Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Vaikeneminen

Vaikeneminen on tapa vaikuttaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kes­keinen osa työyh­teisön puhe­tapaa ovat tapa vaieta ja tyyli väl­tellä kes­kus­telua ja tiettyjä aiheita. Vai­ke­ne­minen on osa sana­tonta vies­tintää. Sillä on eri asteita. Vai­ke­ne­minen voi olla hil­jai­suutta, jolla annetaan muille tilaa. Se voi olla pieni mie­le­no­soitus, jolla ker­rotaan, että jokin ei miellytä. Se voi olla pidem­piai­kaista myk­kä­koulua, jolla sul­keu­dutaan pois vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta. Se voi olla keino olla vas­taa­matta tai tapa osoittaa valtaa. Vai­ke­ne­misen vai­kutus on välillä jopa suu­rempi kuin puheen, sillä tul­kit­se­mat­to­muu­dessaan se vai­kuttaa luihin ja ytimiin asti.

Kysy­minen ei ole vain keino saada lisää tietoa tai ohjata ajat­te­lemaan asiaa tie­tystä näkö­kul­masta. Se on myös tapa vai­kuttaa kes­kus­telun kulkuun. Sosi­aa­liset normit ohjaavat toi­min­taamme, joten kysy­myksiin on tapana vastata. Toi­saalta voi valita, miten vastaa. Voi ohittaa kysy­myksen siir­ty­mällä toiseen aiheeseen tai vastata hieman asian sivusta. Voi pyytää jotakin ”paremmin asian tun­tevaa” ker­tomaan tai todeta, ettei tunne asiaa tai pysty kom­men­toimaan. Tai voi siirtää vas­ta­ky­sy­myk­sellä vuoron takaisin kysyjälle.

On meillä mui­takin tapoja vesittää asia tai siirtää huomio muuhun. Puhutaan tar­koi­tuk­sel­lisen pin­ta­puo­li­sesti, ollaan kovin pidät­ty­väisiä eikä antauduta avoimeen vuo­ro­vai­ku­tukseen. Vas­tataan tie­toisen epä­mää­räi­sesti tai ryh­dytään puhumaan pas­sii­vissa ja häi­vy­tetään omaa vas­tuuta ja mie­li­pi­dettä. Osoi­tetaan kaikin tavoin, että asia on turha, liian arka­luon­teinen, ei kuulu tähän tilan­teeseen tai olisi pitänyt rat­kaista jo aikoja sitten, joten ei nytkään kannata puhua.

Kes­kus­te­lu­kei­noista riip­pu­matta eri­tyisen tärkeää olisi edistää työyh­tei­sössä puhe­tapaa, jossa jokainen puhuu omasta puo­lestaan vas­tuul­li­sesti omalla äänellään. Vai­en­ta­matta muita, oman vas­tuunsa kantaen.

 

Soita 000 000 0000