Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Val­men­ta­jak­si ja puhu­jak­si

Yhteys­tie­dot

sari.kuusela(at)nodus.fi
050 — 5404842

Lin­ke­dIn: Sari Kuuse­la

 

 

 

 

 

Jos kai­paat innos­ta­via puheen­vuo­ro­ja, spar­raa­vaa coac­haus­ta ja oival­ta­vaa kon­sul­toin­tia ja kehit­tä­mis­tä, löy­dät hyvin tun­te­mia­ni aihei­ta alta. Nii­tä yhdis­tää se, mitä tapah­tuu ihmis­ten välil­lä työyh­tei­sön ja joh­ta­mi­sen eri tilan­teis­sa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teet, arvos­ta­va joh­ta­mi­nen, oikeu­den­mu­kai­nen tapa käyt­tää val­taa ja työyh­tei­sön draa­ma, dra­ma­tur­gia ja kult­tuu­ri ovat tee­mo­ja, joi­hin olen syven­ty­nyt sekä käy­tän­nön työs­sä että kir­joit­ta­mi­sen ja tut­ki­muk­sen kaut­ta.

- Sari Kuuse­la, yhteis­kun­tat. toht., KL, tie­to­kir­jai­li­ja, orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti, työ­noh­jaa­ja

 

 • Orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin voi­ma ja vai­ku­tus
 • 10 askel­ta hyvään orga­ni­saa­tio­kult­tuu­riin
 • Luot­ta­mus­kult­tuu­rin raken­ta­mi­nen
 • Osaa­mi­sen uudis­ta­mi­nen
 • 10x parem­pi työyh­tei­sö
 • Työyh­tei­sö­tai­dot ja yhteis­työn kehit­tä­mi­nen
 • Vuo­ro­vai­ku­tus ja ryh­mä­dy­na­miik­ka
 • Työ­hy­vin­voin­ti ja tulok­sel­li­nen työ
 • Arvos­ta­va joh­ta­mi­nen ja esi­mies­työ
 • Osal­lis­ta­van joh­ta­mi­sen kul­ma­ki­vet
 • Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 • Muu­tos­työ ja muu­tos­ten joh­ta­mi­nen
 • Käy­tä val­taa vii­saas­ti
 • Val­ta ja vai­ku­tus­val­ta orga­ni­saa­tiois­sa
 • Val­ta ja joh­ta­mi­nen
 • Hyvä paha val­ta

Pin It on Pinterest