Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Jut­te­le­mi­nen voi tun­tua lii­an vähä­ar­voi­sel­ta sanal­ta sel­lai­sel­le, joka on yhtei­söl­li­syy­den yti­mes­sä. Siis kiin­nos­tus ja hyvän fii­lik­sen luo­mi­nen. Sen voi teh­dä hel­pos­ti. Kyse­lee kuu­lu­mi­sia, on kiin­nos­tu­nut miten työt suju­vat ja tar­jo­aa apua sil­loin, kun se on tar­peen. Ei jää oman tuo­lin­sa van­gik­si, vaan on muka­na sii­nä, mitä on meneil­lään. Ja malt­taa vaih­taa muu­ta­man sanan sil­loin­kin, kun oma aika ei mei­nai­si riit­tää. Läs­nä­olo ja kiin­nos­tus ovat usein tär­keäm­piä kuin se, että pysyy tiu­kas­ti asias­sa.

Jut­te­le­mi­ses­sa on mon­ta tasoa. Se alkaa ystä­väl­li­ses­tä kat­sees­ta ja ter­veh­ti­mi­ses­tä ja ete­nee muu­ta­man sanan vaih­ta­mi­ses­ta lyhyen jut­tu­tuo­kion kaut­ta yhtei­seen kes­kus­te­luun, joka voi alkaa pie­nes­tä mut­ta pää­tyä maa­il­maa sylei­le­viin aihei­siin. Sel­lai­siin, jot­ka innos­ta­vat osaa poru­kas­ta ja joi­ta­kin taas tyl­sis­tyt­tä­vät. Nii­hin voi liit­tyä, ja niis­tä on yhtä hel­pos­ti irtau­tua ilman, että joku pahoit­taa mie­len­sä.

Jos­kus jut­te­lu voi val­la­ta tilaa työn­te­ke­mi­sel­tä, joten sen kans­sa kan­nat­taa olla ajal­li­ses­ti tark­ka. Ja jos jut­te­lu kään­tyy vän­kää­mi­sek­si, ollaan syr­jäs­sä yhtei­söl­li­syy­des­tä. Eri­lai­set mie­li­pi­teet voi yhdis­tää raken­ta­val­la väit­te­lyl­lä, mut­ta repi­vä vas­tak­kai­na­set­te­lu saa aikaan jotain ihan muu­ta.

Luo­ta jut­te­lun voi­maan, sil­loin­kin kun on kii­re. Se lisää avoin­ta ilma­pii­riä ja antaa tilaa samal­la puhua myös työ­asiois­ta. Mitä läm­pi­mäm­pi ilma­pii­ri, sen vähem­män tar­vet­ta pis­tää liik­keel­le ikä­vän sävyi­siä juo­ru­ja.

Kuten tie­de­tään, hyvät tari­nat ovat kei­no välit­tää tie­toa ja oppia. Ne vas­taa­vat myös inhi­mil­li­seen ute­liai­suu­teen ja yhdis­tä­vät ihmi­siä. Jos tari­nat kui­ten­kin muut­tu­vat pahan­tah­toi­sik­si juo­ruik­si, joil­la halu­taan vahin­goit­taa, ollaan jo mat­kal­la klik­kiy­ty­mi­seen. Se on tie, joka pur­kaa yhtei­söl­li­syy­den ja tuo tilal­le epä­luu­lo­ja ja pel­ko­ja.

Juo­rut eivät kui­ten­kaan aina ole mol­laa­via. Nii­tä voi myös käyt­tää kii­tok­seen ja kehu­mi­seen. Ker­ro posi­tii­vi­sia juo­ru­ja. Puhu hyvää toi­sis­ta. Kehu puheen­vuo­roa, hyvää val­mis­te­lua ja antoi­saa kes­kus­te­lua. Kii­tä tues­ta ja asioi­hin paneu­tu­mi­ses­ta, näy­tä, miten näke­myk­set ovat vai­kut­ta­neet rat­kai­sui­hin. Anna myön­teis­tä palau­tet­ta run­saal­la kädel­lä, sil­loin­kin, kun osal­li­set eivät ole pai­kal­la. Ikä­vil­lä tari­noil­la on tai­pu­mus levi­tä nopeas­ti, hyvil­lä vähän hitaam­min. Mitä sys­te­maat­ti­sem­min ker­rot hyvää toi­sis­ta, sitä parem­min se laa­je­nee koko yhtei­sön tavak­si toi­mia, roo­lis­ta­si riip­pu­mat­ta.

Tutus­tu myös Ihmet­te­lyyn ja Iloon, Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest