Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Erilaisia tyylejä

Erilaisia tyylejä 2/3

Monessa työ­pai­kassa ihmiset alkavat muis­tuttaa toi­siaan, sillä omak­summe ryhmän kult­tuurin nopeasti. Oma vai­ku­tuk­sensa on myös sillä, että päi­vässä ollaan yhdessä monta tuntia. Moni myös hakee tie­toi­sesti muista mallia, miten toimia. Olen tehnyt sitä monta kertaa itsekin.

Kun menin kou­lu­tus­kes­kukseen töihin, katsoin mallia pidempään kou­lut­ta­neista. Myös pukeu­tu­mi­sesta puhuttiin ääneen, sillä kurs­si­päivät poik­ke­sivat päi­vit­täi­sestä toi­mis­to­tyy­listä. Sain neu­voksi, että kou­luttaja pukeutuu astetta muo­dol­li­semmin kuin osal­lis­tujat, ja omat havain­to­nikin täs­mä­sivät siihen. Käy­tän­nöl­linen ja toimiva neuvo, vaikka näin jäl­ki­käteen mie­tinkin, että siinä saa­tettiin hieman paikata sisäistä osaa­mista ulkoisella. 

Mutta huo­maa­mattani olin samalla saanut ensim­mäinen opin siitä, miten ryhmä yhte­näistää jäse­niään. Vasta myö­hemmin oivalsin, että sain silloin myös oppi­tunnin orga­ni­saation hie­rar­kiasta. Meitä ei erot­tanut toi­sis­tamme vain tehtävä, vaan myös ulkonäkö.

Sama tapahtuu lähes kai­kissa työ­pai­koissa vapaa­eh­toi­sesti tai työ­nan­tajan ohjaamana. Katso kauppoja, virastoja ja toi­mistoja. Ter­vey­den­hoitoa ja kouluja, oppi­lai­toksia ja kuntia. Tie­dämme, kuka on asian­tuntija, kuka asia­kas­pal­ve­lussa. Tiimin vetäjä tai joh­dossa toimiva. Osoi­tamme orga­ni­saa­tiossa ole­muk­sel­lamme ja taval­lamme toimia, mihin kuu­lumme ja keitä olemme.

Ero­tumme toi­sis­tamme aseman ja siihen sopivan ulkoasun lisäksi myös aktii­vi­suu­dessa. Tahto ottaa kantaa ja olla vai­kut­ta­massa pää­töksiin toistuu yleensä tilan­teessa kuin tilanteessa.

On niitä, jotka ottavat kaiken ilma­tilan itselleen ja puhuvat niin paljon, ettei muille jää juuri aikaa. Tilan anta­minen toi­sille ei tule heille ensim­mäisenä mieleen, sillä omiin poh­din­toihin on saatava vastaus.

On niitä, jotka lähes­tyvät mitä tahansa tilan­netta asian­tun­tijan roo­lista ja neu­vovat her­keä­mättä muita, vaikka oma kokemus aiheesta olisi kovin vähäinen. Niitä, jotka myö­täi­levät kaikkea esi­tettyä sekä niitä, jotka ajat­te­levat, että riittää että on mukana, eivätkä koe tar­vetta olla esillä. Aina on myös niitä, jotka ovat pai­kalla vain siksi, että syystä tai toi­sesta kokevat sen velvollisuudeksi.

Löy­sitkö itsesi jostain kuvaa­mastani tyylistä?

Aktii­visuus ei ole ainoa tekijä, joka kertoo ase­masta ryh­mässä. Esi­mer­kiksi istu­ma­jär­jestys on usein pal­jastava. Saiko paikan vai­ku­tus­val­taisten läheltä, ohjat­tiinko sivum­malle, vai voiko valita paikan vapaasti – ja mihin silloin kukin asettui?

Soita 000 000 0000