Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Istut pala­ve­ris­sa. Vii­mei­sen var­tin aika­na säh­kö­pos­tiin näyt­tää tul­leen usei­ta vies­te­jä, ja kol­le­ga on soit­ta­nut jo ker­ran. Pitäi­si vas­ta­ta, ettei näy­tä sil­tä, ettei ole kiin­nos­tu­nut. Keh­tai­si­ko? Vil­kai­set ympä­ril­le­si. Puheen­joh­ta­ja kat­soo puhu­jaa, vie­res­sä istu­va aika ajoin. Muu­ta­man kat­seet ovat läp­pä­ris­sä, esi­tys­tä seu­rail­len. Tar­kem­min kat­sot­tu­na säh­kö­pos­ti näkyy ruu­dul­la useam­min kuin puhu­jan diat. Vie­res­tä kuu­luu tasai­nen napu­tus — naa­pu­ri ei edes esi­tä seu­raa­van­sa kes­kus­te­lua, vaan on kes­kit­ty­nyt omiin töi­hin­sä. ”Anteek­si, tähän on pak­ko vas­ta­ta” on täs­sä­kin kokouk­ses­sa tut­tu lause. Pala­ve­ri näyt­tää ole­van tais­te­lu­tan­ner, jos­sa kokoon­tu­mi­sen aihe, puheen­joh­ta­ja ja puhu­ja jou­tu­vat tais­te­le­maan osal­lis­tu­jien huo­mios­ta. Toi­saal­ta tilan­ne muis­tut­taa hil­jen­ty­mis­huo­net­ta – jokai­nen kes­kit­tyy omaan teke­mi­seen­sä, hel­pot­tu­nee­na sii­tä, että on het­ki aikaa hoi­taa pois mie­les­sä jäy­tä­viä teh­tä­viä.

Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Niin tutul­ta, että sii­hen ei kiin­ni­tä enää huo­mio­ta, vaan hyö­dyn­tää tilan­net­ta itse­kin. Muut­kin teke­vät samaa, ja onhan se merk­ki tehok­kaas­ta toi­min­nas­ta. Vai onko? Mitä se ker­too meis­tä, jos huo­mio pala­ve­ris­sa on yhteis­työn sijas­ta vain omis­sa asiois­sa?

Sosi­aa­lis­ten tai­to­jen ydin on suh­de mui­hin ihmi­siin. Toi­min­nal­la­si ja vuo­ro­vai­ku­tuk­se­si pie­nil­lä sävyil­lä ja eleil­lä osoi­tat, olet­ko kiin­nos­tu­nut, välin­pi­tä­mä­tön tai perä­ti aavis­tuk­sen viha­mie­li­nen. Tapa­si koh­del­la mui­ta pal­jas­taa ei pel­käs­tään sen, mitä ajat­te­let asiois­ta, vaan ennen kaik­kea sen, miten suh­tau­dut mui­hin ihmi­siin. Arvos­tat­ko, vai tun­net­ko epä­luot­ta­mus­ta.

Pin It on Pinterest