Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

Pääsenkö mukaan? 3/3

Mikä sitten jäi puut­tumaan yhteis­työstä? Aito yhdessä teke­misen halu, sillä vähintään lievä epä­luu­loisuus tuntui koko ajan var­jos­tavan työs­ken­te­lyämme. Ikään kuin kai­kessa olisi aina ollut jotakin muuta takana, vaikkei niin tie­tenkään todel­li­suu­dessa ollut. Mutta vuo­ro­vai­kutus jäi vähäi­seksi, ja sillä oli seurauksensa.

Jos kohtelu on muo­dol­lista ja yhteistyö tuntuu pako­te­tulta, ei tilanne ole paras mah­dol­linen. Ilman vas­ta­vuo­roi­suutta jäämme seu­ras­sakin yksin ja olosta tulee ulko­puo­linen. On vaikea tuntea itsensä hyväk­sy­tyksi, jos kokee ole­vansa syr­jässä tai jat­kuvan ohit­ta­misen koh­teena. Ja vaikka ajat­telisi muiden käyt­täy­ty­misen olevan epä­reilua, vai­kuttaa kokemus myös käsi­tykseen omasta itsestä. 

Sillä aina, kun olemme yhdessä, alamme nähdä itsemme myös toisten silmin. Muiden suh­tau­tu­minen on kuin peili, joka näyttää, mil­laisena minut nähdään.  Jos peili kertoo arvos­tuk­sesta, on kaikki hyvin. Mutta jos sen sijaan aistii koh­te­lussa hap­pa­muutta, pahek­suntaa tai vas­tus­tusta, alkaa hel­posti miettiä, mikä itsessä on vikana.

Niin oli tapah­tu­massa tuona ensim­mäisenä epä­on­nisena työ­päivänä, kun tunsin saavani taa­kakseni sil­loisen joh­tajan toi­min­ta­tavat. En silti voinut estää aja­tusta, että ehkä tilanne johtui jotenkin myös minusta. Ikään kuin se, että olin epä­suo­situn joh­tajan valinta teh­tävään, olisi tehnyt minusta muiden sil­missä saman­laisen kuin hän.

Yhteisön uusi jäsen samas­te­taankin usein hen­kilöön, joka on ottanut hänet mukaan. Par­haim­millaan uusi saa nauttia samasta arvos­tuk­sesta kuin valitsija. Pahim­millaan uusi saa taa­kakseen valit­sijan pahat teot ja ole­tetut synnit. Emme ole koskaan ryh­mässä yksin, vaan tuomme mukana myös suh­teemme ja niiden varjot. Siksi moni tilanne voi muo­dostua sosi­aa­li­seksi ansaksi.

Hyvä ilma­piiri syntyy ystä­väl­li­syy­destä ja halusta nähdä maailma myös toisen silmin.

Soita 000 000 0000