Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Sosiaalinen valta 3/3

Kyse on vallan tur­me­le­vasta vai­ku­tuk­sesta. Niin voi käydä kenelle tahansa, joka on saanut vai­ku­tus­valtaa ja aseman, jossa alkaa tuntea itsensä korvaamattomaksi.

Muutos tapahtuu vähi­tellen. Kun pärjää teh­tä­vässään ja auttaa ryhmää tai orga­ni­saa­tiota menes­tymään, saa uusia tuki­joita niiden jou­kosta, jotka ovat hyö­tyneet onnis­tu­mi­sesta. Ympä­rillä leijuva suit­sutus ja kehuva palaute hivelee egoa, joten siihen on mukava uskoa, vaikka se tun­tui­sikin alkuun hieman lii­oi­tel­lulta. Silti seu­rauksena on, että menestyjä alkaa kuvi­tella ole­vansa yli­ver­tainen muihin verrattuna.

Samalla maailma alkaa näyttää eri­lai­selta kuin ennen. Hal­lit­ta­vam­malta ja toi­mi­vam­malta, ja menes­tyjän mie­lestä se johtuu siitä, mitä hän on saanut aikaan.

Silloin itse­varmuus ja itsekkyys kas­vavat het­kessä ihan eri mit­toihin. Ja kun ylem­myy­den­tunto lisääntyy, vähe­nevät kon­taktit muihin kuin valit­tuihin, ja kos­ketus muiden todel­li­suuteen alkaa hiipua. Samalla kyky tuntea myö­tä­tuntoa katoaa, ja vää­ris­tynyt käyt­täy­ty­minen alkaa vallata tilaa.

Silloin val­lasta humal­tuneen ajattelu alkaa kuu­lostaa tältä. ”Säännöt? Ne ovat vain muita varten, minun ei tar­vitse niitä nou­dattaa, olenhan taval­listen ihmisten ylä­puo­lella. Asemani ja näyttöni oikeut­tavat minut tekemään, mitä haluan.”

Kuu­los­taako kär­jis­te­tyltä vai tutulta? Vallan tur­me­levan vai­ku­tuksen huomaa sel­västi toi­sissa. Mutta sitä, että itsekin toimisi samoin, on vai­keampi nähdä.

Silti jokainen meistä on alt­tiina vallan tur­me­le­valle vai­ku­tuk­selle, sillä kai­killa on ainakin sosi­aa­lista valtaa. Sitä on eri­tyisen helppo käyttää tie­toi­sesti tai tun­ne­kuo­huissa väärin. Siksi mie­lessä on hyvä pitää piispa emerita Irja Askolan neuvo: on tärkeää, ettei pidä itseään erehtymättömänä.

On kuun­neltava kaikkia ja tehtävä yhdessä, sillä jos asettaa itsensä toisten ylä­puo­lelle, menettää lopulta toisten kun­nioi­tuksen ja sen myötä ase­mansa ryh­mässä. Vii­meistään silloin kir­kastuu, ettei sel­laista yhteisöä olekaan, jonka elä­mässä ihmis­suhteet eivät olisi tärkein tekijä. 

Jos alkaa kuvi­tella ole­vansa ereh­ty­mätön, on jo menet­tä­mässä saa­mansa arvostuksen. 

Soita 000 000 0000