Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 1/5

Moni sosi­aa­linen tilanne tuntuu vaa­tivan hieman näyt­te­lijän taitoja. Mieti vaikka omaa toi­min­taasi. Menet työ­haas­tat­teluun teh­tävän mukai­sesti pukeu­tu­neena ja har­kitset, mitä puhut haas­tat­te­lussa. Otat eri­laisen roolin asiak­kaiden kuin perheen kanssa, ja jut­telet ystävien kesken muusta kuin työ­pai­kalla. No, jos olette myös työ­ka­ve­reita, puhutte toden­nä­köi­sesti osan aikaa myös työyh­teisön tapah­tu­mista, sillä jokai­sella on niistä sanottavansa.

 Vaikka kuinka haluaisi olla aito ja vailla rooleja, tilanteen luomat odo­tukset vai­kut­tavat. Usein taka­rai­vossa myös jys­kyttää pieni ääni, joka kehottaa hieman tsemp­paamaan muiden seu­rassa. Ja mitä tär­keämpi tilaisuus tai tiet­tyjen ihmisten seura on itselle, sitä voi­mak­kaampi on paine mukautua sen tapoihin. Silloin näyt­tä­mölle astuu roo­li­hahmo, joka korostaa joi­takin omi­nai­suuk­siaan, työntää sivum­malle toisia ja tekee kaik­kensa antaakseen oikean vai­ku­telman. Ulkoinen olemus, käyt­täy­ty­minen ja puhetapa ovat sosi­aa­lisia sym­bo­leita, jotka ker­tovat, kuka on, tai mil­lainen haluaisi olla. 

Esit­tä­minen voi kuu­lostaa vaa­ti­valta, kei­no­te­koi­selta tai juh­lal­li­selta, mutta siinä on kyse arki­sista tilan­teista ja sosi­aa­li­sista tai­doista. Se on kaikkea niitä keinoja, joilla vai­ku­tamme toi­siimme, kuten sosiologi Erving Goffman tii­visti. Esit­tä­mi­sessä ei kui­tenkaan ole kyse vain oman per­soonan koros­ta­mi­sesta, sillä moni tehtävä vaatii siihen sopivan roolin otta­mista ja työ­paikan kult­tuurin omak­su­mista. Ja mitä tii­viimmin töitä tehdään yhdessä, sitä enemmän ihmiset alkavat muis­tuttaa toisiaan.

Teh­tävän ja aseman pys­tyykin usein päät­te­lemään sekä ulkoi­sesta ole­muk­sesta että puheesta. Osin on kyse työyh­teisön pukeu­tumis- ja käyt­täy­ty­mis­koo­dista, osin kou­lu­tuksen ja teh­tävän yhte­näis­tä­västä vai­ku­tuk­sesta, osin halusta näyttää juuri saman­lai­selta tai hieman eri­lai­selta kuin kol­legat. Myös sana­va­linnat ja puhee­naiheet antavat viit­teitä taus­tasta, sillä monelle työ on kes­keisin iden­ti­teettiä mää­rit­televä tekijä 

Mutta ei kai­kille, ja silloin olemus ja sosi­aa­linen tyyli ker­tookin ehkä enemmän ihmi­sestä kuin asemasta.

Soita 000 000 0000