Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Palau­te on tai­to­la­ji, jos­sa har­va pää­see hui­pul­le. Palau­te­tai­to­ja voi hyväl­lä syyl­lä kut­sua työ­elä­män cross­fi­tik­si, sil­lä kum­mas­sa­kaan ei pär­jää ilman moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta. Molem­mis­sa tar­vi­taan eri lajien hal­lin­taa, kykyä vaih­taa nopeas­ti tilan­tees­ta toi­seen ja tai­toa kes­kit­tyä. Aloit­te­li­jan ja ammat­ti­lai­sen tai­dot ovat eri­lai­set, osaa­mi­nen vai­kut­taa suo­ri­tuk­seen ja har­joit­te­lun myö­tä tulok­set para­ne­vat ker­ta ker­ral­ta. Hyväl­lä tree­nil­lä ja ohjauk­sel­la vas­ta-alka­jas­ta kas­vaa osaa­ja, joka pär­jää lajis­sa kuin lajis­sa.

Ai miten niin palau­te ja cross­fit muis­tut­ta­vat toi­si­aan? Vaa­ti­muk­set ovat saman­kal­tai­set. Palaut­teen anta­jan pitää olla ket­te­rä havait­se­maan tilan­teet, jois­sa palau­te on pai­kal­laan. Ei voi jumit­tua yhteen paik­kaan vään­tä­mään samaa, vaan on lii­kut­ta­va tilan­tees­ta toi­seen. Tar­vi­taan myös nopeut­ta rea­goi­da ja tilan­ne­herk­kyyt­tä, ettei mene rymis­te­le­mään sel­lai­seen, jon­ka aika on vas­ta myö­hem­min. Myös palaut­teen tai­ta­jal­la on voi­maa koh­da­ta han­ka­lat tilan­teet ja hoi­taa pon­nis­tuk­sia vaa­ti­vat kes­kus­te­lut lyy­his­ty­mät­tä pai­neen alle. Eikä ilman kes­tä­vyyt­tä palau­te­tai­tu­rin­kaan kun­to rii­tä jat­ku­vaan palaut­teen anta­mi­seen ja vas­taa­not­ta­mi­seen monen­lais­ten ihmis­ten paris­sa. Pitää kes­tää tasais­ta puur­ta­mis­ta, osa­ta sää­del­lä omia voi­ma­va­ro­ja eikä rie­haan­tua tur­hiin ja voi­maa vie­viin mit­te­löi­hin.

Ja mai­nok­sen sanoin: eikä täs­sä vie­lä kaik­ki. Vain koor­di­naa­tio­ky­kyi­nen työ­elä­män cross­fit­taa­ja osaa orga­ni­soi­da palaut­teen osak­si muu­ta työ­tä ja hal­li­ta monia teh­tä­viä yhtä aikaa. Jos pys­tyy vie­lä yhdis­tä­mään sii­hen vie­lä tasa­pai­non, osaa toi­mia eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa kadot­ta­mat­ta tasa­pai­no­aan eikä mene­tä yöuni­aan vai­keis­sa­kaan tilan­teis­sa. Tasa­pai­noa tar­vi­taan myös asioi­den mer­ki­tyk­sen ja vai­ku­tus­ten suh­teut­ta­mi­seen. Myös työ­elä­män cross­fit­taa­jal­le on eduk­si, jos pysyy rau­hal­li­se­na ja sit­keä­nä, ja pys­tyy hake­maan vapaa-ajas­ta sopi­van tasa­pai­non työ­elä­mäl­le.  

Fyy­si­ses­sä tree­naa­mi­ses­sa pitää löy­tää tasa­pai­no mää­rän ja laa­dun suh­teen, ja antaa aikaa palau­tu­mi­sel­le­kin. Mää­rän ja laa­dun vaa­ti­muk­set kos­ke­vat palau­tet­ta­kin, mut­ta osa­taan­ko ottaa huo­mioon palau­tu­mi­sen vaa­ti­ma aika? Palau­te ei saa olla niin jat­ku­vaa, että se tun­tuu pääl­le pus­ke­mi­sel­ta. Ei ehdi edes ottaa edel­lis­tä huo­mioon, kun uusi palau­te pai­naa jo pääl­le. Kan­nat­taa myös vält­tää tilan­tei­ta, jois­sa palaut­teen anta­ja tun­tuu auto­maa­til­ta, joka antaa saman palaut­teen kai­kil­le tilan­tees­ta riip­pu­mat­ta. Tie­dät kyl­lä tyy­pin: kaik­ki puheen­vuo­rot tun­tu­vat päät­ty­vän kom­ment­tiin hyvin menee, lois­ta­vaa, kyl­lä te pär­jäät­te. Riip­pu­mat­ta sii­tä, sujui­ko hyvin, mokat­tiin­ko vähän, oli­ko han­ka­luuk­sia tai taker­rel­tiin­ko lii­kaa asia­kas­ti­lan­teis­sa.

Sil­lä kuten cross­fi­tin har­joit­te­lun myös palaut­teen tulee olla toi­mi­vaa. Oikea-aikais­ta, tark­kaa ja hyväl­lä fii­lik­sel­lä teh­tyä. Hie­man läm­mit­te­lyä alkuun, ettei palau­te tun­nu tule­van pus­kis­ta. Aikaa vähän jääh­dy­tel­lä ja tasa­ta puls­sia, jos tilan­ne on ollut kovin inten­sii­vi­nen.  Ja aikaa ottaa palaut­tees­ta se oppi, mikä sii­tä on saa­ta­vil­la.

Sil­lä palau­te on tar­koi­tet­tu tut­kit­ta­vak­si, ei suo­raan uskot­ta­vak­si. Kuten saleil­la niin työyh­tei­söis­sä­kin on liik­keel­lä monen­lais­ta neu­vo­jaa, joil­la on eri­lai­sia int­res­se­jä. On pit­kän lin­jan ammat­ti­lai­sia ja aloit­te­le­via har­ras­ta­jia. Nii­tä, jot­ka halua­vat puut­tua kaik­keen ja usko­vat ole­van­sa oikeas­sa. Sel­lai­sia, jot­ka ovat tark­ka­nä­köi­siä mut­ta arkai­le­vat puhua. Ja nii­tä, joi­ta tur­ha herk­kä­tun­tei­suus ei rajoi­ta ja sano­vat ääneen kai­ken, mitä ajat­te­le­vat. Sik­si saa­des­saan palau­tet­ta on hyvä käyt­tää het­ki sii­hen syven­ty­mi­seen. Ja kuten muu­toin­kin työ­elä­mäs­sä, ottaa sii­tä hyö­dyl­li­set puo­let itsel­leen ja unoh­taa tur­huu­det ja sel­lai­nen, joka tun­tuu ole­van tar­koi­tet­tu jol­le­kin muul­le.

Blo­gi on alun­pe­rin jul­kais­tu Hyvejohtajuus.fi ‑sivus­tol­la 10.9.2018

Pin It on Pinterest