Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vaikutuksen alaisena

Minäkö asenteellinen? 1/2

Tehdään pieni aja­tus­leikki. Pidätkö itseäsi vas­tuul­lisena, itse­näisenä ja kehit­ty­mis­ky­kyisenä?  Koh­telet toisia aina hyvin, myös silloin, kun olet vihainen, pet­tynyt tai tur­hau­tunut. Toimit rei­lusti ja osoitat

Lue lisää

Tarinoiden totuus 4/4

Ihmisenä ole­minen on tari­noiden ker­to­mista, on moni sanonut. Tutkija Maria Lassila-Merisalo lisää, että haemme hal­linnan tun­netta luo­malla tapah­tumien välille yhteyksiä, joita niillä ei todel­li­suu­dessa vält­tä­mättä ole.

Lue lisää

Tarinoiden totuus 3/4

 Se, mitä toi­sis­tamme ker­romme, on tärkeä osa yhteistä elämää. Vai tie­dätkö mitään paikkaa, jossa pysyt­täisiin tiu­kasti vain niin sano­tussa asiassa, eikä koskaan puhut­taisi mitään ihmisistä?

Lue lisää

Tarinoiden totuus 2/4

 Jutut, juorut ja tarinat ovat osa ryhmän kult­tuuria. Ne yhdis­tävät saman­hen­kisiä ja osoit­tavat, ketkä kuu­luvat meihin ja ketkä ovat niitä muita. Vähän niin kuin nauru.

Lue lisää

Tarinoiden totuus 1/4

Tiedät kyllä, mistä on kyse, kun menet työ­paikan kah­vi­huo­neeseen ja siellä olevat hil­je­nevät. Tai kun joku vedetään syrjään käy­tä­vällä tai ystävien tapaa­mi­sessa joku alkaa puhua

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 5/5

Moni sosi­aa­linen tilanne saakin komedian tai tra­gedian piir­teitä tai tuntuu kään­tyvän fars­siksi tai kau­hu­ta­ri­naksi. Tyy­li­la­jista riip­pu­matta monessa yhtei­sössä on myös pieniä klikkejä, jotka antiikin näytelmien

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 4/5

Mitä tar­kemmin sää­delty sosi­aa­linen tilanne on, sitä näyt­tä­möl­li­sempi siitä tulee. Ajattele esi­mer­kiksi viral­lisia tapaa­misia, juhlia tai pitkät perinteet omaavia tilai­suuksia. Ne ete­nevät tietyn kaavan mukaan

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 2/5

Yritys antaa itsestään halua­mansa kuva on vain osa vuo­ro­vai­ku­tusta, eikä vai­ku­tel­masta voi päättää yksin. Vuo­ro­vai­kutus on sanan­mu­kai­sesti jat­ku­vasti muuttuva tila, jossa jokainen reagoi eri tavoin

Lue lisää

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 1/5

Moni sosi­aa­linen tilanne tuntuu vaa­tivan hieman näyt­te­lijän taitoja. Mieti vaikka omaa toi­min­taasi. Menet työ­haas­tat­teluun teh­tävän mukai­sesti pukeu­tu­neena ja har­kitset, mitä puhut haas­tat­te­lussa. Otat eri­laisen roolin

Lue lisää
Soita 000 000 0000