Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Palaute

Palaute on taitolaji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Palaute ei ole helppo laji. Sitä tuntuu aina olevan liian vähän (palau­tevaje), liikaa (turhaa ohjausta) tai vää­rän­laista (ei ymmärretä mikä on tärkeää). Vaje voi syntyä myös siitä, että palau­tetta tulee vää­rältä hen­ki­löltä (ei arvos­tet­tujen jou­kossa) tai se annetaan tilan­teessa, joka ei nyt satu sopivan itselle (väärä ajan­kohta). Ei ihme, että palaut­teesta ja var­sinkin sen puut­teesta on niin paljon puhetta. 

Työyh­tei­söissä palaute on vält­tä­mätön. Se on paitsi oppi­misen edel­lytys myös tärkeä osa arvos­tavaa yhteis­työtä. Ilman vas­ta­kaikua emme tiedä ase­maamme ryh­mässä. Palaute on ikään kuin peili, joka näyttää, miltä toi­mintani tuntuu muista. Pahim­millaan palau­tevaje ohittaa, syr­jäyttää ja saa epäi­lemään, että jotain on pie­lessä. Ainakin muissa, jollei itsessä. 

Hyvä palaute auttaa eteenpäin ja roh­kaisee kiin­nit­tämään huo­miota olen­naisiin asioihin. Palau­tetta annetaan toi­min­nasta, ei toisen per­soo­nasta tai omi­nai­suuk­sista. Tiedät kyllä peri­aatteet. Mutta miten toteuttaa näitä ohjeita käy­tän­nössä? Seu­raa­vassa on kolme palautteen anta­misen pää­pe­ri­aa­tetta. Nou­dat­ta­malla niitä vähennät palau­te­va­jetta ja luot hyvän perustan avoi­muu­delle ja kehit­ty­misen kulttuurille. 

  • Pohdi ennen palautteen anta­mista hetki, miksi annat palau­tetta. Jos palaute on omien tun­teiden pur­ka­mista, ran­gais­tuksen sävyinen huo­mautus tai tapa siirtää oma vastuu toi­selle, jätä palaute anta­matta. Palautteen tehtävä on auttaa eteenpäin, ei syyl­listää tai rangaista. 
  • Anna täs­mäl­linen ja ymmär­rettävä palaute. Kerro havaintosi, älä esitä tul­kintoja tapah­tuman syistä. Palaute ker­rotaan tie­tystä tilan­teesta, ei yleisenä palaut­teena hen­kilön toi­mintaan liittyen. 
  • Joskus palaute tuntuu pahem­malta kuin palautteen antaja ennakoi. Älä jätä palautteen saajaa yksin, vaan etsi hänen kanssaan rat­kaisuja siihen, miten toimia toisin. Seuraa tilan­netta, vah­vista hyvin suju­neita tilan­teita ja ota asia tar­vit­taessa uudelleen puheeksi. 

Palau­te­va­jetta ei korvaa vain määrä. Tapa, jolla kes­kustelu käydään, on rat­kaiseva. Lämpö ja arvostus ovat keinoja, joilla pai­kataan köm­pe­lötkin sana­va­linnat. Mitä paremmat suhteet työyh­tei­sössä val­lit­sevat, sitä vähemmän se kärsii palautevajeesta. 

Soita 000 000 0000