Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ihmet­te­ly on tai­to, joka hel­pos­ti unoh­tuu lap­suu­den jäl­keen. Ensin kaik­ki on uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa. Sit­ten alat tot­tua ja het­kit­täi­nen uusi uppou­tuu osak­si van­haa. Et kiin­ni­tä enää huo­mio­ta mitä tapah­tuu, tie­dät­hän sen jo etu­kä­teen. Yksi­tyis­koh­dat menet­tä­vät mer­ki­tyk­sen­sä, pro­ses­si­han on jo tut­tu. Tun­net koke­nee­si jo niin pal­jon, ettei mikään voi enää yllät­tää, näet ympä­ril­lä­si vain sen, mitä ennen­kin.  Unoh­dat kysy­myk­set mitä, mik­si ja miten, vaik­ka juu­ri ne saa­vat aikaan ute­liai­suut­ta.

Palaa takai­sin ihmet­te­lyn tilaan. Kat­so joka tilan­tees­sa ympä­ril­le­si niin kuin tilan­ne oli­si uusi. Vaik­ka tie­dät mitä on meneil­lään, kysy kui­ten­kin itsel­tä­si mitä tapah­tuu, miten toi­mi­taan ja mikä sii­hen voi­si olla syy­nä. Anna itsel­le­si aikaa het­ki miet­tiä, aina ole pak­ko rea­goi­da kaik­keen heti auto­ma­tii­kal­la. Usein riit­tää, että vain kat­sot ympä­ril­le­si tavan­omais­ta tar­kem­min. Ihmet­te­let pari sekun­tia mitäs nyt. Huo­maat kyl­lä, mihin kan­nat­taa tar­kem­min paneu­tua. Sii­nä on ihmet­te­lyn voi­ma.

Ihmet­te­ly voi tuo­da muka­naan myös pal­jon uusia ilon aihei­ta, jot­ka muu­toin jää­vät arjen teke­mi­sen taak­se. Ilo onkin tun­ne, jota ei voi olla työyh­tei­söis­sä lii­kaa. Iloa onnis­tu­mi­sis­ta, iloa hyväs­tä yhteis­työs­tä ja palaut­tees­ta, oppi­mi­sen iloa ja hyvän tun­nel­man iloa. Yksi­tyis­koh­tien iloa ja suju­vuu­den iloa, iloa saa­da teh­dä par­haan­sa.

Työyh­tei­sö, jos­sa ilo jää puur­ta­mi­sen ja han­ka­luuk­sien alle, ei voi hyvin eikä kehi­ty. Ilo antaa ener­gi­aa ja luo yhteyk­siä ihmis­ten välil­le, ei ero­ta niin kuin kyl­mem­mät tun­teet. Sat­saa tie­toi­ses­ti ilon lisää­mi­seen. Jär­jes­tä koke­mus­ten jaka­mi­sen paik­ko­ja, juh­li onnis­tu­mi­sia. Luo kiit­tä­mi­sen ja kehu­mi­sen kult­tuu­ria, ole sii­tä itse paras esi­merk­ki. Ilo tart­tuu par­hai­ten ilmeis­tä, eleis­tä ja sanat­to­mas­ta vies­tin­näs­tä. Kun innos­tat itseä­si iloi­sek­si, vaik­ka aina ei sil­tä tun­tui­si­kaan, saa­vat omat ja mui­den ilon het­ket tilaa ja työyh­tei­sös­sä alkaa hen­ki­nen aurin­ko pais­taa.

Tutus­tu myös Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest