Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Hamartia

Työyhteisödramaa: Hamartia eli virheitä sattuu

Myös hamartia, ereh­dyk­sestä tai tie­tä­mät­tö­myy­destä johtuva vir­he­toi­minta, jolla on huonot seu­raukset, on tuttua työyh­tei­söissä. Jokainen saattaa tehdä hyvässä uskossa jotain, joka osoit­tautuu vir­heeksi. Joskus koh­ta­lokkaan ereh­dyksen tekijä aavis­telee, että jotain voi olla menossa pieleen mutta ei usko merkkejä vaan etenee vää­rällä tiellä. Esi­mer­kiksi esimies suun­nit­telee muu­toksen toteut­ta­mista tavalla, joka suun­ni­telmana näyttää hyvältä. Pienet sig­naalit osoit­tavat, että jotain on pie­lessä, mutta parem­paakin tapaa ei keksitä. Hyvä tar­koitus, huono lop­pu­tulos. Syn­tynyt ereh­dyk­sestä, ei tahallisena.

Tilanne herättää kysy­myksen, miten hamar­tiaan tulisi suh­tautua. Kriit­ti­sesti, sillä moka mikä moka tar­koi­tuk­sesta riip­pu­matta. Vai ymmär­tä­väi­sesti, sillä tar­koitus oli kui­tenkin hyvä, valitut keinot sen sijaa eivät?  Ehkä rat­kaisu löytyy ääneen puhu­mi­sesta. Sel­vi­tetään tavoite ja lop­pu­tulos, ja löy­detään yhdessä parempi tapa. Rat­kaisu on aina parempi kuin rankaisu.

Soita 000 000 0000