Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Val­ta on vai­kut­ta­mis­ta

Val­ta on vai­kut­ta­mis­ta

Vai­ku­tam­me monin tavoin sekä toi­siin ihmi­siin että asioi­den ete­ne­mi­seen käyt­tä­mäl­lä teh­tä­vän ja ase­man anta­maa val­taa. Jokai­sel­la on val­taa omas­sa teh­tä­väs­sään. Omaan työ­roo­liin liit­ty­vä val­ta on työyh­tei­sös­sä vai­kut­ta­mis­ta, oman...
Orga­ni­saa­tio­pe­lien maa­il­ma

Orga­ni­saa­tio­pe­lien maa­il­ma

Jos­kus työyh­tei­sös­sä pela­taan eri­lai­sia pele­jä. Niis­sä tais­tel­laan pait­si niu­kois­ta resurs­seis­ta myös val­las­ta, mai­nees­ta, pää­tök­sen­te­ko­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja arvos­tuk­ses­ta. Pelin sään­nöt voi­vat olla vakiin­tu­nei­ta ja kai­kil­le...
Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti rapaut­taa yhtei­sön

Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti rapaut­taa yhtei­sön

Aina orga­ni­saa­tiot eivät ole yhtä suur­ta per­het­tä, joka toi­mii yhtei­sen hyvän eteen. Usein kil­pail­laan ase­mis­ta ja val­las­ta ja pela­taan peliä, jos­sa oma teke­mi­nen yri­te­tään saa­da näyt­tä­mään yli­ver­tai­sel­ta suh­tees­sa mui­hin. Hyvä­kään...
Joh­ta­jan eri­tyi­nen roo­li

Joh­ta­jan eri­tyi­nen roo­li

Joh­ta­jan teh­tä­väk­si on osoi­tet­tu monen­lais­ta. Pitää teh­dä tulos­ta, saa­da muut lois­ta­maan ja rat­kais­ta ongel­mia. On olta­va läs­nä, pal­vel­ta­va ja toi­mit­ta­va orga­ni­saa­tion­sa kas­voi­na ja esi­merk­ki­nä. Hyvä joh­ta­ja kyse­lee, kuun­te­lee ja...

Pin It on Pinterest