Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ase­tu het­kek­si esi­mie­hen roo­liin. Päi­vä ete­nee seu­raa­vas­ti: Aamul­la on ensin het­ki aikaa työs­tää esi­tys­tä joh­to­ryh­mäl­le. Se on asian­tun­ti­ja­työ­tä ja samal­la mah­dol­li­suus kes­kit­tyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Sit­ten asian­tun­ti­jas­ta esi­mie­hen roo­liin. Seu­raa­vak­si on aamu­pa­la­ve­ri oman tii­min kans­sa, aihei­na tilan­ne­kat­saus ja pro­jek­tin aika­tau­lut­ta­mi­nen. On saa­ta­va aikaan yhtei­nen pää­tös. Int­res­sit näyt­tä­vät hie­man ris­ti­rii­tai­sil­ta, joten sinun pala­ve­rin vetä­jä­nä pitää ohja­ta kes­kus­te­lua taval­lis­ta tiu­kem­min, jot­ta rat­kai­su syn­tyy. Ohjaa­van esi­mie­hen ja tar­vit­taes­sa pää­tök­sen­te­ki­jän roo­li on siis tar­peen.

Pala­ve­rin jäl­keen kol­le­ga ottaa yhteyt­tä ja pyy­tää kom­ment­te­ja esi­tyk­seen­sä. Olet hie­man eri miel­tä esi­tyk­sen pai­no­tuk­sis­ta ja arvioit kes­kus­te­lun aika­na mie­les­sä­si, miten näke­myk­se­si tuli­si­vat vai­kut­ta­maan yhteis­työ­hön. Toteat, että paras­ta vali­ta kes­ki­tie – kol­le­ga on asian­tun­ti­ja omal­la alu­eel­laan, joten hän ymmär­tää kyl­lä pie­nem­mäl­lä­kin pai­noar­vol­la esi­te­tyn kom­men­tin.  Koet ole­va­si täl­lä ker­taa eri­tyi­ses­ti työ­ka­ve­rin roo­lis­sa.

Seu­raa­vak­si olet muka­na työ­ryh­mäs­sä, jon­ka aihe liit­tyy suo­raan omaan työ­hö­si. Sinua pide­tään yhte­nä kes­kei­se­nä asian­tun­ti­ja­na ja tie­dät, että mie­li­pi­teel­lä­si on suu­ri vai­ku­tus. Ei pel­käs­tään sii­hen, miten asia ete­nee vaan myös työ­ryh­män jäsen­ten väli­siin suh­tei­siin. Olet sik­si herk­kä­nä sil­le, mitä asioi­ta nos­tat esil­le ja eri­tyi­ses­ti sii­nä, mil­lä taval­la asiat esi­tät. Haet tasa­pai­noa oman tah­don toteut­ta­mi­sen ja oman esi­mie­he­si ja tii­min näke­mys­ten välil­lä. Samal­la pun­ta­roit vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­li­si vai­ku­tus­ta yhteis­työ­suh­tei­siin. Tun­net tar­vit­se­va­si asian­tun­ti­jan roo­lin lisäk­si eri­tyi­ses­ti diplo­maa­tin tai­to­ja.

Ilta­päi­väl­lä esi­mie­he­si ottaa yhteyt­tä, ja pyy­tää pikai­seen pala­ve­riin. Hänel­lä on uut­ta tie­toa tule­vas­ta muu­tok­ses­ta. Kuun­te­let kiin­nos­tu­nee­na, mut­ta mie­tit samal­la muu­tok­sen vai­ku­tus­ta teh­tä­vää­si. Poh­dit myös, miten ja mis­sä vai­hees­sa voit ker­toa tilan­tees­ta tii­mil­le­si. Miten tii­mi tulee rea­goi­maan ja miten muu­tos saa­daan toteu­tet­tua yhdes­sä? Tar­vit­set ihmis­suh­de­tai­to­ja ja muu­tok­sen toteut­ta­jan roo­lia. Ja hitusen itse­hil­lin­tää oman tule­vai­suu­den miet­ti­mi­ses­sä.

Ilta­päi­vän päät­teek­si kes­kus­te­let vie­lä muu­ta­man tii­mi­si jäse­nen kans­sa. Ensim­mäi­nen kes­kus­te­lu sujuu hel­pos­ti; olet­te asiois­ta samaa miel­tä ja sinul­ta hae­taan lähin­nä vah­vis­tus­ta sii­hen, että asia ete­nee tavoit­teen mukai­ses­ti. On help­poa tukea ja ker­toa näke­myk­siä, sil­lä arvos­tat­te toi­sian­ne ja olet­te saman­hen­ki­siä. Olet kan­nus­ta­jan ja posi­tii­vi­sen palaut­teen anta­jan roo­lis­sa.

Toi­nen kes­kus­te­lu ei ole yhtä luon­te­va eikä sinul­le yhtä help­po. Tii­mi­si asian­tun­ti­ja on när­käs­ty­nyt, sil­lä hän kokee, ettet tuke­nut hän­tä vii­me vii­kon pala­ve­ris­sa. Lisäk­si tie­dät, että teil­lä on eri näke­myk­siä muu­ta­mas­ta kes­kei­ses­tä sei­kas­ta ja olet pyr­ki­nyt vai­kut­ta­maan hänen mie­li­pi­tei­siin­sä. Kes­kus­te­lu on jän­nit­tei­nen ja venyy pidem­mäk­si kuin olit aja­tel­lut. Sel­viät sii­tä mie­les­tä­si rimaa hipoen etkä koe onnis­tu­nee­si. Tun­net, että sinua pidet­tiin ymmär­tä­mät­tö­mä­nä esi­mie­he­nä, vaik­ka pyrit asian­tun­te­van vai­kut­ta­jan roo­liin. Jäl­ki­kä­teen aja­tel­len oli­sit toi­vo­nut pysy­vä­si neut­raa­li­na kuun­te­li­ja­na ja aut­ta­ja­na. Tilan­teet vain vie­vät hel­pos­ti muka­naan.

Päi­vän päät­teek­si pysäh­dyt het­kek­si miet­ti­mään, miten päi­vä oikein sujui. Olet tyy­ty­väi­nen sii­tä, että ehdit val­mis­tel­la joh­to­ryh­män esi­tys­tä ja että tii­mi­pa­la­ve­ri sujui hyvin pie­nis­tä jän­nit­teis­tä huo­li­mat­ta. Sen sijaan kes­kus­te­lut kol­le­gan ja toi­sen tii­min jäse­nen kans­sa jäi­vät mie­ti­tyt­tä­mään. Osa­sit­ko pitää riit­tä­väs­ti oman kan­ta­si kol­le­gan kans­sa mut­ta samal­la myös ymmär­tää hänen tilan­net­taan? Pys­tyit­kö vakuut­ta­maan tii­mi­si asian­tun­ti­jan sii­tä, että olet hänen puo­lel­laan ja tuet hän­tä? Mie­lee­si jäi myös kes­kus­te­lu esi­mie­hen kans­sa. Miten osaat par­haal­la taval­la vie­dä orga­ni­saa­tion muu­tos­ta eteen­päin sekä toi­min­nan että ihmis­ten kan­nal­ta? Onhan sii­nä kyse myös omas­ta roo­lis­ta­si jat­kos­sa.

Pin It on Pinterest