Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Ajattelu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kun tapaat uuden ihmisen, ajat­te­letko, että hän on toden­nä­köi­semmin aikaan­saava kuin hidas jah­kailija? Tai ole­tatko esi­mer­kiksi, että muut ovat luon­nostaan aut­ta­vaisia, eivät suinkaan kaikkea yli­mää­räistä työtä vie­rok­suvia? Se, mitä ylei­sesti ottaen ajat­telet ihmi­sistä ja heidän toi­min­nastaan, kertoo ihmis­kä­si­tyk­sestäsi. Mutta se kuvaa myös sitä, kuinka her­kästi tai nih­keästi annat luot­ta­muk­selle tilaa. Jotkut tut­kai­levat ensin ja kat­sovat sitten, osoit­tau­tuuko toinen luot­ta­muksen arvoi­seksi. Toisten mie­lestä luot­tamus on läh­tö­kohta, ja elämä osoittaa, pitääkö sit­tenkin arvioida tilanne toisin. Osa meistä luottaa kaikkiin, osa taas epäilee jokaista.

Miksi omasta ihmis­kä­si­tyk­sestään kan­nattaa olla tie­toinen? Se on yksi tapa arvottaa ja luo­ki­tella muita. Kaikki hyvin, jos suh­taudut muihin arvos­ta­vasti, mutta jos pidät heitä kovin eri­laisina kuin itseäsi, saattaa yhteistyö takkuilla.

Jos esi­mer­kiksi näkee itsensä hyvin itseoh­jau­tuvana mutta olettaa, että muita pitää jat­ku­vasti ohjeistaa ja muis­tuttaa, voi tulos olla huono, jos porukkaan on sat­tunut juuri saman­laisia itse­näi­syyttä ja vas­tuuta janoavia tyyppejä kuin mitä itse on. Hyvän yhteistyön sijaan energia menee kes­ki­näiseen nokit­teluun ja toisten osaa­misen epäi­le­miseen. Tun­nelma alkaa muis­tuttaa tais­te­lu­kenttää, eikä sel­lai­sessa kukaan halua olla mukana.

Monet yhteistyön ongelmat syn­ty­vätkin siitä, että ole­tamme toi­sis­tamme seikkoja, jotka eivät pidä paikkaansa.

Luulen, että meillä kai­killa on koke­muksia siitä, kuinka han­kalaa on saada yhteistyö sujumaan, jos odo­tukset eivät kohtaa, jokainen haluaa vain toteuttaa oman tah­tonsa, joku dominoi tai pomottaa tai mukana olevia ei koh­della tasavertaisesti.

Se näkyy paitsi tavassa toimia ja suh­tau­tu­mi­sessa myös siinä, miten puhumme toi­sil­lemme. Äänen­sä­vystä ja pai­no­tuk­sista vie­läkin enemmän kuin sanoista.

Soita 000 000 0000