Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Suhteiden merkitys 3/3

Hyvät suhteet edis­tävät yhteis­työtä, mutta kuten esi­merkkini kertoo, energia voi myös kulua innos­tuksen sijasta tur­hau­tu­miseen, vält­telyyn tai näen­näiseen teke­miseen. Mutta vaikka huo­nosti suju­vissa tilan­teissa ärtymys on pin­nalla eivätkä tunteet kans­saih­misiä kohtaan ole kovin läm­pimiä, kan­nattaa suh­teista pitää huolta. 

Sillä niin raa­dol­li­selta kuin se tun­tuukin, suhteet rat­kai­sevat. Ne mää­rit­te­levät suo­siota ja syr­jässä ole­mista, mah­dol­li­suutta vai­kuttaa ja pääsyä tär­keisiin pro­jek­teihin. Olemme myös tai­pu­vaisia toi­mimaan niiden kanssa, joihin on hyvät välit, ja sivuut­tamaan ne, jotka eivät ole läheisiä.

Tässä on ydin. Jos ei pääse mukaan, ei pysty vai­kut­tamaan. Siksi suh­teilla ja sosi­aa­li­silla tai­doilla on merkitystä.

Jäl­ki­käteen aja­tellen juuri ne paikat, joissa koen onnis­tu­neeni hyvin, ovat olleet niitä, joissa vuo­ro­vai­kutus oli luon­tevaa ja mut­ka­tonta. Niissä ei myöskään raken­neltu yli­mää­räisiä raja-aitoja teh­tävien tai ihmisten välille. Ihmisten väliset suhteet eivät tuoneet yli­mää­räistä kuor­mi­tusta ja oli helppo jutella yhdessä, kun ei tar­vinnut jat­ku­vasti miettiä, mitä uskaltaa tai kan­nattaa sanoa.

 Sel­lainen, joka on hyvin vai­va­tonta ja tavan­omaista, ei tunnu mitenkään eri­tyi­seltä, ennen kuin sen huomaa menettäneensä.

Kan­nat­taisiko sitten esi­mer­kiksi työ­pai­kalla kes­kittyä vain asioihin ja jättää ihmis­suhteet vähem­mälle? Ei, sillä ilman yhteis­työtä asiatkaan eivät suju. Yhteisö on koossa juuri siksi, että se huo­lehtii asioista yhdessä.

Yhdessä. Juuri se tekee yhteis­työstä sekä niin vaikeaa että niin antoisaa. Kumpaa, sen rat­kai­sevat käy­tän­nössä ihmisten väliset suhteet.

Mikään ryhmä ei onnistu yhdessä ilman hyvä kes­ki­näisiä suhteita.

Soita 000 000 0000