Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kasvojen säilyttäminen

Kasvojen säilyttämisen merkitys

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tiedät kyllä tilanteen. Kollega sekoili sanoissaan pala­ve­rissa, mutta sen ei annettu haitata kes­kus­telua. Pomo muisti tiimien nimet väärin puheessaan, mutta kii­tokset menivät kui­tenkin oikeaan osoit­teeseen. Asiakkaan kiih­ty­neenä hieman väärin valitut sanat jätettiin huo­miotta, ettei yhteis­työ­suhde heikkene. Saman huo­maa­vaisen mokailun ohit­ta­misen koit itsekin hetki sitten, kun kokouk­sessa tajusit muis­ta­neesi luvut väärin. Muut tie­sivät, mitä tar­koitit, mai­nit­sivat oikeat luvut lähes ohi­mennen ja kes­kustelu eteni suju­vasti. Tär­keämpää kuin korostaa toisen kom­pas­telua oli saada rat­kaisu aikaan.

Kiusal­li­sissa tilan­teissa syntyy inhi­mil­linen tarve säi­lyttää kas­vonsa, niin omansa kuin muiden. Se on tapa säi­lyttää hyvät suhteet ihmisten välillä ja keino pitää yllä hyvää tun­nelmaa. Erving Goff­manin kuvaamaa kas­vo­työtä tehdään esi­mer­kiksi ole­malla huo­maa­matta mitä tapahtui tai pie­nillä val­koi­silla val­heilla, joilla estetään toisen mielen pahoit­ta­minen. Kasvoja suo­jellaan myös vält­te­le­mällä tiettyjä puhee­nai­heita tai näke­myksen ker­to­mista, jottei toinen (yleensä hie­rark­ki­sessa ase­massa kor­keampi) louk­kaannu. Mitä enemmän ihmiset pitävät toi­sistaan tai mitä tär­keämpi joku toinen on itselle, sitä enemmän huo­leh­ditaan siitä, ettei kasvoja menetä.

Kas­vojen säi­lyt­tä­minen koskee kaikkia tilan­teessa olevia. Yhteisön kan­nalta on yhtä tärkeää olla menet­tä­mättä omia kas­vojaan kuin suo­jella toisen kasvoja. Siksi jätämme huo­maa­matta kiusal­lisia mutta vaa­rat­tomia lip­sah­duksia tai jätetään teke­mättä vas­ta­hyökkäys, jos se pahen­taisi tilan­netta. Ohi­tamme tilanteen tai sovit­te­lemme sitä, jotta työyh­teisö voisi edelleen jatkaa yhdessä.

Miksi kas­vojen säi­lyt­tä­minen on niin tärkeää paitsi yksi­lölle myös työyh­tei­sölle? Se luo luot­ta­musta siihen, että jokai­sella on oikeus tulla koh­del­luksi arvos­ta­vasti ja oikeu­den­mu­kai­sesti. Samalla se lujittaa ryh­mä­jä­se­nyyttä ja myön­teistä minä­kuvaa. Ryhmä, joka koh­telee kaltoin jäse­niään, menettää yhtei­söl­li­syyden voiman.

Soita 000 000 0000