Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Myötätunto-valo.jpg

Vahvista myötätuntoa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Myö­tä­tunto, empatia ja tun­ne­taidot aut­tavat vähen­tämään kiel­teisiä koke­muksia työyh­tei­sössä ja raken­tamaan innos­tuksen kautta tuloksia ja kil­pai­lu­kykyä. Myö­tä­tunto tulee näky­väksi toi­mintana ja tekoina, pelkkä tunne tai samas­tu­minen ei riitä. Myö­tä­tun­toisen kult­tuurin raken­ta­minen perustuu samoihin läh­tö­kohtiin: herk­kyyteen huomata tilanne, kykyyn eläytyä toisen asemaan, tun­teiden tun­nis­ta­miseen ja roh­keuteen toimia myö­tä­tun­toi­sesti. Ne ovat tär­keitä taitoja, mutta pelkkä yksi­löl­linen osaa­minen ei riitä.  Tar­vitaan koko työyh­teisön myö­tä­tun­toista kult­tuuria. Se ei synny sat­tu­malta, vaan vaatii sys­te­maat­tisia askeleita:

  1. Askel: Tun­nista tilanteet. Missä tilan­teissa myö­tä­tuntoa eri­tyi­sesti tar­vitaan työyh­teisön sisällä, asiak­kaiden kanssa tai verkostoissa?
  2. Askel: Ymmärrä nykyisen kult­tuurin piirteet. Mikä rooli myö­tä­tun­nolla on nykyi­sessä tavassa toimia? Mikä on näkyvää, mikä piilossa?
  3. Askel: Rakenna yhteistä tah­to­tilaa. Miksi myö­tä­tunnon lisää­minen on tarpeen? Mihin se vai­kuttaa työyh­tei­sössä? Millä keinoin sitä voi paremmin osoittaa?
  4. Askel: Suun­nittele muutos yhdessä. Miten lisätä myö­tä­tunnon voimaa esi­mer­kiksi kah­den­kes­ki­sissä kes­kus­te­luissa, tii­mi­pa­la­ve­reissa tai esimiestyössä?
  5. Askel: Anna aikaa oppi­mi­selle. Myö­tä­tun­toakin voi har­joi­tella. Huomaa tilanteet, toimi, puhukaa yhdessä miltä tuntui ja miten sujui. Mitä koke­muk­sista voi oppia?
  6. Askel: Huomio ja aika ihmisiin. Myö­tä­tunnon osoit­ta­minen kärsii, jos ihmisten väli­sille koh­taa­mi­sille ei ole aikaa. Tar­vi­taanko työyh­tei­sössä lisää yhteistä aikaa tai luot­ta­musta ihmisten välillä? Miten niitä on mah­dol­lista lisätä?
  7. Askel: Vah­vista kult­tuuria. Tar­vitaan palau­tetta, kii­tosta ja kan­nus­tusta ja nii­denkin roh­kai­se­mista, jotka vielä eivät ole myö­tä­tunnon kult­tuu­rissa täy­sillä mukana.

Muutos syntyy koko työyh­teisön voimin, päi­vit­täisten kes­kus­te­lujen ja yhteistyön kautta. Kun pysäh­dytään vaikkapa vii­koittain het­keksi poh­timaan yhdessä, mitä on opittu, missä on onnis­tuttu ja missä voi­taisiin toimia paremmin ja miten toi­mitaan jat­kossa, vah­vistuu yhteinen myö­tä­tunnon kult­tuuri. Samalla kasvaa vastuun tunne ja halu onnistua.

Soita 000 000 0000