Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Orga­ni­saa­tios­sa alkaa tapah­tua sil­loin, kun jotain uut­ta ilme­nee. Tie­to voi liit­tää ihmi­siä entis­tä vah­vem­min yhteen tai saa­da aikaan hajaan­nus­ta. Jos uusi infor­maa­tio pal­jas­taa salat­tua, on yllät­tä­vää tai tuo tie­toi­suu­teen kaik­kien odot­ta­man mut­ta vai­e­tun, voi tilan­ne olla yhtei­söl­le kään­teen­te­ke­vä.

Totuu­den val­ke­ne­mi­nen, anagro­ri­sis, edel­tää usein kään­ne­koh­taa. Anagro­ri­sis on het­ki, jol­loin tie­tä­mät­tö­myys vaih­tuu tie­dok­si. Näy­tel­mäs­sä outo hen­ki­lö pal­jas­tuu­kin tutuk­si, tai asioi­den oikea lai­ta val­ke­nee yhtäk­kiä. Orga­ni­saa­tion totuu­den het­ket pal­jas­ta­vat mitä oikeas­ti tapah­tuu. Uudet liit­tou­tu­mat ja kli­kit tule­vat näky­vik­si. Nimi­tyk­set jul­kis­te­taan tai muu­tos­ten sisäl­tö ja aika­tau­lu tie­do­te­taan. Kil­pai­li­jat teke­vät jotain, joka vai­kut­taa kaik­kiin toi­mi­joi­hin. Konflik­ti­ti­lan­teet tuo­vat esil­le jotain, joka on halut­tu pitää taus­tal­la.  Totuu­den­het­ket näyt­tä­vät työyh­tei­sös­sä sen, mitä pin­nan alla tapah­tuu.

Pin It on Pinterest