Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Suu­ri osa sii­tä, mitä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa tapah­tuu, ilmais­taan sanat­to­mal­la vies­tin­näl­lä eli ilmeil­lä, eleil­lä ja äänen­sä­vyil­lä. Ne ovat kei­no­ja tehos­taa vies­tiä ja ohja­ta tul­kin­taa. Sana­ton vies­tin­tä on myös äänen kor­keu­den vaih­te­lua, puheen ryt­miä ja sen tar­koi­tuk­sel­lis­ta muut­ta­mis­ta. Se on asen­to­ja, kat­sei­ta, hen­gi­tyk­sen ryt­miä ja puheen pai­no­tus­ta ja tauo­tus­ta.

Sana­ton vies­tin­tä lataa tilan­tee­seen lisää tun­tei­ta. Se on kei­no vai­kut­taa var­sin­kin sil­loin, kun vies­ti ei muu­toin tun­nu mene­vän peril­le tai kun halu­taan koros­taa omaa ase­maa. Usein sana­ton­ta vies­tin­tää osa­taan käyt­tää erin­omai­ses­ti, kun halu­taan tehos­taa nega­tii­vis­ta palau­tet­ta. Sen sijaan kii­tok­sen ja ilon tilan­teis­sa on tyy­pil­lis­tä toi­mia vähem­män tun­tei­ta osoit­taen. Se neut­ra­li­soi huo­nol­la taval­la vies­tin vai­ku­tus­ta.

Osa työyh­tei­sön vies­tin­tää ovat kes­kus­te­lun ja tiet­ty­jen aihei­den vält­te­ly ja vai­ke­ne­mi­nen. Vält­te­lyn kei­not ovat monet. Puhu­taan esi­mer­kik­si tar­koi­tuk­sel­li­sen pin­ta­puo­li­ses­ti tai ollaan pidät­ty­väi­siä. Ohi­te­taan kysy­mys vaih­ta­mal­la aihet­ta, vas­taa­mal­la asian sivus­ta tai siir­re­tään vas­ta­ky­sy­myk­sel­lä vuo­ro takai­sin kysy­jäl­le. Voi­daan myös pyy­tää jota­kin ”parem­min asian tun­te­vaa” ker­to­maan tai tode­ta, ettei pys­ty kom­men­toi­maan. Tai vas­ta­taan tie­toi­sen epä­mää­räi­ses­ti tai ryh­dy­tään puhu­maan pas­sii­vis­sa ja häi­vy­te­tään siten omaa vas­tuu­ta ja mie­li­pi­det­tä. Eri­tyi­sen teho­kas­ta on osoit­taa sanat­to­mal­la vies­tin­näl­lä kai­kin tavoin, että asia on tur­ha, lii­an arka­luon­tei­nen, ei kuu­lu tähän tilan­tee­seen tai oli­si pitä­nyt rat­kais­ta jo aiko­ja sit­ten, joten ei nyt­kään kan­na­ta puhua. 

Vai­ke­ne­mi­nen voi olla hil­jai­suut­ta, jol­la anne­taan muil­le tilaa, pie­ni mie­le­no­soi­tus, jol­la ker­ro­taan, että jokin ei miel­ly­tä tai myk­kä­kou­lu, jol­la sul­keu­du­taan pois vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta. Se voi olla myös kei­no olla vas­taa­mat­ta tai tapa osoit­taa val­taa. Vai­ke­ne­mi­sen vai­ku­tus on välil­lä jopa suu­rem­pi kuin puheen, sil­lä moni­tul­kin­tai­suu­des­saan se vai­kut­taa lui­hin ja yti­miin asti. On vai­keam­pi suun­nis­taa sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa, jos vies­tit voi tul­ki­ta monin tavoin.

Pin It on Pinterest