Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kulttuuri

Minäkö asenteellinen? 2/2

Mui­noinen yhteis­työ­kump­panini suh­tautui ihmisiin hyvin kak­si­ja­koi­sesti. Oli niitä, joita hän ilmi­sel­västi arvosti, ja niitä, joita hän ei oikeastaan voinut sietää. Ja sitten oli niitä, jotka

Lue lisää

Tarinoiden totuus 3/4

 Se, mitä toi­sis­tamme ker­romme, on tärkeä osa yhteistä elämää. Vai tie­dätkö mitään paikkaa, jossa pysyt­täisiin tiu­kasti vain niin sano­tussa asiassa, eikä koskaan puhut­taisi mitään ihmisistä?

Lue lisää

Tarinoiden totuus 2/4

 Jutut, juorut ja tarinat ovat osa ryhmän kult­tuuria. Ne yhdis­tävät saman­hen­kisiä ja osoit­tavat, ketkä kuu­luvat meihin ja ketkä ovat niitä muita. Vähän niin kuin nauru.

Lue lisää

Tarinoiden totuus 1/4

Tiedät kyllä, mistä on kyse, kun menet työ­paikan kah­vi­huo­neeseen ja siellä olevat hil­je­nevät. Tai kun joku vedetään syrjään käy­tä­vällä tai ystävien tapaa­mi­sessa joku alkaa puhua

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 4/5

Mitä tar­kemmin sää­delty sosi­aa­linen tilanne on, sitä näyt­tä­möl­li­sempi siitä tulee. Ajattele esi­mer­kiksi viral­lisia tapaa­misia, juhlia tai pitkät perinteet omaavia tilai­suuksia. Ne ete­nevät tietyn kaavan mukaan

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 2/5

Yritys antaa itsestään halua­mansa kuva on vain osa vuo­ro­vai­ku­tusta, eikä vai­ku­tel­masta voi päättää yksin. Vuo­ro­vai­kutus on sanan­mu­kai­sesti jat­ku­vasti muuttuva tila, jossa jokainen reagoi eri tavoin

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 4/4

Kokemus on toden­nä­köi­sesti tuttu monelle. Riippuu tilan­teesta, ketä kuun­nellaan her­källä kor­valla. Ja joskus tär­keämpää on se, kuka asian sanoo, kuin itse asia. Entä jos jät­täy­tyisi hankalissa

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 3/4

Kun tunteet alkavat jyllätä, kan­nattaa olla tarkkana. Jouk­ko­voiman tun­nistaa esi­mer­kiksi siitä, että ryhmän jäsenet ovat alt­tiita vai­kut­ta­mi­selle tai uskovat her­kästi asioita kysee­na­lais­ta­matta mitään. Se näkyy

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 2/4

Joukko voi kietoa yksilön val­ta­pii­riinsä. Silloin oman ajat­telun ja har­kinnan tilalle astuu joukon yhteinen tahto, joka vie mukanaan kuin tul­va­virta.  Siitä on kiehtova kuvaus Elias

Lue lisää
Soita 000 000 0000