Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: J niin kuin Jutella ja Juoru

Jut­te­le­minen voi tuntua liian vähä­ar­voi­selta sanalta sel­lai­selle, joka on yhtei­söl­li­syyden yti­messä. Siis kiin­nostus ja hyvän fii­liksen luo­minen. Sen voi tehdä hel­posti. Kyselee kuu­lu­misia, on kiin­nos­tunut miten työt sujuvat ja tarjoaa apua silloin, kun se on tarpeen. Ei jää oman tuo­linsa van­giksi, vaan on mukana siinä, mitä on meneillään. Ja malttaa vaihtaa muu­taman sanan sil­loinkin, kun oma aika ei mei­naisi riittää. Läs­näolo ja kiin­nostus ovat usein tär­keämpiä kuin se, että pysyy tiu­kasti asiassa.

Jut­te­le­mi­sessa on monta tasoa. Se alkaa ystä­väl­li­sestä kat­seesta ja ter­veh­ti­mi­sestä ja etenee muu­taman sanan vaih­ta­mi­sesta lyhyen jut­tu­tuokion kautta yhteiseen kes­kus­teluun, joka voi alkaa pie­nestä mutta päätyä maa­ilmaa sylei­leviin aiheisiin. Sel­laisiin, jotka innos­tavat osaa poru­kasta ja joi­takin taas tyl­sis­tyt­tävät. Niihin voi liittyä, ja niistä on yhtä hel­posti irtautua ilman, että joku pahoittaa mielensä.

Joskus juttelu voi vallata tilaa työn­te­ke­mi­seltä, joten sen kanssa kan­nattaa olla ajal­li­sesti tarkka. Ja jos juttelu kääntyy vän­kää­mi­seksi, ollaan syr­jässä yhtei­söl­li­syy­destä. Eri­laiset mie­li­piteet voi yhdistää raken­ta­valla väit­te­lyllä, mutta repivä vas­tak­kai­na­settelu saa aikaan jotain ihan muuta.

Luota jut­telun voimaan, sil­loinkin kun on kiire. Se lisää avointa ilma­piiriä ja antaa tilaa samalla puhua myös työ­asioista. Mitä läm­pi­mämpi ilma­piiri, sen vähemmän tar­vetta pistää liik­keelle ikävän sävyisiä juoruja.

Kuten tie­detään, hyvät tarinat ovat keino välittää tietoa ja oppia. Ne vas­taavat myös inhi­mil­liseen ute­liai­suuteen ja yhdis­tävät ihmisiä. Jos tarinat kui­tenkin muut­tuvat pahan­tah­toi­siksi juo­ruiksi, joilla halutaan vahin­goittaa, ollaan jo mat­kalla klik­kiy­ty­miseen. Se on tie, joka purkaa yhtei­söl­li­syyden ja tuo tilalle epä­luuloja ja pelkoja.

Juorut eivät kui­tenkaan aina ole mol­laavia. Niitä voi myös käyttää kii­tokseen ja kehu­miseen. Kerro posi­tii­visia juoruja. Puhu hyvää toi­sista. Kehu puheen­vuoroa, hyvää val­mis­telua ja antoisaa kes­kus­telua. Kiitä tuesta ja asioihin paneu­tu­mi­sesta, näytä, miten näke­mykset ovat vai­kut­taneet rat­kai­suihin. Anna myön­teistä palau­tetta run­saalla kädellä, sil­loinkin, kun osal­liset eivät ole pai­kalla. Ikä­villä tari­noilla on tai­pumus levitä nopeasti, hyvillä vähän hitaammin. Mitä sys­te­maat­ti­semmin kerrot hyvää toi­sista, sitä paremmin se laa­jenee koko yhteisön tavaksi toimia, roo­listasi riippumatta.

Tutustu myös Ihmet­telyyn ja Iloon, Har­joit­teluun ja Hai­hat­teluun, Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000