Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sosi­aa­li­nen val­ta

Sosi­aa­li­nen val­ta

Val­ta on olen­nai­nen osa orga­ni­saa­tio­elä­mää, sil­lä joku ottaa aina val­lan. Jol­lei­vat ne, joil­le se teh­tä­vän­sä puo­les­ta kuu­luu, niin ne, jot­ka saa­vat sii­hen odot­ta­man­sa tilai­suu­den. Val­ta ja vai­kut­ta­mi­nen ovat osa työyh­tei­sön arkea,...
Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to on saman­ai­kai­ses­ti help­poa ja vai­ke­aa. Help­poa sik­si, että sii­nä on kyse tavan­omai­ses­ta toi­min­nas­ta. Vai­ke­aa sik­si, että sii­nä pitää olla joh­don­mu­kai­nen ja koko­nais­val­tai­nen. Mis­tä vai­kut­ta­mi­sen tai­to sit­ten...
Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le. Siis sil­le, että saa­des­saan apua ja tukea on val­mis itse­kin vas­taa­maan samoin tavoin. On monen tyyp­pis­tä vas­ta­vuo­roi­suut­ta. Sitä, että ymmär­re­tään puo­lin ja toi­sin ja tue­taan tois­ta aktii­vi­ses­ti....
Anna vuo­ro­pu­he­lul­le aikaa

Anna vuo­ro­pu­he­lul­le aikaa

Vuo­ro­pu­he­lu ei aina syn­ny itses­tään, vaan sil­le täy­tyy jär­jes­tää mah­dol­li­suus.  Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sitä, että vara­taan aikaa kes­kus­te­lul­le, ohja­taan sitä kysy­mys­ten ja vas­taus­ten kaut­ta ja var­mis­te­taan, että kaik­ki...

Pin It on Pinterest