Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Sosiaalinen valta 1/3

Sosi­aa­lisen vallan maailma on meille kai­kille tuttu. Siinä on kyse vai­kut­ta­mi­sesta: kuka kuun­telee ketä, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide on pai­navin ja ratkaisevin.

Palauta mie­leesi vaikka vii­meisin tapaa­minen ystävien kanssa, suku­juhlat, har­ras­tus­po­rukan kokoon­tu­minen tai työ­paikan palaveri. Kuka kerää ihmiset ympä­rilleen? Ketä kat­sellaan hieman ihaillen tai kenties epäillen? Ketkä tun­tuvat pitävän kaikki langat käsissään, keiden epäillään rik­kovan tavoi­tellun sopusoinnun? Entä ketkä ovat niitä, joiden rooli on peesata auliisti kaikkea, mitä sanotaan, ja siten osoittaa tukea ryhmän hen­ki­sille auk­to­ri­tee­teille? Mistä vain ryh­mästä voi aika nopeasti nähdä, mil­lai­seksi suhteet ovat muodostuneet. 

Käyt­täy­ty­minen on kes­keisin tapa käyttää sosi­aa­lista valtaa. Jokai­sella meistä on lukuisia tapoja osoittaa, mitä haluaa, mitä odottaa ja mitä ei hyväksy. Siihen ei aina edes tarvita sanoja, sillä päät­te­lemme ilmeistä ja eleistä, miltä toi­sista tuntuu ja mitä asiat mer­kit­sevät. Havainnot aut­tavat suun­nis­tamaan sosi­aa­li­sissa tilan­teissa, mutta voi tilanteet tie­tenkin tulkita ihan väärin. Silloin vuo­ro­vai­kutus voi alkaa takkuilla.

Tiedät var­masti koke­muk­sesta, että jotkut ovat haluk­kaampia käyt­tämään val­taansa kuin toiset. Se voi johtua suu­rem­masta halusta vai­kuttaa tai opi­tuista pär­jää­misen kei­noista. Mutta kyse ei ole vain hen­ki­lö­koh­taista omi­nai­suuk­sista, sillä meillä kai­killa on valta valita, miten toi­mimme ja kuka saa tah­tonsa läpi. Vai onko?

Kenties mietit, että ei pidä paik­kaansa, sinä et voi sille mitään, miten muut käyt­täy­tyvät. Se on totta, mutta yhtä totta on se, että vai­kutat muihin osoit­ta­malla heille omalla käyt­täy­ty­mi­selläsi, miten heihin suhtaudut.

Roh­kaiset esi­mer­kiksi sanal­li­sesti tai annat ymmärtää olevasi tukena, vaikket sitä suoraan sanoi­sikaan. Jät­täydyt tie­toi­sesti syrjään silloin, kun et halua ottaa kantaa, tai var­mistat näyt­tä­västi, että kaikki tie­tävät, mitä mieltä olet. Osoitat myös sanat­to­masti myö­tä­tuntoa tai inhoa, toi­vetta olla lähellä tai pysyt­täytyä kaukana, ja jo pel­kästään äänen­sävysi ja ilmeesi kertoo, mitä todel­li­suu­dessa ajat­telet, vaikka et puhuisi mitään.

Tämä on juuri sitä vuo­ro­vai­ku­tuksen valtaa, jota meillä kai­killa on, riip­pu­matta muiden toi­min­nasta. Ajattele vain hetki itseäsi eri tilan­teissa. Kes­kus­te­le­massa hyvän työ­ka­verin kanssa tai hen­kilön kanssa, jota et todel­lakaan voi sietää. Ker­to­massa työ­paikan joh­dolle vas­tuullasi ole­vasta pro­jek­tista tai anta­massa palau­tetta asia­kas­pal­ve­lussa siitä, ettei kaikki ole sujunut niin kuin odotit. Uskou­tu­massa ystä­välle tai kri­ti­soi­massa muiden toi­mintaa. Osoitat joka tilan­teessa ilman sano­jakin, mitä mieltä oikeasti olet.

Soita 000 000 0000