Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kiinnostus ja Kerskailu

Johtamisen aakkoset: K niin kuin Kiinnostus ja Kerskailu

Joh­ta­misen kaksi kovaa k:ta ovat kiin­nostus ja kers­kailu. Toinen lähentää, toinen kar­kottaa. Molemmat ker­tovat siitä, missä oma huomio on. Molempien yti­messä ovat ihmiset, mutta niiden käyt­tö­tar­koitus on eri­lainen. Toi­sessa koros­tetaan itseä, toi­sessa huomio on muissa.

Kiin­nostus on lahja työyh­tei­sölle. Se kertoo arvos­tuk­sesta ja luot­ta­muk­sesta, siitä, että toinen on tärkeä. Kiin­nostus ei ole tun­kei­levaa ute­liai­suutta tai välin­pi­tä­mä­töntä kyselyä. Se on halua tuntea paremmin ja ymmärtää enemmän. Se on tahtoa oppia ja olla samalla puo­lella, kat­so­massa maa­ilmaa myös toisen silmin.

Kiin­nostus syntyy sanoista ja teoista. Siitä, että menet luo ja otat puheeksi sen, mikä toi­selle on tärkeää. Maltat odottaa omien jut­tujesi kanssa ja kes­kityt toiseen. Kuun­telet, mutta myös kyselet. Olet utelias aiheesta ja siitä, miksi se on toi­selle tärkeää. Kiin­nostus on aikaa ja arvos­tusta, sel­laista arkista, joka ei vie energiaa työltä vaan tuo sitä siihen lisää.

Toisin kuin kers­kailu. Vaikka joskus tuntuu niin voi­maut­ta­valta kertoa muille omista uro­teoista, ei kannata unohtaa tyyliä. Sävy on usein tär­keämpi kuin sisältö. Jos kuu­li­joista tuntuu siltä, että leveilet saa­vu­tuk­sillasi unohtaen muut, muutut pik­ku­hiljaa työ­paikan san­ka­rista kon­naksi. Puhetta onnis­tu­mista tar­vitaan lisää, mutta fokuk­sessa on hyvä olla ensin yhteiset asiat ja muut, vasta sitten sinä. Jos omaa roolia nyt on niin tarpeen edes korostaa. Hyvät teot puhuvat usein puo­lestaan, mutta kers­kailu peittää ne alleen usein lopullisesti.

Tutustu myös Jut­teluun  ja Juoruun, Ihmet­telyyn ja Iloon, Har­joit­teluun ja Hai­hat­teluun, Guruun, Fraasiin, Edis­tä­miseen ja Epä­mää­räi­syyteen, Diver­si­teettiin, Caseen, BalanssiinArvos­ta­miseen ja Ankeuttamiseen

Soita 000 000 0000