Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Työn ilo

Työn ilo syntyy yhdessä

Psy­ko­lo­ginen tur­val­lisuus on tunne siitä, että kokee voi­vansa olla oma itsensä ja puhua suoraan ilman kiel­teisiä seu­rauksia. Sillä on suora vai­kutus luot­ta­muksen koke­mukseen. Sen sijaan ilma­piiri, joka tuntuu jän­nit­tei­seltä, on täynnä ris­ti­riitoja tai jossa kysee­na­lais­tetaan ole­minen ja teke­minen, tuntuu tur­vat­to­malta ja tukalalta.

Osal­listuin kerran pro­jektiin, jossa oli monen eri alan osaajia. Olin kuullut toi­min­nasta paljon hyvää, joten ihmet­telin oloani istut­tuani hetken yhtei­sessä pöydässä.

Innos­tuksen sijaan tunsin itseni varau­tu­neeksi ja epä­var­maksi, vaikka minut oli pyy­detty mukaan asian­tun­tijana. Mietin hetken, mistä tunne syntyi. Se tuli kat­seiden vält­te­lystä, anteek­si­pyy­tä­vistä tai hyök­kää­vistä äänen­sä­vyistä ja kovin muo­dol­li­sesta toi­min­nasta, vaikka ihmiset olivat toi­silleen tuttuja. Olin kuvi­tellut, että kes­kustelu olisi ollut rikasta ja vapaata, mutta sen sijaan tun­nelma oli vaisu ja kolea.

Ei ihme, että työnilo oli kaukana. Innostus, energia ja osaa­misen tunne syntyy, kun tehdään yhdessä, hyvällä mie­lellä, ja tsem­pataan toisia. Ollaan toi­veik­kaita ja joskus jopa rie­hakkaan luot­ta­vaisia siitä, että kaikki sujuu hyvin, suo­rastaan odo­tukset ylittäen.

Työnilo ei vaikuta vain fii­likseen, vaan myös hyvin­vointiin. Hyvä työil­ma­piiri edistää niin psyyk­kistä kuin fyy­sis­täkin ter­veyttä, ja mikä onkaan hyvän tun­nelman taus­talla? Kes­ki­näisen vuo­ro­vai­ku­tuksen laatu.

Soita 000 000 0000