Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­mi­sen kak­si kovaa k:ta ovat kiin­nos­tus ja kers­kai­lu. Toi­nen lähen­tää, toi­nen kar­kot­taa. Molem­mat ker­to­vat sii­tä, mis­sä oma huo­mio on. Molem­pien yti­mes­sä ovat ihmi­set, mut­ta nii­den käyt­tö­tar­koi­tus on eri­lai­nen. Toi­ses­sa koros­te­taan itseä, toi­ses­sa huo­mio on muis­sa.

Kiin­nos­tus on lah­ja työyh­tei­söl­le. Se ker­too arvos­tuk­ses­ta ja luot­ta­muk­ses­ta, sii­tä, että toi­nen on tär­keä. Kiin­nos­tus ei ole tun­kei­le­vaa ute­liai­suut­ta tai välin­pi­tä­mä­tön­tä kyse­lyä. Se on halua tun­tea parem­min ja ymmär­tää enem­män. Se on tah­toa oppia ja olla samal­la puo­lel­la, kat­so­mas­sa maa­il­maa myös toi­sen sil­min.

Kiin­nos­tus syn­tyy sanois­ta ja teois­ta. Sii­tä, että menet luo ja otat puheek­si sen, mikä toi­sel­le on tär­ke­ää. Mal­tat odot­taa omien jut­tu­je­si kans­sa ja kes­ki­tyt toi­seen. Kuun­te­let, mut­ta myös kyse­let. Olet ute­lias aihees­ta ja sii­tä, mik­si se on toi­sel­le tär­ke­ää. Kiin­nos­tus on aikaa ja arvos­tus­ta, sel­lais­ta arkis­ta, joka ei vie ener­gi­aa työl­tä vaan tuo sitä sii­hen lisää.

Toi­sin kuin kers­kai­lu. Vaik­ka jos­kus tun­tuu niin voi­maut­ta­val­ta ker­toa muil­le omis­ta uro­teois­ta, ei kan­na­ta unoh­taa tyy­liä. Sävy on usein tär­keäm­pi kuin sisäl­tö. Jos kuu­li­jois­ta tun­tuu sil­tä, että levei­let saa­vu­tuk­sil­la­si unoh­taen muut, muu­tut pik­ku­hil­jaa työ­pai­kan san­ka­ris­ta kon­nak­si. Puhet­ta onnis­tu­mis­ta tar­vi­taan lisää, mut­ta fokuk­ses­sa on hyvä olla ensin yhtei­set asiat ja muut, vas­ta sit­ten sinä. Jos omaa roo­lia nyt on niin tar­peen edes koros­taa. Hyvät teot puhu­vat usein puo­les­taan, mut­ta kers­kai­lu peit­tää ne alleen usein lopul­li­ses­ti.

Tutus­tu myös Jut­te­luun  ja Juo­ruun, Ihmet­te­lyyn ja Iloon, Har­joit­te­luun ja Hai­hat­te­luun, Guruun, Fraa­siin, Edis­tä­mi­seen ja Epä­mää­räi­syy­teen, Diver­si­teet­tiin, Caseen, Balans­siin & Arvos­ta­mi­seen ja Ankeut­ta­mi­seen

Pin It on Pinterest