Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Sosiaaliset ansat 3/4

Tuntui, ettei koskaan voinut tietää milloin räjäh­täisi tai astuisi jonkun virit­tämään ansaan. Jokainen meistä yritti näyt­täytyä joh­dolle valit­se­misen arvoisena. Siksi joka ikinen teko ja puheen­vuoro työyh­teisön näyt­tä­möllä oli sekä tärkeä näyttö että mah­dol­linen vaaran paikka.

Kenelle puhui, ja mistä. Keiden kanssa ystä­vystyi ja liit­toutui, ketkä jätti huo­miotta. Keille osoitti ymmär­rystä ja tukea, keiden kanssa ei halunnut olla missään tekemisessä.

Tuntui kuin olisi joka hetki jou­tunut valit­semaan puo­lensa, vaikka oli kyse vain töistä.

Sel­lainen ympä­ristö saa kes­kit­tymään omaan itseen ja altistaa veh­kei­lylle, lai­na­takseni orga­ni­saa­tioiden val­ta­pe­leistä kir­joit­taneen Joep P.M. Schrij­versin ilmaisua. 

On niin inhi­mil­listä hakea liit­to­laisia niistä, jotka näyt­tävät olevan vah­voilla. Tuntuu niin hyvältä, kun pääsee pär­jääjien joukkoon ja luulee ole­vansa tur­vassa. Sitä paitsi, kun on siellä, missä kuvit­telee vai­ku­tus­val­taisten olevan, luulee itsekin saa­vansa vähän lisää valtaa. Se tosin maksaa vas­ta­pal­ve­luksen, joka tuntuu usein vaa­tivan ainakin hie­no­va­raista oman puolen hylkäämistä. 

Kyse ei aina suinkaan ole jul­ki­sesta takin kään­tä­mi­sestä, yleensä riittää, ettei tee mitään.

Tällä kertaa riitti, että oli hiljaa.

Ei ottanut kantaa puo­lesta, mutta ei myöskään vas­tus­tanut. Vaikeni, seu­raili sivusta, katseli muualle, löysi han­ka­lissa tilan­teissa jotain kiin­nos­tavaa puhe­li­mesta tai pöydän pin­nasta. Tai poistui hakemaan kahvia aina, kuin jotain alkoi tapahtua.

Ai minäkö, mitä minä muka olisin voinut tehdä, enhän ollut edes paikalla!

Pas­sii­visuus on keino yrittää sysätä muille vastuu siitä, mitä seu­raa­vaksi tapahtuu. Kun ei ole fyy­si­sesti tai hen­ki­sesti läsnä, voi tuu­dit­tautua siihen, ettei ole tehnyt mitään. On vain, ja antaa muiden tehdä likaisen työn.

Mutta se, joka ei reagoi, on yhtä suurta val­lan­käyttäjä ja vas­tuun­kantaja kuin se, joka toimii.

Soita 000 000 0000