Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Myös hamar­tia, ereh­dyk­ses­tä tai tie­tä­mät­tö­myy­des­tä joh­tu­va vir­he­toi­min­ta, jol­la on huo­not seu­rauk­set, on tut­tua työyh­tei­söis­sä. Jokai­nen saat­taa teh­dä hyväs­sä uskos­sa jotain, joka osoit­tau­tuu vir­heek­si. Jos­kus koh­ta­lok­kaan ereh­dyk­sen teki­jä aavis­te­lee, että jotain voi olla menos­sa pie­leen mut­ta ei usko merk­ke­jä vaan ete­nee vää­räl­lä tiel­lä. Esi­mer­kik­si esi­mies suun­nit­te­lee muu­tok­sen toteut­ta­mis­ta taval­la, joka suun­ni­tel­ma­na näyt­tää hyväl­tä. Pie­net sig­naa­lit osoit­ta­vat, että jotain on pie­les­sä, mut­ta parem­paa­kin tapaa ei kek­si­tä. Hyvä tar­koi­tus, huo­no lop­pu­tu­los. Syn­ty­nyt ereh­dyk­ses­tä, ei tahal­li­se­na.

Tilan­ne herät­tää kysy­myk­sen, miten hamar­ti­aan tuli­si suh­tau­tua. Kriit­ti­ses­ti, sil­lä moka mikä moka tar­koi­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Vai ymmär­tä­väi­ses­ti, sil­lä tar­koi­tus oli kui­ten­kin hyvä, vali­tut kei­not sen sijaa eivät?  Ehkä rat­kai­su löy­tyy ääneen puhu­mi­ses­ta. Sel­vi­te­tään tavoi­te ja lop­pu­tu­los, ja löy­de­tään yhdes­sä parem­pi tapa. Rat­kai­su on aina parem­pi kuin ran­kai­su.

Pin It on Pinterest