Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Sanaton viestintä

Sanattoman viestinnän voima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Suuri osa siitä, mitä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa tapahtuu, ilmaistaan sanat­to­malla vies­tin­nällä eli ilmeillä, eleillä ja äänen­sä­vyillä. Ne ovat keinoja tehostaa viestiä ja ohjata tul­kintaa. Sanaton vies­tintä on myös äänen kor­keuden vaih­telua, puheen rytmiä ja sen tar­koi­tuk­sel­lista muut­ta­mista. Se on asentoja, kat­seita, hen­gi­tyksen rytmiä ja puheen pai­no­tusta ja tauotusta. 

Sanaton vies­tintä lataa tilan­teeseen lisää tun­teita. Se on keino vai­kuttaa var­sinkin silloin, kun viesti ei muutoin tunnu menevän perille tai kun halutaan korostaa omaa asemaa. Usein sana­tonta vies­tintää osataan käyttää erin­omai­sesti, kun halutaan tehostaa nega­tii­vista palau­tetta. Sen sijaan kii­toksen ja ilon tilan­teissa on tyy­pil­listä toimia vähemmän tun­teita osoittaen. Se neut­ra­lisoi huo­nolla tavalla viestin vaikutusta.

Osa työyh­teisön vies­tintää ovat kes­kus­telun ja tiet­tyjen aiheiden välttely ja vai­ke­ne­minen. Vält­telyn keinot ovat monet. Puhutaan esi­mer­kiksi tar­koi­tuk­sel­lisen pin­ta­puo­li­sesti tai ollaan pidät­ty­väisiä. Ohi­tetaan kysymys vaih­ta­malla aihetta, vas­taa­malla asian sivusta tai siir­retään vas­ta­ky­sy­myk­sellä vuoro takaisin kysy­jälle. Voidaan myös pyytää jotakin ”paremmin asian tun­tevaa” ker­tomaan tai todeta, ettei pysty kom­men­toimaan. Tai vas­tataan tie­toisen epä­mää­räi­sesti tai ryh­dytään puhumaan pas­sii­vissa ja häi­vy­tetään siten omaa vas­tuuta ja mie­li­pi­dettä. Eri­tyisen teho­kasta on osoittaa sanat­to­malla vies­tin­nällä kaikin tavoin, että asia on turha, liian arka­luon­teinen, ei kuulu tähän tilan­teeseen tai olisi pitänyt rat­kaista jo aikoja sitten, joten ei nytkään kannata puhua. 

Vai­ke­ne­minen voi olla hil­jai­suutta, jolla annetaan muille tilaa, pieni mie­le­no­soitus, jolla ker­rotaan, että jokin ei miellytä tai myk­kä­koulu, jolla sul­keu­dutaan pois vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta. Se voi olla myös keino olla vas­taa­matta tai tapa osoittaa valtaa. Vai­ke­ne­misen vai­kutus on välillä jopa suu­rempi kuin puheen, sillä moni­tul­kin­tai­suu­dessaan se vai­kuttaa luihin ja ytimiin asti. On vai­keampi suun­nistaa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa, jos viestit voi tulkita monin tavoin. 

Soita 000 000 0000