Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Suhteiden merkitys 1/3

Jokainen hetki yhdessä rakentaa yhteistä sosi­aa­lista todel­li­suut­tamme. Tilanteet, joissa koh­taamme. Tavat, joilla koh­te­lemme toi­siamme. Tunteet, joita toi­sis­samme herä­tämme. Välil­lämme olevat suhteet, jotka syn­tyvät, vah­vis­tuvat, hii­puvat tai lak­kaavat. Kaikki kie­toutuu yhteen koko­nai­suu­deksi, joka saa viih­tymään yhdessä, olemaan varuillaan tai pyris­te­lemään irti kai­kesta yhtei­sestä. Joskus on helppo sanoa mistä kii­kastaa tai miksi viihtyy, toi­sinaan oman olon sanoit­ta­minen on han­kalaa. Tietää vain, että yhdessä on hyvä olla tai että vuo­ro­vai­kutus ei oikein suju.

 Mikä tahansa ryhmä tai orga­ni­saatio on oiva paikka havain­noida ja oppia ihmis­suh­teista. Miksi joi­denkin kanssa on kiva olla, kun toisten kanssa han­kausta taas ei voi välttää? Miten ilma­piiri tai oma olo voi muuttua het­kessä ja miksi tietyt tilanteet ja kes­kus­telut tois­tuvat kuin samaa kaavaa nou­dattaen? Entä miksi tutus­sakin jou­kossa voi tapahtua jotain, joka muuttaa yllät­tä­västi ihmisten välisiä suh­teita? Ja mitä ylemmäs orga­ni­saa­tio­tik­kaita kiipeää, sitä kon­kreet­ti­sim­milta myös valtaan liit­tyvät ilmiöt alkavat tuntua.

Tie­tenkin myös oma hen­ki­lö­his­toria vai­kuttaa siihen, mitä pistää mer­kille. Käytän itseäni esi­merkkinä. Nuo­ruuden työ val­men­tajana sai kiin­nos­tumaan oppi­mi­sesta mutta myös ihmisten väli­sistä suh­teista, sillä lasten parissa työs­ken­nel­lessä näki väis­tä­mättä myös aikuisten toi­mintaa. Kun siihen lisäsi ensim­mäisten työ­vuosien koke­mukset eri­lai­sista työyh­tei­söistä, halusin syventyä siihen, mistä vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa ja ryh­mä­dy­na­mii­kassa oikein on kyse. Esi­hen­kilönä ja joh­tajana toi­mi­minen toi vallan ja vai­kut­ta­misen kysy­mykset lähelle, ja orga­ni­saa­tioiden muu­tos­ti­lanteet koros­tivat kult­tuurin ja yhteistyön mer­ki­tystä. Se, mitä ihmisten välillä tapahtuu, alkoi kiin­nostaa entistä enemmän, sillä koke­mukseni oli, että se vai­kutti tun­nelman lisäksi työn tuloksiin. 

Jokainen tilanne opettaa, usein kan­tapään kautta. Yleensä juuri silloin, kun on tavoit­tanut itsensä ajat­te­le­masta, että on jo nähnyt kaiken, tapahtuu jotain uutta. Mutta samalla siinä on kui­tenkin jotain tuttua. Kuten ystäväni kerran totesi, joka pai­kassa on aina ne samat tyypit, niillä on vain eri nimet ja ulkonäkö. Mutta käyt­täy­ty­minen on samanlaista.

Soita 000 000 0000