Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mallit

Mallit ja odotukset

Yksi tapa päästä paremmin perille siitä, mistä ris­ti­rii­ta­ti­lan­teissa on kyse ja mitä niissä voisi tehdä, on kiin­nittää huomio siihen, mil­laiset mallit ohjaavat yhteisön toimintaa.

Millä on suurin vai­kutus toi­mintaan? Onko se työyh­teisön pää­määrä, hen­ki­lö­koh­taiset tavoitteet, tulos­palkkiot, ystä­vyys­suhteet tai asiak­kaiden etu, tai kenties yhteisön hyvin­vointi? Pai­no­te­taanko työ­paikan rat­kai­suissa talou­del­lista tulosta, työn suju­vuutta, ajan­käyttöä, yhteis­työtä tai asia­kas­ko­ke­musta, vai jotain ihan muuta? Voiko kukin tehdä omaan työ­hönsä liit­tyvät pää­tökset itse vai tar­vi­taanko siihen tiimin näkemys, esi­hen­kilön vah­vistus tai joh­tajan puumerkki?

Mallit ovat osa yhteisön kult­tuuria, ja ne ohjaavat toi­mintaa voi­mak­kaasti. Niiden tun­nis­ta­minen auttaa ymmär­tämään syitä ja seu­rauksia. Mutta voi konflik­teissa olla kyse myös eri­lai­sista hen­ki­lö­koh­tai­sista odotuksista.

Joku pitää tär­keimpänä, että tun­nelma on hyvä, toinen haluaa olla myynnin ykkös­tykki, kolmas panostaa omaan uraan. Nel­jän­nelle työ­ka­verit ovat tär­keimpiä, vii­den­nelle se, että työ­päivä sujuu han­ka­luuk­sitta. Ei ihme, että kaikkien toiveet eivät silloin täyty. Eri­laiset odo­tukset eivät kui­tenkaan ole este hyvälle vuo­ro­vai­ku­tuk­selle. Mitä enemmän luot­ta­musta ihmisten välille syntyy, sen luon­te­vam­maksi yhteistyö yleensä kehittyy.

Soita 000 000 0000