Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Erilaisia tyylejä

Erilaisia tyylejä 1/3

Vaikka sanomme, että asiat rat­kai­sevat, on suh­teilla usein suu­rempi merkitys.

Ei kai nyt sentään, eikö osaa­mi­sella ole vai­ku­tusta? Tie­tenkin on, mutta ihmisten siteitä ja tun­teita toi­siinsa on hankala ohittaa. Sil­loinkaan, kun pää­tökset halut­taisiin tehdä vain fak­tojen perusteella.

Mieti vaikka uusiin ihmisiin tutus­tu­mista tai har­ras­tuksen valintaa. Hakeudut niiden seuraan, joiden kanssa on hyvä olla. Jotka tun­tuvat tai­ta­vilta, kiin­nos­ta­vilta ja joiden kanssa viihtyy.

Niin arki­selta tai kenties epä­oi­keu­den­mu­kai­selta kuin se tun­tuukin, juuri samoin tapahtuu myös yhteis­työ­kump­pa­neiden koh­dalla, rek­ry­toin­ti­ti­lan­teessa tai missä vain, jossa tehdään valintoja. Ääneen ehkä sanotaan, että asian­tun­temus rat­kaisee, mutta yhtä useammin kuulee myös, että hyvät tyypit kiinnostavat. 

Rennot. Mukavat. Mut­kat­tomat. Ne, jotka saavat aikaan eivätkä kiu­kuttele turhia tai vaadi omi­tuisia. Toisin sanoen ihan taval­liset ihmiset. 

Tiedän tul­leeni vali­tuksi eri­laisiin teh­täviin siksi, että tapani toimia sopi yhteen orga­ni­saation kanssa. Tiedän myös jää­neeni ran­nalle siksi, että joku toinen tuntui tyy­liltään sopi­vam­malta siihen yhteisöön.

Ei se tee meistä ihmisinä tai ammat­ti­laisina toi­siamme parempia tai huo­nompia, vaan erilaisia.

Oma vuo­ro­vai­ku­tus­tyyli on vah­vasti sidok­sissa siihen, mitä ympä­rillä tapahtuu. Tun­teisiin, joita ais­timme puheissa ja teoissa. Kat­seisiin, jotka ker­tovat asen­teista ja odo­tuk­sista. Ilmeisiin ja eleisiin, jotka pal­jas­tavat toiveen olla lähellä tai halut­to­muuden kohdata. Tapoihin, joilla osoi­tamme toi­sille paikan tai oman ase­mamme. Rooliin, joka on meille annettu. Ja hyviin, huo­noihin, tär­keisiin ja kata­stro­faa­lisiin suh­teisiin, joita välil­lämme on.

Rea­goimme tähän kaikkeen sekä tie­toi­sesti että tah­to­mat­tamme. Tapa toimia on raken­tunut vuosien var­rella, mutta tyyli ei suinkaan ole joka tilan­teessa sama.

Ajattele ylei­sö­ti­lai­suuden puhujaa, aktii­vista myyjää tai hen­kilöä, joka yrittää selittää tilanteen parhain päin. Rooli ja tavoite ohjaavat sitä, miten toimii. Tai mieti, mil­lainen itse olet ystävien kanssa, työ­pai­kalla tai suvun tapaa­mi­sissa. Et taida olla ihan saman­lainen joka pai­kassa? Voi myös olla, että käyt­täy­ty­misesi on eri­laista saman yhteisön sisäl­läkin. Saatat toimia esi­mer­kiksi työ­pai­kalla toisin oman tiimisi kuin johdon kanssa tai eri tavoin asia­kas­ti­lan­teissa kuin kokouksessa. 

Et muutu eri hen­ki­löksi, mutta ihmi­sillä ja tilan­teilla on merkitystä.

Soita 000 000 0000