Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vaikutuksen alaisena

Suhteiden merkitys 3/3

Hyvät suhteet edis­tävät yhteis­työtä, mutta kuten esi­merkkini kertoo, energia voi myös kulua innos­tuksen sijasta tur­hau­tu­miseen, vält­telyyn tai näen­näiseen teke­miseen. Mutta vaikka huo­nosti suju­vissa tilan­teissa ärtymys

Lue lisää

Suhteiden merkitys 2/3

Jokai­sessa ryh­mässä tuntuu aina olevan joku hankala, joku kiuk­kuinen ja joku her­kästi vastuun ottava. Joku, joka sovit­telee tilan­netta mui­denkin puo­lesta, ja joku, jolle on tärkeää

Lue lisää

Suhteiden merkitys 1/3

Jokainen hetki yhdessä rakentaa yhteistä sosi­aa­lista todel­li­suut­tamme. Tilanteet, joissa koh­taamme. Tavat, joilla koh­te­lemme toi­siamme. Tunteet, joita toi­sis­samme herä­tämme. Välil­lämme olevat suhteet, jotka syn­tyvät, vah­vis­tuvat, hiipuvat

Lue lisää

Sosiaalinen valta 3/3

Kyse on vallan tur­me­le­vasta vai­ku­tuk­sesta. Niin voi käydä kenelle tahansa, joka on saanut vai­ku­tus­valtaa ja aseman, jossa alkaa tuntea itsensä kor­vaa­mat­to­maksi. Muutos tapahtuu vähi­tellen. Kun

Lue lisää

Sosiaalinen valta 2/3

Joskus toivot myös voivasi salata, mitä todel­li­suu­dessa ajat­telet. Sosi­aa­linen valta onkin saman­ai­kai­sesti sekä näkyvää että pii­lo­tettua. Joskus on hyötyä siitä, että kaikki tie­tävät, keiden kanssa

Lue lisää

Sosiaalinen valta 1/3

Sosi­aa­lisen vallan maailma on meille kai­kille tuttu. Siinä on kyse vai­kut­ta­mi­sesta: kuka kuun­telee ketä, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide on pai­navin ja rat­kai­sevin. Palauta mieleesi

Lue lisää

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 2/3

Jos yhteisön toi­minta rakentuu arkisen yhteistyön sijasta nor­mi­tet­tujen koh­taa­misten varaan, voivat ihmiset jäädä vie­raiksi toi­silleen. Mieti esi­mer­kiksi jotain sinulle tuttua orga­ni­saa­tiota. Jos tavataan vain aikataulutetuissa

Lue lisää

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 1/3

Uuteen ryhmään liit­ty­minen vaatii sen tapojen opet­telua. Kun olin hetki sitten ensim­mäisiä kertoja mukana kun­to­sa­li­ryh­mässä, joka oli ennenkin tree­nannut yhdessä, hain jonkin aikaa paik­kaani. Muut

Lue lisää

Joukkoon kuulumisen lumo 4/4

Kokemus on toden­nä­köi­sesti tuttu monelle. Riippuu tilan­teesta, ketä kuun­nellaan her­källä kor­valla. Ja joskus tär­keämpää on se, kuka asian sanoo, kuin itse asia. Entä jos jät­täy­tyisi hankalissa

Lue lisää
Soita 000 000 0000