Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vuorovaikutus

”Eikö me voitaisi olla ihmisiksi töissäkin?”

”Eikö me voi­taisi olla ihmi­siksi töis­säkin?” oli ystäväni esittämä kysymys, joka oli alkusysäys sille, että halusin syventyä siihen, mitä ihmisten välillä oikein tapahtuu. Jat­koimme myö­hemmin kes­kus­telua sillä, onko oikein kir­joittaa vain yhteisen elämän nur­jista puo­lista. Pitäisikö kertoa enemmän siitä, mil­laista on, kun kaikki sujuu, ihmiset ovat ihania ja onnis­tutaan yhdessä vielä paremmin kuin yksin?

Sekin kysymys hil­jensi het­keksi. Sitten mie­timme, mistä ihmisten kanssa yleensä puhutaan. Ilosta ja onnesta totta kai, mutta niiden syitä ja seu­rauksia ei juu­rikaan pohdita, niistä vain nau­titaan. Sen sijaan tar­kasti ruo­ditaan sitä, mikä mättää, miksi joku käyt­täytyi niin kuin käyt­täytyi ja mitä kan­nat­taisi tehdä. Olemme loput­toman kiin­nos­tu­neita toi­sis­tamme, onneksi.

Yhteisön elämän kään­tö­puolen tut­ki­minen auttaa kir­kas­tamaan omat toiveet mutta myös sen, mitä voi­taisiin tehdä yhdessä toisin. Samalla se antaa tilaa astua pari askelta lähem­mäksi ja tutustua paremmin muiden todel­li­suuteen. Kuten toinen ystäväni sanoi: ”Hel­potti, kun ymmärsin, että jokai­sella on oma kuplansa. Ei tar­vitse kuin kurkata sinne sisälle, niin näkee ettei se ole sen huo­nompi tai parempi kuin muiden kupla, se on vain erilainen.”

Kur­kistus yhteisön elämään avaa silmät, her­kistää kuulon ja parantaa otetta omaan elämään. Se auttaa ymmär­tämään, miten minusta tulee me, ja mitä siitä voi par­haim­millaan ja pahim­millaan seurata.

Katso vain tar­kemmin ympä­rillesi seu­raavan kerran, kun olette yhdessä.

Soita 000 000 0000