Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to

Vai­kut­ta­mi­sen tai­to on saman­ai­kai­ses­ti help­poa ja vai­ke­aa. Help­poa sik­si, että sii­nä on kyse tavan­omai­ses­ta toi­min­nas­ta. Vai­ke­aa sik­si, että sii­nä pitää olla joh­don­mu­kai­nen ja koko­nais­val­tai­nen. Mis­tä vai­kut­ta­mi­sen tai­to sit­ten...
Vuo­ro­pu­he­lun mer­ki­tys

Vuo­ro­pu­he­lun mer­ki­tys

Työ­pai­kal­la tapah­tu­van kes­kus­te­lun teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia töi­den suju­mi­ses­ta. Tar­ken­ne­taan tavoit­tei­ta ja toi­min­ta­ta­po­ja, hae­taan uusia ideoi­ta, suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan muu­tok­sia, anne­taan palau­tet­ta ja arvioi­daan...
Vah­vis­ta myö­tä­tun­toa

Vah­vis­ta myö­tä­tun­toa

Myö­tä­tun­to, empa­tia ja tun­ne­tai­dot aut­ta­vat vähen­tä­mään kiel­tei­siä koke­muk­sia työyh­tei­sös­sä ja raken­ta­maan innos­tuk­sen kaut­ta tulok­sia ja kil­pai­lu­ky­kyä. Myö­tä­tun­to tulee näky­väk­si toi­min­ta­na ja tekoi­na, pelk­kä tun­ne tai...
Tavois­ta ja muu­tok­ses­ta

Tavois­ta ja muu­tok­ses­ta

Loman jäl­keen kir­ja­hyl­lys­tä osui käteen Leo Babau­tan Zen habits ‑sivuil­ta tulos­ta­ma­ni jut­tu tapo­jen muut­ta­mi­ses­ta. Omien rutii­nien tar­kas­te­lul­le loman päät­ty­mi­nen on hyvä het­ki. On mah­dol­li­suus antaa tilaa sil­le, mikä lisää hyvin­voin­tia...

Pin It on Pinterest