Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Jos­kus työyh­tei­sös­sä pela­taan eri­lai­sia pele­jä. Niis­sä tais­tel­laan pait­si niu­kois­ta resurs­seis­ta myös val­las­ta, mai­nees­ta, pää­tök­sen­te­ko­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja arvos­tuk­ses­ta. Pelin sään­nöt voi­vat olla vakiin­tu­nei­ta ja kai­kil­le tut­tu­ja, tai ne voi­vat muut­tua tilan­teen mukaan. Ydin pysyy kui­ten­kin sama­na: tar­koi­tus on voit­taa vas­tus­ta­jat. Kuten muis­sa­kin peleis­sä, pelaa­jil­la on eri­lai­sia roo­le­ja: On hyök­kää­jiä, puo­lus­ta­jia ja syöt­tä­jiä. Tak­ti­koi­ta ja puur­ta­jia, har­kit­se­via ja kaik­kiin tais­te­lui­hin her­käs­ti osal­lis­tu­via, kukin tyy­lin­sä mukai­ses­ti. Jokai­nen on valin­nut jouk­ku­een­sa ja pelaa sen puo­les­ta.

Tuhoa­vien pelien merk­ke­jä ovat epä­ta­val­li­set valin­ta- ja nimi­tys­käy­tän­nöt, epä­joh­don­mu­kai­nen pää­tök­sen­te­ko, vali­koi­va tie­dot­ta­mi­nen ja asioi­den salai­lu. Pelit näky­vät myös arki­sim­mis­sa yhteyk­sis­sä. Joil­la­kin tii­meil­lä on eri­tyis­a­se­ma tai oikeus käyt­tää aikaa muu­hun kuin perus­teh­tä­vään. Tavoit­teet voi­vat muut­tua jat­ku­vas­ti, tai tie­dot­ta­mi­nen tun­tuu ole­van moni­mut­kais­ta ja hidas­ta.

Orga­ni­saa­tio- ja val­ta­pe­lien avul­la tais­tel­laan toi­sin sanoen auk­to­ri­tee­tis­ta, val­ta-ase­mas­ta, kil­pai­li­jan voit­ta­mi­ses­ta ja muu­tok­sen toteut­ta­mi­ses­ta. Halu­taan siis lisää val­taa ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia orga­ni­saa­tion toi­min­taan. Se tapah­tuu esi­mer­kik­si liit­tou­tu­mal­la ver­tais­ten kes­ken tai ole­mal­la näyt­tä­vän lojaa­le­ja joh­toa koh­taan sisä­pii­riin pää­se­mi­sek­si. Voi­daan pyr­kiä luo­maan omaa val­ta­kun­taa yhdes­sä oman orga­ni­saa­tion kans­sa tai hank­ki­maan kaik­ki mah­dol­li­set lisä­re­surs­sit omal­le orga­ni­saa­tiol­le. Tai yrit­tää teh­dä itses­tä kor­vaa­ma­ton asian­tun­ti­ja­na tai tukea tii­min riip­pu­vuut­ta itses­tä esi­mie­he­nä. Tyy­pil­lis­tä on tie­don pimit­tä­mi­nen tai tar­koi­tus­ha­kui­nen ja vali­koi­va vies­tin­tä. Voi­daan myös toi­mia kulis­sien taka­na taus­ta­vai­kut­ta­ja­na tai teh­dä tar­koi­tuk­sel­li­sen näyt­tä­viä teko­ja oman ase­man ja tavoit­tei­den vah­vis­ta­mi­sek­si.

Val­ta­pe­leil­lä on kak­sois­ta­voi­te: nii­den tar­koi­tus on sekä sosi­aa­lis­taa halut­tui­hin tavoit­tei­siin ja toi­min­taan että hil­jen­tää kri­tiik­ki ongel­mis­ta. Pele­jä pela­taan siis pait­si omien pyr­ki­mys­ten toteut­ta­mi­sek­si myös sik­si, että nii­den kaut­ta ohja­taan mui­ta toi­mi­maan pelaa­jan odo­tus­ten mukai­ses­ti.

Kun orga­ni­saa­tio­pe­lit ovat men­neet lii­an pit­käl­le, pel­ko hii­pii orga­ni­saa­tioon. Epä­luu­lot ja epä­var­muus saa­vat jokai­sen puo­lus­tus­kan­nal­le ja muok­kaa­maan käsi­tyk­siä työs­tä ja yhteis­työs­tä. Pelaa­jien ajat­te­lu kapeu­tuu ja oman ryh­män etu­ja aje­taan muis­ta piit­taa­mat­ta. Sil­loin voi­daan jou­tua tilan­tee­seen, jos­sa par­haim­mat jät­tä­vät orga­ni­saa­tion, osa kes­kit­tyy vain itseen­sä ja loput eivät saa tilaa käyt­tää osaa­mis­taan ja toteut­taa orga­ni­saa­tion tavoit­tei­ta. Polii­tik­ko­jen aika menee oman ase­man var­mis­ta­mi­seen, mui­den työs­sä sin­nit­te­lyyn.

Pin It on Pinterest