Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Verkostojen valta 1/3

Tiedät var­masti miltä tuntuu mennä tilai­suuteen, jossa moni tuntee toi­sensa mutta sinä et juuri ketään. Näet iloisia ilmeitä ja kes­kenään jut­te­levia ihmisiä, jotka ovat niin lähekkäin, ettet oikein rohkene liittyä joukkoon. Jutuista pää­tellen nuo ovat työ­ka­ve­reita, tuossa taas puhutaan ajan­koh­tai­sista tapah­tu­mista, tuo ryhmä näyttää viih­tyvän yhdessä. Vael­telet lasi tai kah­vi­kuppi kädessä ympä­riinsä, ja toivot näke­västi jonkun tutun. Tuolla! Hel­pot­tu­neena lähes ryntäät hänen luokseen.

Tun­nustan, olen monta kertaa ollut vas­taa­vassa tilan­teessa. Orga­ni­saation tilai­suuk­sissa, ver­kos­toi­tu­mis­ta­paa­mi­sissa, eri­lai­sissa juh­lissa. Mikä vain tapahtuma, jossa on paljon ihmisiä ja jonne menee yksin, on otol­linen kuvaa­malleni koke­muk­selle. Mutta jos olet jo osa ver­kostoa, tunne on toinen. Kun lähestyt muita, piiri avautuu sinulle kuin itsestään. Kuu­lut­tehan jollain sala­pe­räi­sellä tavalla yhteen.

Ver­kos­tossa suhteet, int­ressit ja yhteistyö kie­tou­tuvat toi­siinsa. Idea on jakaa osaa­mista, saada uusia kon­takteja ja yllä­pitää suh­teita tut­tuihin. Mutta kyse ei kui­tenkaan ole yksi­puo­li­sesta hyö­ty­mi­sestä, sillä mukaan ei pääse, jollei itsellä ole jotain annet­tavaa muille. Ver­kosto rakentuu vas­ta­vuo­roi­suuden varaan.

Tasa­ver­taisen paikan saa­minen ver­kos­tossa pitää siis ansaita. Se onnistuu ole­malla riit­tävän saman­lainen tul­lakseen hyväk­sy­tyksi, mutta saman­ai­kai­sesti mie­lellään myös sen verran eri­lainen, että muut kokevat uudesta jäse­nestä olevan jotain hyötyä.

Ver­kostoon pää­se­minen muis­tut­taakin hieman uudessa työ­pai­kassa aloit­ta­mista. Vaikka osaa­minen olisi koh­dallaan ja muissa teh­tä­vissä koe­teltua, se pitää todistaa uudessa ympä­ris­tössä. Mutta koskaan ei voi etu­käteen olla varma siitä, mikä on tällä kertaa rat­kai­sevaa. Se voi olla juuri se, mitä olet muilta kuullut. Tai jotain ihan päin­vas­taista, niin kuin kerran kävi. 

Soita 000 000 0000