Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Val­ta, mis­tä sii­nä oikein on kyse? Val­ta kiin­nos­taa, mut­ta samal­la se saat­taa myös ärsyt­tää tai häm­men­tää. Jol­lain voi olla lii­kaa val­taa, jol­lain taas lii­an vähän. Sanal­la val­ta on ollut huo­no kai­ku, sil­lä sen koe­taan ker­to­van käs­kyt­tä­mi­ses­tä ja oman tah­don toteut­ta­mi­ses­ta välit­tä­mät­tä muis­ta. Sii­tä­kin voi olla kyse, mut­ta val­lan yti­mes­sä on ihan jotain muu­ta. Val­lan­käy­tös­sä on kyse vai­kut­ta­mi­ses­ta.

Vai­kut­ta­mi­nen ja vai­ku­tus­val­ta tun­tu­vat­kin sanoi­na pal­jon lähei­sim­mil­tä ja arki­sil­ta. Halu­aa saa­da aikaan jotain. Tah­too toi­mia ja muut­taa maa­il­maa tai vah­vis­taa ole­mas­sa ole­vaa hyvää. Tai jos­kus vas­tus­taa sitä mitä on ja muutt­taa tilan­ne toi­sek­si. Yleen­sä kyse on yhteis­ten tavoit­tei­den toteut­ta­mi­ses­ta, jos­kus oman edun aja­mi­ses­ta. Kuu­los­taa­ko jo tutum­mal­ta? Val­ta itses­sään ei ole hyvää tai pahaa, mut­ta sitä voi käyt­tää molem­piin.

Val­ta ja vai­kut­ta­mi­nen ovat osa orga­ni­saa­tion arkea. Val­ta perus­tuu ase­maan ja kon­kre­ti­soi­tuu pää­tök­sis­sä ja teois­sa, mut­ta se on myös ihmi­sen välis­tä sosi­aa­lis­ta val­taa: ketä kuun­nel­laan, kenel­tä kysy­tään neu­voa, kenen mie­li­pi­de rat­kai­see. Vai­kut­ta­mi­sen ver­kos­tot ovat­kin jos­kus tär­keäm­piä kuin viral­li­set kana­vat. Tar­vi­taan hyviä ihmis­suh­tei­ta ja tie­toa sii­tä, mikä on yhtei­söl­le tär­ke­ää. Kun tun­tee ihmi­siä, ajat­te­lua ja pyr­ki­myk­siä, on hel­pom­pi toi­mia ja vai­kut­taa.

Pelk­kä ase­ma ei siis enää rii­tä sii­hen, että saa ihmi­set mukaan. Pal­jon riip­puu sii­tä, mil­lais­ta koh­te­lua saam­me osak­sem­me.  Val­taa voi käyt­tää taval­la, jos­ta syn­tyy tun­ne arvos­tuk­ses­ta ja mukaan otta­mi­ses­ta. Tai taval­la, joka latis­taa, ohit­taa tai osoit­taa välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä. Kun joku käyt­tää näyt­tä­väs­ti val­taa, pal­jas­tuu usein usein myös orga­ni­saa­tion suh­de­ver­kos­to ja oma roo­li sii­nä. Huo­ma­taan­ko, arvos­te­taan­ko ja saa­ko vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­den.

Moni kokee itsen­sä val­taa vail­la ole­vak­si. Jokai­sel­la on kui­ten­kin työ­roo­lin­sa mukai­nen val­ta, vas­tuu ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Teh­tä­vän anta­ma val­ta raken­tuu asian­tun­ti­juu­del­le ja kyvyl­le huo­leh­tia sovi­tuis­ta asiois­ta. Kai­kil­la on myös hen­ki­lö­koh­tais­ta vai­ku­tus­val­taa, jon­ka voi­ma riip­puu omas­ta tavas­ta toi­mia. Konflik­ti- ja ongel­ma­ti­lan­teet voi­vat antaa lisä­val­taa sil­loin, kun osoit­taa pys­ty­vän­sä aut­ta­maan kipe­ris­sä tilan­teis­sa tai rat­kai­se­maan ongel­mat. Teh­tä­vä, osaa­mi­nen ja oma tapa toi­mia anta­vat siis mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa ja onnis­tua. Onnis­tu­mi­nen moti­voi ja tuo mer­ki­tys­tä työ­hön. Ei siis ole mer­ki­tyk­se­tön­tä, kuin­ka käyt­tää työs­sään saa­maan­sa val­taa.

- ps. Lisää val­las­ta voit lukea vaik­ka kir­jas­ta Mar­jat­ta Jabe — Sari Kuuse­la: Hyvä paha val­ta (Talen­tum)

Pin It on Pinterest