Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 3/3

Moni tietää koke­muk­sesta, että jotain on pie­lessä, jos on itse aina aloit­teen­tekijä ja toinen vas­tailee vain mini­mi­määrän. Jossain vai­heessa sitä alkaa aja­tella, että ei sitten. Aiemmin niin aktii­vinen kon­tak­tointi päättyy kuin seinään. Kun ennen pie­nikin asia riitti viestiin, niin nyt ei enää oteta yhteyttä isois­sakaan asioissa. Peli­kenttä alkaa tuntua selvältä.

Paitsi ettei se sitä olekaan. Toinen osa­puoli ehkä ihmetteli aluksi tiuhoja yhtey­den­ottoja, mutta sitten niihin tottui. Mitä nyt tapahtui? Ensin oltiin yhtey­dessä lähes päi­vittäin, sitten toinen tuntuu haih­tuneen kuin tuhka tuuleen.  Joh­to­päätös on, että jossain on vikaa.

Yleensä siinä toi­sessa, sillä harva näkee syyn itsessään. Mikään suhde ei kui­tenkaan pysy yllä ilman vas­ta­vuo­roi­suutta, joten yksi­puo­lisuus ei kanna pit­källe. Sen näkee hyvin ystä­vä­pii­rissä, mutta orga­ni­saa­tioissa se on helppo pii­lottaa hie­rarkian alle. Aina voi olettaa, että yhtey­denpito on sen toisen vas­tuulla, ei minun. Tiimin jäsen odottaa aktii­vi­suutta esi­hen­ki­löltään, joka taas toivoo, että hänelle ker­rot­taisiin mie­lessä oleva. Jos kum­pikin pysyy pote­rossaan, ei todel­lista vuo­ro­vai­ku­tusta synny. 

Seu­raukset vas­ta­vuo­roi­suuden puut­teesta ovat kui­tenkin tilan­teesta riip­pu­matta samat. Moni jää yksin ja saa ehkä vielä syrjään vetäy­tyjän tai han­kalan ihmisen leiman. Silti vas­ta­vuo­roi­suuden mer­ki­tystä ja omaa roolia on yllät­tävän vaikea nähdä.

Ja mitä enemmän esi­mer­kiksi työyh­tei­sössä koros­tetaan itse­näi­syyttä ja mitä vähemmän tuetaan yhtei­söl­li­syyttä, sitä hel­pommin moni jää ryh­mäs­säkin yksin. 

Mutta ryhmä, joka hylkii osaa jäse­nistään, ei koskaan kasva vahvaksi.

Suhteen raken­ta­minen vaatii molem­milta aikaa ja vaivaa.

Soita 000 000 0000