Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Johtamisen aakkoset

Johtamisen aakkoset: I niin kuin Ihmetellä ja Ilo

Ihmettely on taito, joka hel­posti unohtuu lap­suuden jälkeen. Ensin kaikki on uutta ja kiin­nos­tavaa. Sitten alat tottua ja het­kit­täinen uusi uppoutuu osaksi vanhaa. Et kiinnitä enää huo­miota mitä tapahtuu, tie­däthän sen jo etu­käteen. Yksi­tyis­kohdat menet­tävät mer­ki­tyk­sensä, pro­ses­sihan on jo tuttu. Tunnet koke­neesi jo niin paljon, ettei mikään voi enää yllättää, näet ympä­rilläsi vain sen, mitä ennenkin.  Unohdat kysy­mykset mitä, miksi ja miten, vaikka juuri ne saavat aikaan uteliaisuutta.

Palaa takaisin ihmet­telyn tilaan. Katso joka tilan­teessa ympä­rillesi niin kuin tilanne olisi uusi. Vaikka tiedät mitä on meneillään, kysy kui­tenkin itseltäsi mitä tapahtuu, miten toi­mitaan ja mikä siihen voisi olla syynä. Anna itsellesi aikaa hetki miettiä, aina ole pakko rea­goida kaikkeen heti auto­ma­tii­kalla. Usein riittää, että vain katsot ympä­rillesi tavan­omaista tar­kemmin. Ihmet­telet pari sekuntia mitäs nyt. Huomaat kyllä, mihin kan­nattaa tar­kemmin paneutua. Siinä on ihmet­telyn voima.

Ihmettely voi tuoda mukanaan myös paljon uusia ilon aiheita, jotka muutoin jäävät arjen teke­misen taakse. Ilo onkin tunne, jota ei voi olla työyh­tei­söissä liikaa. Iloa onnis­tu­mi­sista, iloa hyvästä yhteis­työstä ja palaut­teesta, oppi­misen iloa ja hyvän tun­nelman iloa. Yksi­tyis­kohtien iloa ja suju­vuuden iloa, iloa saada tehdä parhaansa.

Työyh­teisö, jossa ilo jää puur­ta­misen ja han­ka­luuksien alle, ei voi hyvin eikä kehity. Ilo antaa energiaa ja luo yhteyksiä ihmisten välille, ei erota niin kuin kyl­memmät tunteet. Satsaa tie­toi­sesti ilon lisää­miseen. Jär­jestä koke­musten jaka­misen paikkoja, juhli onnis­tu­misia. Luo kiit­tä­misen ja kehu­misen kult­tuuria, ole siitä itse paras esi­merkki. Ilo tarttuu par­haiten ilmeistä, eleistä ja sanat­to­masta vies­tin­nästä. Kun innostat itseäsi iloi­seksi, vaikka aina ei siltä tun­tui­sikaan, saavat omat ja muiden ilon hetket tilaa ja työyh­tei­sössä alkaa hen­kinen aurinko paistaa.

Tutustu myös Har­joit­teluun ja Hai­hat­teluun, Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000