Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sano­ja: Avu­liai­suus

Sano­ja: Avu­liai­suus

Aut­ta­mi­nen on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, joka voi olla luon­tais­ta, mut­ta sen voi myös omak­sua ympä­ris­tös­tään ja omis­ta koke­muk­sis­ta. Lap­set ovat usein avu­liai­ta, aikui­set ovat jos­kus menet­tä­neet...
Sano­ja: Ter­veh­ti­mi­nen

Sano­ja: Ter­veh­ti­mi­nen

Hei, mitä kuu­luu? Ter­veh­dys, onpa haus­ka näh­dä pit­käs­tä aikaa. Hyvää huo­men­ta ja ter­ve­tu­loa tähän tilai­suu­teen! Ter­veh­ti­mi­nen ei ole vain sosi­aa­li­nen tapa. Se vai­kut­taa ihmis­ten väli­siin suh­tei­siin lähen­tä­mäl­lä nii­tä. On vai­keam­pi olla...
Sano­ja: Vapaus

Sano­ja: Vapaus

Sana vapaus on nii­tä, jois­ta heti tie­tää mis­tä on kyse, mut­ta joi­den tar­kem­pi mää­rit­te­ly vaa­tii lisää sano­ja. Saman­lai­sia käsit­tei­tä ovat val­ta ja onnel­li­suus – tun­nis­tam­me heti nii­den läs­nä­olon tai puut­teen, mut­ta nii­tä on usein vai­kea...
Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Vaik­ka et itse oli­si sel­lai­nen, tun­nis­tat sen var­mas­ti.  Se on lep­poi­saa käve­lyä, näy­teik­ku­noi­den kat­se­lua ja muu­ta­ma sana tut­tu­jen kans­sa. Ruo­kai­lua aurin­ko­var­jon alla pihal­la, het­ki kir­jan kans­sa aurin­ko­tuo­lis­sa tai aikaa...
Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Ihmet­te­lin sitä muu­ta­man päi­vän ajan aina, kun olim­me läh­te­neet liik­keel­le. Pyö­räi­ly tun­tui hel­pol­ta ja aja­tuk­set vaih­tui­vat mai­se­mas­ta johon­kin, jota oli vii­me päi­vi­nä poh­ti­nut. Jokin oli kui­ten­kin toi­sin kuin ennen, mut­ta mikä?...

Pin It on Pinterest