Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Esimiehen päivä

Asetu het­keksi esi­miehen rooliin. Päivä etenee seu­raa­vasti: Aamulla on ensin hetki aikaa työstää esi­tystä joh­to­ryh­mälle. Se on asian­tun­ti­ja­työtä ja samalla mah­dol­lisuus kes­kittyä itse­näiseen työskentelyyn.

Sitten asian­tun­ti­jasta esi­miehen rooliin. Seu­raa­vaksi on aamu­pa­laveri oman tiimin kanssa, aiheina tilan­ne­katsaus ja pro­jektin aika­tau­lut­ta­minen. On saatava aikaan yhteinen päätös. Int­ressit näyt­tävät hieman ris­ti­rii­tai­silta, joten sinun pala­verin vetäjänä pitää ohjata kes­kus­telua taval­lista tiu­kemmin, jotta rat­kaisu syntyy. Ohjaavan esi­miehen ja tar­vit­taessa pää­tök­sen­te­kijän rooli on siis tarpeen.

Pala­verin jälkeen kollega ottaa yhteyttä ja pyytää kom­mentteja esi­tyk­seensä. Olet hieman eri mieltä esi­tyksen pai­no­tuk­sista ja arvioit kes­kus­telun aikana mie­lessäsi, miten näke­myksesi tuli­sivat vai­kut­tamaan yhteis­työhön. Toteat, että parasta valita kes­kitie – kollega on asian­tuntija omalla alu­eellaan, joten hän ymmärtää kyllä pie­nem­mäl­läkin pai­noar­volla esi­tetyn kom­mentin.  Koet olevasi tällä kertaa eri­tyi­sesti työ­ka­verin roolissa.

Seu­raa­vaksi olet mukana työ­ryh­mässä, jonka aihe liittyy suoraan omaan työhösi. Sinua pidetään yhtenä kes­keisenä asian­tun­tijana ja tiedät, että mie­li­pi­teelläsi on suuri vai­kutus. Ei pel­kästään siihen, miten asia etenee vaan myös työ­ryhmän jäsenten välisiin suh­teisiin. Olet siksi herkkänä sille, mitä asioita nostat esille ja eri­tyi­sesti siinä, millä tavalla asiat esität. Haet tasa­painoa oman tahdon toteut­ta­misen ja oman esi­miehesi ja tiimin näke­mysten välillä. Samalla pun­taroit vuo­ro­vai­ku­tus­tyylisi vai­ku­tusta yhteis­työ­suh­teisiin. Tunnet tar­vit­sevasi asian­tun­tijan roolin lisäksi eri­tyi­sesti diplo­maatin taitoja.

Ilta­päi­vällä esi­miehesi ottaa yhteyttä, ja pyytää pikaiseen pala­veriin. Hänellä on uutta tietoa tule­vasta muu­tok­sesta. Kuun­telet kiin­nos­tu­neena, mutta mietit samalla muu­toksen vai­ku­tusta teh­tä­vääsi. Pohdit myös, miten ja missä vai­heessa voit kertoa tilan­teesta tii­millesi. Miten tiimi tulee rea­goimaan ja miten muutos saadaan toteu­tettua yhdessä? Tar­vitset ihmis­suh­de­taitoja ja muu­toksen toteut­tajan roolia. Ja hitusen itse­hil­lintää oman tule­vai­suuden miettimisessä.

Ilta­päivän päät­teeksi kes­kus­telet vielä muu­taman tiimisi jäsenen kanssa. Ensim­mäinen kes­kustelu sujuu hel­posti; olette asioista samaa mieltä ja sinulta haetaan lähinnä vah­vis­tusta siihen, että asia etenee tavoitteen mukai­sesti. On helppoa tukea ja kertoa näke­myksiä, sillä arvos­tatte toi­sianne ja olette saman­hen­kisiä. Olet kan­nus­tajan ja posi­tii­visen palautteen antajan roolissa.

Toinen kes­kustelu ei ole yhtä luonteva eikä sinulle yhtä helppo. Tiimisi asian­tuntija on när­käs­tynyt, sillä hän kokee, ettet tukenut häntä viime viikon pala­ve­rissa. Lisäksi tiedät, että teillä on eri näke­myksiä muu­ta­masta kes­kei­sestä sei­kasta ja olet pyr­kinyt vai­kut­tamaan hänen mie­li­pi­tei­siinsä. Kes­kustelu on jän­nit­teinen ja venyy pidem­mäksi kuin olit aja­tellut. Selviät siitä mie­lestäsi rimaa hipoen etkä koe onnis­tu­neesi. Tunnet, että sinua pidettiin ymmär­tä­mät­tömänä esi­miehenä, vaikka pyrit asian­tun­tevan vai­kut­tajan rooliin. Jäl­ki­käteen aja­tellen olisit toi­vonut pysyväsi neut­raalina kuun­te­lijana ja aut­tajana. Tilanteet vain vievät hel­posti mukanaan.

Päivän päät­teeksi pysähdyt het­keksi miet­timään, miten päivä oikein sujui. Olet tyy­ty­väinen siitä, että ehdit val­mis­tella joh­to­ryhmän esi­tystä ja että tii­mi­pa­laveri sujui hyvin pie­nistä jän­nit­teistä huo­li­matta. Sen sijaan kes­kus­telut kol­legan ja toisen tiimin jäsenen kanssa jäivät mie­ti­tyt­tämään. Osa­sitko pitää riit­tä­västi oman kantasi kol­legan kanssa mutta samalla myös ymmärtää hänen tilan­nettaan? Pys­tyitkö vakuut­tamaan tiimisi asian­tun­tijan siitä, että olet hänen puo­lellaan ja tuet häntä? Mie­leesi jäi myös kes­kustelu esi­miehen kanssa. Miten osaat par­haalla tavalla viedä orga­ni­saation muu­tosta eteenpäin sekä toi­minnan että ihmisten kan­nalta? Onhan siinä kyse myös omasta roo­listasi jatkossa.

Soita 000 000 0000