Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

IMG_5375

Pienet arkiset asiat

Luot­ta­musta voi kuvata myös joh­don­mu­kai­suutena ja mah­dol­li­suutena enna­koida. Toisin sanoen siis uskoo, ettei toinen yhtäkkiä ala toimia täysin oudosti tai tahallaan vahin­goita sanoilla tai teoilla. Sen sijaan kokee voi­vansa luottaa siihen, että asiat sujuvat sovi­tusti eikä mikään olen­nainen muutu yllättäen. Lupaukset ja aika­taulut pitävät, muu­tokset ker­rotaan heti, kun ne ovat tie­dossa. Kes­kustelu on avointa ja rehel­listä, eivätkä asiat leviä niille, joille ne eivät kuulu.

Voi kuu­lostaa itsestään sel­vältä, mutta vain sel­laiseen voi luottaa, joka osoit­tautuu luot­ta­muksen arvoiseksi.

Luot­ta­muksen huomaa pie­nistä arki­sista asioista.

Siitä, että yhteistyö sujuu ja yhdessä on helppoa ja mukava olla. Tuntee ole­vansa hyväk­sytty ja tietää, ettei tule tor­ju­tuksi tai etteivät muut loukkaa tahallaan. Eikä tar­vitse jat­ku­vasti puo­lus­tautua, alistua tai hyökätä. Kes­kus­te­lulle ja kysy­myk­sille annetaan luon­te­vasti tilaa ja tietää, ettei ketään nolata. Mah­dol­lisuus säi­lyttää kas­vonsa onkin kes­keistä hyvässä ilmapiirissä.

Mutta joskus luot­tamus voi rik­koutua vahin­gossa, vää­rin­kä­si­tysten tai puhu­mat­to­muuden takia. Luemme ja tul­kit­semme toi­siamme kai­kissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa. Pie­netkin havainnot ja tiedon muruset siitä, mitä jul­ki­sesti tai kulissien takana tapahtuu, vai­kut­tavat siihen, miten koemme toisemme.

Soita 000 000 0000