Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

20211231_192241[1]

Kiin­nostus ihmi­sistä ja asioista onkin minkä tahansa ryhmän vetäjän tär­keimpiä omi­nai­suuksia. Se auttaa myös rat­kai­semaan ryhmän hie­rar­kiasta syn­tyviä ongelmia, sillä eri­laiset vastuut, työnjako ja asema ryh­mässä johtaa hel­posti koke­mukseen eriar­voi­suu­desta. Silloin välit voivat kiristyä, ja on vaikea ymmärtää toisia ja eläytyä heidän ase­maansa. Vetäjän, jonka koetaan olevan ryhmän puo­lella, on hel­pompi luoda tasa­ver­tai­suuden ja innos­tuksen ilmapiiri.

Miten ryhmän vas­tuu­henkilö sitten voi tie­toi­sesti rakentaa hyvää fii­listä? Se syntyy esi­mer­kiksi osoit­ta­malla aitoa kiin­nos­tusta muihin ja teh­täviin kes­kus­te­le­malla, osal­lis­ta­malla pää­tök­sen­tekoon ja anta­malla mah­dol­li­suuksia vai­kuttaa. Tar­vitaan myös molem­min­puo­lista lem­peyttä, halua ymmärtää tilan­teita myös toisten kan­nalta ja yhdessä sovittuja peli­sääntöjä. Ilman niitä yhteistyö kärsii.

Soita 000 000 0000