Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Tarinoiden totuus 4/4

Ihmisenä ole­minen on tari­noiden ker­to­mista, on moni sanonut. Tutkija Maria Lassila-Merisalo lisää, että haemme hal­linnan tun­netta luo­malla tapah­tumien välille yhteyksiä, joita niillä ei todel­li­suu­dessa vält­tä­mättä ole.

Tun­nistan sen omas­sakin ajat­te­lussani. ”Tuo oli var­masti syy rat­kaisuun.” ”Näiden kahden asian väliltä täytyy löytyä yhteys.” ”Tämän taus­talla täytyy olla jotain muutakin.”

Mutta kaikki kuultu ei ole yhtä tärkeää. Jotta juttu kiin­nos­taisi, sen pitää herättää tun­teita, kertoa tut­tuista ihmi­sistä ja tuoda ymmär­rystä siihen, mitä ympä­rillä tapahtuu. Juuri sel­laista, mistä puhuisi itsekin muille.

Tosin usein juuri pro­vo­soi­vimpiin jut­tuihin liittyy pyyntö, ettei niitä ker­rot­taisi muille. Joskus toi­vetta nou­dattaa, useim­miten ei. Juuri tämän takia juorut leviävät nopeammin kuin uskaltaa ajatellakaan.

Tarinan yti­messä ovatkin sen herät­tämät tunteet ja tul­kinnat. Kuu­lijan reaktiot ovat ker­to­jalle merkkejä siitä, millä lin­joilla tämä on. Jos vas­taanotto ei ole odo­tettu, vaihtuu aihe, ja joskus yleisökin.

Sillä kuka haluaisi kertoa mehevää juttua vas­ten­tah­toi­selle kuulijalle?

Aina, kun kuulee jotain tun­teita herät­tävää, on hyvä miettiä, miksi se kerrotaan.

Soita 000 000 0000