Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Elämä yhdessä

Käyttäytyminen vallankäytön keinona 4/4

Ehkä yksi suu­rimpia oival­luksia, mitä kär­jis­ty­neestä toi­min­nasta ja sosi­aa­li­sista peleistä voi saada, on se, että ne ovat aina läsnä. Harva ryhmä koostuu vain ihmi­sistä, jotka pyy­teettä toteut­tavat yhteistä tavoi­tetta. Jou­dumme aina rat­kai­semaan, mikä on oikein, mitä tulee yhdessä saada aikaan ja millä keinoin, ja, mikä tär­keintä, miten koh­te­lemme toisiamme.

Yhteisön elämä onkin täynnä para­dokseja. Sanomme että asiat rat­kai­sevat, mutta suhteet ovat yleensä tär­keämpiä ihmi­sille kuin asiat. Ajat­te­lemme, että joh­ta­minen on joh­tajan vas­tuulla, vaikka siinä on kyse yhteis­työstä, ei vain joh­tajan teke­mi­sistä. Luu­lemme, että olemme itse­näisiä tilan­teessa kuin tilan­teessa, vaikka ympä­rillä olevien vai­ku­tuk­selta ei voi välttyä.

Kun tun­nis­tamme vuo­ro­vai­ku­tuksen voiman, suh­teiden mer­ki­tyksen, sosi­aa­liset pelit ja eri­laiset tyylit ja kult­tuu­riset tavat, on yhdessä hel­pompi elää. Silloin ehtii paremmin harkita, mihin menee mukaan. Vuo­ro­vai­kutus on paitsi esit­tä­misen tai­detta myös keino muuttaa maa­ilmaa, sekä hyvään että pahaan. Kukin meistä tekee oman valin­tansa siitä, kumpaan suuntaan.

Soita 000 000 0000