Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Myö­tä­tun­to, empa­tia ja tun­ne­tai­dot aut­ta­vat vähen­tä­mään kiel­tei­siä koke­muk­sia työyh­tei­sös­sä ja raken­ta­maan innos­tuk­sen kaut­ta tulok­sia ja kil­pai­lu­ky­kyä. Myö­tä­tun­to tulee näky­väk­si toi­min­ta­na ja tekoi­na, pelk­kä tun­ne tai samas­tu­mi­nen ei rii­tä. Myö­tä­tun­toi­sen kult­tuu­rin raken­ta­mi­nen perus­tuu samoi­hin läh­tö­koh­tiin: herk­kyy­teen huo­ma­ta tilan­ne, kykyyn eläy­tyä toi­sen ase­maan, tun­tei­den tun­nis­ta­mi­seen ja roh­keu­teen toi­mia myö­tä­tun­toi­ses­ti. Ne ovat tär­kei­tä tai­to­ja, mut­ta pelk­kä yksi­löl­li­nen osaa­mi­nen ei rii­tä.  Tar­vi­taan koko työyh­tei­sön myö­tä­tun­tois­ta kult­tuu­ria. Se ei syn­ny sat­tu­mal­ta, vaan vaa­tii sys­te­maat­ti­sia aske­lei­ta:

  1. Askel: Tun­nis­ta tilan­teet. Mis­sä tilan­teis­sa myö­tä­tun­toa eri­tyi­ses­ti tar­vi­taan työyh­tei­sön sisäl­lä, asiak­kai­den kans­sa tai ver­kos­tois­sa?
  2. Askel: Ymmär­rä nykyi­sen kult­tuu­rin piir­teet. Mikä roo­li myö­tä­tun­nol­la on nykyi­ses­sä tavas­sa toi­mia? Mikä on näky­vää, mikä pii­los­sa?
  3. Askel: Raken­na yhteis­tä tah­to­ti­laa. Mik­si myö­tä­tun­non lisää­mi­nen on tar­peen? Mihin se vai­kut­taa työyh­tei­sös­sä? Mil­lä kei­noin sitä voi parem­min osoit­taa?
  4. Askel: Suun­nit­te­le muu­tos yhdes­sä. Miten lisä­tä myö­tä­tun­non voi­maa esi­mer­kik­si kah­den­kes­ki­sis­sä kes­kus­te­luis­sa, tii­mi­pa­la­ve­reis­sa tai esi­mies­työs­sä?
  5. Askel: Anna aikaa oppi­mi­sel­le. Myö­tä­tun­toa­kin voi har­joi­tel­la. Huo­maa tilan­teet, toi­mi, puhu­kaa yhdes­sä mil­tä tun­tui ja miten sujui. Mitä koke­muk­sis­ta voi oppia?
  6. Askel: Huo­mio ja aika ihmi­siin. Myö­tä­tun­non osoit­ta­mi­nen kär­sii, jos ihmis­ten väli­sil­le koh­taa­mi­sil­le ei ole aikaa. Tar­vi­taan­ko työyh­tei­sös­sä lisää yhteis­tä aikaa tai luot­ta­mus­ta ihmis­ten välil­lä? Miten nii­tä on mah­dol­lis­ta lisä­tä?
  7. Askel: Vah­vis­ta kult­tuu­ria. Tar­vi­taan palau­tet­ta, kii­tos­ta ja kan­nus­tus­ta ja nii­den­kin roh­kai­se­mis­ta, jot­ka vie­lä eivät ole myö­tä­tun­non kult­tuu­ris­sa täy­sil­lä muka­na.

Muu­tos syn­tyy koko työyh­tei­sön voi­min, päi­vit­täis­ten kes­kus­te­lu­jen ja yhteis­työn kaut­ta. Kun pysäh­dy­tään vaik­ka­pa vii­koit­tain het­kek­si poh­ti­maan yhdes­sä, mitä on opit­tu, mis­sä on onnis­tut­tu ja mis­sä voi­tai­siin toi­mia parem­min ja miten toi­mi­taan jat­kos­sa, vah­vis­tuu yhtei­nen myö­tä­tun­non kult­tuu­ri. Samal­la kas­vaa vas­tuun tun­ne ja halu onnis­tua.

Pin It on Pinterest