Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Tie­dät kyl­lä tilan­teen. Kol­le­ga sekoi­li sanois­saan pala­ve­ris­sa, mut­ta sen ei annet­tu hai­ta­ta kes­kus­te­lua. Pomo muis­ti tii­mien nimet vää­rin puhees­saan, mut­ta kii­tok­set meni­vät kui­ten­kin oike­aan osoit­tee­seen. Asiak­kaan kiih­ty­nee­nä hie­man vää­rin vali­tut sanat jätet­tiin huo­miot­ta, ettei yhteis­työ­suh­de heik­ke­ne. Saman huo­maa­vai­sen mokai­lun ohit­ta­mi­sen koit itse­kin het­ki sit­ten, kun kokouk­ses­sa tajusit muis­ta­nee­si luvut vää­rin. Muut tie­si­vät, mitä tar­koi­tit, mai­nit­si­vat oikeat luvut lähes ohi­men­nen ja kes­kus­te­lu ete­ni suju­vas­ti. Tär­keäm­pää kuin koros­taa toi­sen kom­pas­te­lua oli saa­da rat­kai­su aikaan.

Kiusal­li­sis­sa tilan­teis­sa syn­tyy inhi­mil­li­nen tar­ve säi­lyt­tää kas­von­sa, niin oman­sa kuin mui­den. Se on tapa säi­lyt­tää hyvät suh­teet ihmis­ten välil­lä ja kei­no pitää yllä hyvää tun­nel­maa. Erving Goff­ma­nin kuvaa­maa kas­vo­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si ole­mal­la huo­maa­mat­ta mitä tapah­tui tai pie­nil­lä val­koi­sil­la val­heil­la, joil­la este­tään toi­sen mie­len pahoit­ta­mi­nen. Kas­vo­ja suo­jel­laan myös vält­te­le­mäl­lä tiet­ty­jä puhee­nai­hei­ta tai näke­myk­sen ker­to­mis­ta, jot­tei toi­nen (yleen­sä hie­rark­ki­ses­sa ase­mas­sa kor­keam­pi) louk­kaan­nu. Mitä enem­män ihmi­set pitä­vät toi­sis­taan tai mitä tär­keäm­pi joku toi­nen on itsel­le, sitä enem­män huo­leh­di­taan sii­tä, ettei kas­vo­ja mene­tä.

Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­nen kos­kee kaik­kia tilan­tees­sa ole­via. Yhtei­sön kan­nal­ta on yhtä tär­ke­ää olla menet­tä­mät­tä omia kas­vo­jaan kuin suo­jel­la toi­sen kas­vo­ja. Sik­si jätäm­me huo­maa­mat­ta kiusal­li­sia mut­ta vaa­rat­to­mia lip­sah­duk­sia tai jäte­tään teke­mät­tä vas­ta­hyök­käys, jos se pahen­tai­si tilan­net­ta. Ohi­tam­me tilan­teen tai sovit­te­lem­me sitä, jot­ta työyh­tei­sö voi­si edel­leen jat­kaa yhdes­sä.

Mik­si kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­nen on niin tär­ke­ää pait­si yksi­löl­le myös työyh­tei­söl­le? Se luo luot­ta­mus­ta sii­hen, että jokai­sel­la on oikeus tul­la koh­del­luk­si arvos­ta­vas­ti ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti. Samal­la se lujit­taa ryh­mä­jä­se­nyyt­tä ja myön­teis­tä minä­ku­vaa. Ryh­mä, joka koh­te­lee kal­toin jäse­ni­ään, menet­tää yhtei­söl­li­syy­den voi­man.

Pin It on Pinterest