Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vaikutuksen alaisena

Erilaisia tyylejä 3/3

Sosi­aa­liset tilanteet jät­tävät jokaiseen jäl­kensä. Joskus lempeän merkin oppi­mi­sesta, välillä kipeän haavan, vähintään muis­ti­jälkiä eri­lai­sista ihmi­sistä. Har­joit­te­lu­pai­kastani muistan vuosien jäl­keenkin läm­pimän ilma­piirin ja yhteisen innon

Lue lisää

Erilaisia tyylejä 2/3

Monessa työ­pai­kassa ihmiset alkavat muis­tuttaa toi­siaan, sillä omak­summe ryhmän kult­tuurin nopeasti. Oma vai­ku­tuk­sensa on myös sillä, että päi­vässä ollaan yhdessä monta tuntia. Moni myös hakee

Lue lisää

Erilaisia tyylejä 1/3

Vaikka sanomme, että asiat rat­kai­sevat, on suh­teilla usein suu­rempi mer­kitys. Ei kai nyt sentään, eikö osaa­mi­sella ole vai­ku­tusta? Tie­tenkin on, mutta ihmisten siteitä ja tunteita

Lue lisää

Yhteisöjen sankarit ja konnat 3/3

Kes­tävän aseman saa­minen yhtei­sössä edel­lyttää tun­nus­tusta sekä joh­dolta että ver­tai­silta. Joh­dolta saatu suit­sutus on tie­tenkin oiva keino nostaa joku esille, mutta se ei vielä takaa

Lue lisää

Yhteisön sankarit ja konnat 2/3

Entä sitten yhteisön san­karit? Kun konnia yri­tetään työntää taka-alalle, san­ka­reita nos­tetaan jat­ku­vasti esille ja jalus­talle. Ne, jotka voit­tavat yhtei­sölle tär­keitä tais­te­luita, pää­sevät myös vai­kut­tamaan enemmän.

Lue lisää

Yhteisön sankarit ja konnat 1/3

Olet var­masti tavannut sekä yhteisön san­ka­reita että konnia. Ei, en tar­koita, että heidän ase­mansa olisi viral­li­sesti juuri tuo, mutta epä­vi­ral­li­sesti kaikki kyllä tie­tävät, mil­lainen leima

Lue lisää

Verkostojen valta 3/3

Luin kiin­nos­tavan tiedon filo­sofian tohtori Anna-Leena Airon ver­kos­to­tut­ki­muk­sesta, jossa oli havain­nol­lis­tettu säh­kö­postien mää­rällä ihmisten välisiä siteitä. Tulosten mukaan niiden kanssa, joihin on vain heikko yhteys,

Lue lisää

Verkostojen valta 2/3

Menin uuteen työ­paikkaan, jota esi­henkilö kuvasi asian­tun­te­vaksi, innos­tu­neeksi ja yhteis­työ­hen­ki­seksi. Olin innoissani, sillä kai­pasin uuden­laista ajat­telua ja yhdessä teke­mistä. Otin siis heti ensim­mäisinä päivinä aktiivisen

Lue lisää

Verkostojen valta 1/3

Tiedät var­masti miltä tuntuu mennä tilai­suuteen, jossa moni tuntee toi­sensa mutta sinä et juuri ketään. Näet iloisia ilmeitä ja kes­kenään jut­te­levia ihmisiä, jotka ovat niin

Lue lisää

Minäkö asenteellinen? 2/2

Mui­noinen yhteis­työ­kump­panini suh­tautui ihmisiin hyvin kak­si­ja­koi­sesti. Oli niitä, joita hän ilmi­sel­västi arvosti, ja niitä, joita hän ei oikeastaan voinut sietää. Ja sitten oli niitä, jotka

Lue lisää
Soita 000 000 0000