukaan. Samoja kysy­myksiä, vas­tauksia ja kom­mentteja. Tuttuja puhee­nai­heita ja sana­va­lintoja sekä tuntuma siitä, mistä juuri nyt ei kannata tai on hyvä puhua. 

Mikä tär­keintä, ais­timme eri­tyisen tarkkaan vuo­ro­vai­ku­tuksen sävyt, vaikka niitä on välillä vaikea sanoittaa.  Ne välit­tyvät suh­tau­tu­mi­sessa ja sanat­to­massa vies­tin­nässä. Tavassa ter­vehtiä, hyväs­tellä ja vaihtaa puhee­nai­hetta. Ilmeissä ja eleissä, jotka ker­tovat kiin­nos­tuk­sesta ja halusta olla lähellä tai väl­tellä. Ja tie­tenkin myös siinä, mistä puhutaan ja mistä vai­etaan. Meillä on luke­mat­tomia eri keinoja osoittaa toi­sil­lemme oma asema ja toisen paikka. 

Se, mil­lai­seksi tunnet olosi muiden kanssa ja mitä päät­telet heidän asen­teistaan, vai­kuttaa omaankin käyt­täy­ty­mi­seesi. Olet innolla mukana tai yrität sovi­tella ja myö­täillä. Tai ehkä olet eri mieltä, haluat haastaa tai vastata samalla mitalla. Sanonta ”niin metsä vastaa, kuin sinne huu­detaan” on varsin pätevä kuvaamaan sitä, mitä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa tapahtuu. Olette samalla puo­lella, annat takaisin, sopeudut tai vetäydyt, tilan­teesta ja tavoit­teistasi riippuen.

Tai sitten vain siksi, että tunteet saavat toi­mimaan tie­tyllä tavalla.

Soita 000 000 0000