Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

IMG_0157

Älä välttele valtaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Valta, mistä siinä oikein on kyse? Valta kiin­nostaa, mutta samalla se saattaa myös ärsyttää tai häm­mentää. Jollain voi olla liikaa valtaa, jollain taas liian vähän. Sanalla valta on ollut huono kaiku, sillä sen koetaan ker­tovan käs­kyt­tä­mi­sestä ja oman tahdon toteut­ta­mi­sesta välit­tä­mättä muista. Sii­täkin voi olla kyse, mutta vallan yti­messä on ihan jotain muuta. Val­lan­käy­tössä on kyse vaikuttamisesta.

Vai­kut­ta­minen ja vai­ku­tus­valta tun­tu­vatkin sanoina paljon lähei­sim­miltä ja arki­silta. Haluaa saada aikaan jotain. Tahtoo toimia ja muuttaa maa­ilmaa tai vah­vistaa ole­massa olevaa hyvää. Tai joskus vas­tustaa sitä mitä on ja muutttaa tilanne toi­seksi. Yleensä kyse on yhteisten tavoit­teiden toteut­ta­mi­sesta, joskus oman edun aja­mi­sesta. Kuu­los­taako jo tutum­malta? Valta itsessään ei ole hyvää tai pahaa, mutta sitä voi käyttää molempiin.

Valta ja vai­kut­ta­minen ovat osa orga­ni­saation arkea. Valta perustuu asemaan ja kon­kre­ti­soituu pää­tök­sissä ja teoissa, mutta se on myös ihmisen välistä sosi­aa­lista valtaa: ketä kuun­nellaan, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide rat­kaisee. Vai­kut­ta­misen ver­kostot ovatkin joskus tär­keämpiä kuin viral­liset kanavat. Tar­vitaan hyviä ihmis­suh­teita ja tietoa siitä, mikä on yhtei­sölle tärkeää. Kun tuntee ihmisiä, ajat­telua ja pyr­ki­myksiä, on hel­pompi toimia ja vaikuttaa.

Pelkkä asema ei siis enää riitä siihen, että saa ihmiset mukaan. Paljon riippuu siitä, mil­laista koh­telua saamme osak­semme.  Valtaa voi käyttää tavalla, josta syntyy tunne arvos­tuk­sesta ja mukaan otta­mi­sesta. Tai tavalla, joka latistaa, ohittaa tai osoittaa välin­pi­tä­mät­tö­myyttä. Kun joku käyttää näyt­tä­västi valtaa, pal­jastuu usein usein myös orga­ni­saation suh­de­ver­kosto ja oma rooli siinä. Huo­ma­taanko, arvos­te­taanko ja saako vaikutusmahdollisuuden.

Moni kokee itsensä valtaa vailla ole­vaksi. Jokai­sella on kui­tenkin työ­roo­linsa mukainen valta, vastuu ja mah­dol­lisuus vai­kuttaa. Teh­tävän antama valta rakentuu asian­tun­ti­juu­delle ja kyvylle huo­lehtia sovi­tuista asioista. Kai­killa on myös hen­ki­lö­koh­taista vai­ku­tus­valtaa, jonka voima riippuu omasta tavasta toimia. Konflikti- ja ongel­ma­ti­lanteet voivat antaa lisä­valtaa silloin, kun osoittaa pys­ty­vänsä aut­tamaan kipe­rissä tilan­teissa tai rat­kai­semaan ongelmat. Tehtävä, osaa­minen ja oma tapa toimia antavat siis mah­dol­li­suuden vai­kuttaa ja onnistua. Onnis­tu­minen motivoi ja tuo mer­ki­tystä työhön. Ei siis ole mer­ki­tyk­se­töntä, kuinka käyttää työssään saa­maansa valtaa.

- ps. Lisää val­lasta voit lukea vaikka kir­jasta Mar­jatta Jabe - Sari Kuusela: Hyvä paha valta (Talentum)

Soita 000 000 0000