Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Palaute

Palaute, tuo työelämän crossfit

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Palaute on tai­tolaji, jossa harva pääsee hui­pulle. Palau­te­taitoja voi hyvällä syyllä kutsua työ­elämän cross­fi­tiksi, sillä kum­mas­sakaan ei pärjää ilman moni­puo­lista osaa­mista. Molem­missa tar­vitaan eri lajien hal­lintaa, kykyä vaihtaa nopeasti tilan­teesta toiseen ja taitoa kes­kittyä. Aloit­te­lijan ja ammat­ti­laisen taidot ovat eri­laiset, osaa­minen vai­kuttaa suo­ri­tukseen ja har­joit­telun myötä tulokset para­nevat kerta ker­ralta. Hyvällä tree­nillä ja ohjauk­sella vasta-alka­jasta kasvaa osaaja, joka pärjää lajissa kuin lajissa.

Ai miten niin palaute ja crossfit muis­tut­tavat toi­siaan? Vaa­ti­mukset ovat saman­kal­taiset. Palautteen antajan pitää olla ketterä havait­semaan tilanteet, joissa palaute on pai­kallaan. Ei voi jumittua yhteen paikkaan vään­tämään samaa, vaan on lii­kuttava tilan­teesta toiseen. Tar­vitaan myös nopeutta rea­goida ja tilan­ne­herk­kyyttä, ettei mene rymis­te­lemään sel­laiseen, jonka aika on vasta myö­hemmin. Myös palautteen tai­ta­jalla on voimaa kohdata han­kalat tilanteet ja hoitaa pon­nis­tuksia vaa­tivat kes­kus­telut lyy­his­ty­mättä paineen alle. Eikä ilman kes­tä­vyyttä palau­te­tai­tu­rinkaan kunto riitä jat­kuvaan palautteen anta­miseen ja vas­taa­not­ta­miseen monen­laisten ihmisten parissa. Pitää kestää tasaista puur­ta­mista, osata sää­dellä omia voi­ma­varoja eikä rie­haantua turhiin ja voimaa vieviin mittelöihin.

Ja mai­noksen sanoin: eikä tässä vielä kaikki. Vain koor­di­naa­tio­ky­kyinen työ­elämän cross­fit­taaja osaa orga­ni­soida palautteen osaksi muuta työtä ja hallita monia teh­täviä yhtä aikaa. Jos pystyy vielä yhdis­tämään siihen vielä tasa­painon, osaa toimia eri­lai­sissa tilan­teissa kadot­ta­matta tasa­pai­noaan eikä menetä yöuniaan vai­keis­sakaan tilan­teissa. Tasa­painoa tar­vitaan myös asioiden mer­ki­tyksen ja vai­ku­tusten suh­teut­ta­miseen. Myös työ­elämän cross­fit­taa­jalle on eduksi, jos pysyy rau­hal­lisena ja sit­keänä, ja pystyy hakemaan vapaa-ajasta sopivan tasa­painon työ­elä­mälle.  

Fyy­si­sessä tree­naa­mi­sessa pitää löytää tasa­paino määrän ja laadun suhteen, ja antaa aikaa palau­tu­mi­sel­lekin. Määrän ja laadun vaa­ti­mukset kos­kevat palau­tet­takin, mutta osa­taanko ottaa huo­mioon palau­tu­misen vaatima aika? Palaute ei saa olla niin jat­kuvaa, että se tuntuu päälle pus­ke­mi­selta. Ei ehdi edes ottaa edel­listä huo­mioon, kun uusi palaute painaa jo päälle. Kan­nattaa myös välttää tilan­teita, joissa palautteen antaja tuntuu auto­maa­tilta, joka antaa saman palautteen kai­kille tilan­teesta riip­pu­matta. Tiedät kyllä tyypin: kaikki puheen­vuorot tun­tuvat päät­tyvän kom­menttiin hyvin menee, lois­tavaa, kyllä te pär­jäätte. Riip­pu­matta siitä, sujuiko hyvin, mokat­tiinko vähän, oliko han­ka­luuksia tai taker­rel­tiinko liikaa asiakastilanteissa.

Sillä kuten cross­fitin har­joit­telun myös palautteen tulee olla toi­mivaa. Oikea-aikaista, tarkkaa ja hyvällä fii­lik­sellä tehtyä. Hieman läm­mit­telyä alkuun, ettei palaute tunnu tulevan pus­kista. Aikaa vähän jääh­dy­tellä ja tasata pulssia, jos tilanne on ollut kovin inten­sii­vinen.  Ja aikaa ottaa palaut­teesta se oppi, mikä siitä on saatavilla.

Sillä palaute on tar­koi­tettu tut­kit­ta­vaksi, ei suoraan uskot­ta­vaksi. Kuten saleilla niin työyh­tei­söis­säkin on liik­keellä monen­laista neu­vojaa, joilla on eri­laisia int­ressejä. On pitkän linjan ammat­ti­laisia ja aloit­te­levia har­ras­tajia. Niitä, jotka haluavat puuttua kaikkeen ja uskovat ole­vansa oikeassa. Sel­laisia, jotka ovat tark­ka­nä­köisiä mutta arkai­levat puhua. Ja niitä, joita turha herk­kä­tun­teisuus ei rajoita ja sanovat ääneen kaiken, mitä ajat­te­levat. Siksi saa­dessaan palau­tetta on hyvä käyttää hetki siihen syven­ty­miseen. Ja kuten muu­toinkin työ­elä­mässä, ottaa siitä hyö­dyl­liset puolet itselleen ja unohtaa tur­huudet ja sel­lainen, joka tuntuu olevan tar­koi­tettu jol­lekin muulle.

Blogi on alun­perin jul­kaistu Hyve​joh​tajuus​.fi -sivus­tolla 10.9.2018

Soita 000 000 0000