Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Johtajan rooli

Johtajan erityinen rooli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Joh­tajan teh­tä­väksi on osoi­tettu monen­laista. Pitää tehdä tulosta, saada muut lois­tamaan ja rat­kaista ongelmia. On oltava läsnä, pal­veltava ja toi­mittava orga­ni­saa­tionsa kas­voina ja esi­merkkinä. Hyvä johtaja kyselee, kuun­telee ja kan­nustaa, luo hyvää fii­listä ja siinä ohessa var­mistaa tavoit­teiden muut­tu­misen tulok­siksi. Joh­ta­juuden sanotaan olevan rooli, johon kas­vetaan tai tehtävä, jonka voi tie­toi­sesti ope­tella. Listaa voisi jatkaa lähes loput­tomiin, sillä mää­ri­telmiä joh­tajan teh­tä­välle on miltei yhtä monta kuin orga­ni­saa­tiossa on jäseniä.

Joku on myös tii­vis­tänyt, että joh­tajan teh­tävää on johtaa. Kiin­nostava pel­kistys, joka itse asiassa kir­kastaa olen­naisen. Jokai­sella meistä ase­masta riip­pu­matta on perus­tehtävä, jonka mukaan toimia työ­elä­mässä. Joskus tätä perus­teh­tävää kuvataan lii­ka­ni­mellä, joka kertoo siitä, miten muut näkevät toisen roolin.

Joh­tajaa voidaan kutsua moni­tai­tu­riksi, pelas­ta­jaksi, pomoksi, komen­ta­jaksi, isän­näksi, rou­vaksi tai hei­mo­pääl­li­köksi. Joku on myös kuullut ole­vansa pat­ruuna, guru tai piiskuri. Annetut lii­ka­nimet kuvaavat usein enemmän nimeäjää kuin koh­detta, mutta niissä on myös totuuden siemen.

Tun­netun joh­ta­juus­tut­kijan Manfred Kets de Vriesin sanoja lai­na­takseni: tar­vit­semme jonkun, jota voi palvoa tai syyttää.

Se rooli lankeaa lähes luon­nostaan yhteisön toi­min­nasta vas­taa­valle. Tiimin esi­mie­helle, orga­ni­saation joh­ta­jalle, jär­jestön tai yhdis­tyksen puheen­joh­ta­jalle. Joh­tajan eri­tyis­asema hie­rar­kiassa tuo mukanaan sekä mah­dol­li­suuden käyttää valtaa että nostaa pintaan inhi­mil­lisen tai­pu­muk­semme toimia auk­to­ri­tee­tiksi koetun tahdon mukai­sesti, tun­nis­tamme sen tai emme.

Valta-aseman vai­ku­tuk­sesta joh­tajan ja yhteisön toi­mintaan voisi puhua pal­jonkin, mutta syven­nytään tällä kertaa auk­to­ri­teet­tius­koomme ja siihen, miten se kär­jistää odo­tuk­semme. Se, mitä vaa­dimme joh­tajan ase­massa ole­valta, on usein yli­mi­toi­tettua. Pitäisi toteuttaa yhteisön unelmat ja samalla rat­kaista kaikki se, missä edel­täjät eivät ole onnistuneet.

Joh­tajan menestys syn­nyttää vielä suu­rempia toi­veita jat­kosta. Epä­on­nis­tu­miset taas joh­tavat tur­hau­tu­miseen siitä, etteivät toiveet ole toteu­tuneet. Riip­pu­vainen odotus toisen kyvystä tehdä yksin se, mihin vaa­ditaan koko yhteisön voima, saa muut joskus unoh­tamaan oman roo­linsa työyh­teisön näyt­tä­möllä. Jos yhteisö jättää joh­tajan yksin, eivät yhteiset tavoitteet toteudu. Kuten jo kan­san­sadut ovat näyt­täneet, san­ka­rikaan ei pärjää ilman muiden tukea.

Joh­tajan yksi rooli onkin olla ver­kos­tonsa kes­ki­pis­teenä ja toi­minnan yti­messä. Se antaa mah­dol­li­suuden vai­kuttaa mutta tekee roo­lista myös tilan­teiden ja suh­teiden sol­mu­kohdan. Par­haim­millaan johtaja ottaa kaikki mukaan toteut­tamaan yhteistä tavoi­tetta. Pahim­millaan hän toimii yhteistyön tulppana.

Vaikka joh­tajan työn sanotaan olevan yksi­näistä, ei arki­päivä siltä näytä. Päi­vässä ei ole montaa yksi­näistä hetkeä. Eri­laiset tilanteet seu­raavat toi­siaan lähes tauotta ja sosi­aa­listen kon­taktien määrä on huima. Ihan kuin päivä koos­tuisi lukui­sista saman­ai­kai­sista epi­so­deista, yllät­tä­vistä juonen kään­teistä ja aina vain uudesta infor­maa­tiosta. Yksi joh­tajan teh­tä­vistä onkin yhdistää tilan­teiden, kään­teiden ja ihmisten ver­kosto sel­keäksi tari­naksi ja käsi­kir­joi­tuk­seksi, joka vakuuttaa sekä orga­ni­saation sisäisen että ulkoisen yleisön.

Jos joh­ta­misen haluaisi mää­ri­tellä lyhyesti, voisi sanoa, että joh­ta­minen on yti­meltään vies­tintää ja tapa toimia yhdessä. Se tapahtuu eri­laisten näke­mysten ja kil­pai­levien int­ressien kes­kellä. Samalla joh­ta­jasta tulee ihan­teiden, toi­veiden ja kuvi­telmien kohde, jonka koetaan olevan vas­tuussa kai­kesta ja eri­tyi­sesti siitä, joka ei suju odo­tusten mukaan. Siksi joh­ta­vassa ase­massa oleva jou­tuukin hel­posti san­karin tai syn­ti­pukin asemaan.

Jul­kaistu alun perin YHL:n blo­gissa 26.3.2018

Soita 000 000 0000