Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mielenmaisemia

Mielenmaisemia

Kesä meni uutta kirjaa vii­meis­tel­lessä, mutta nyt se alkaa olla lop­pusuo­ralla. Kirjan työnimi on Mie­len­mai­semia ja se on sosi­aa­lip­sy­ko­login näkö­kulman arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teisiin. Siis hieman samoja

Lue lisää

Mielenmaisemia: Avuliaisuus

Aut­ta­minen on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstään ja

Lue lisää

Mielenmaisemia: Tervehtiminen

Hei, mitä kuuluu? Ter­vehdys, onpa hauska nähdä pit­kästä aikaa. Hyvää huo­menta ja ter­ve­tuloa tähän tilai­suuteen!  Ter­veh­ti­minen ei ole vain sosi­aa­linen tapa. Se vai­kuttaa ihmisten välisiin suhteisiin

Lue lisää

Mielenmaisemia: Vapaus

Sana vapaus on niitä, joista heti tietää mistä on kyse, mutta joiden tar­kempi mää­rittely vaatii lisää sanoja. Saman­laisia käsit­teitä ovat valta ja onnel­lisuus – tun­nis­tamme heti

Lue lisää

Mielenmaisemia: Kiireettömyys

Vaikka et itse olisi sel­lainen, tun­nistat sen var­masti.  Se on lep­poisaa kävelyä, näy­teik­ku­noiden kat­selua ja muutama sana tut­tujen kanssa. Ruo­kailua aurin­ko­varjon alla pihalla, hetki kirjan

Lue lisää

Mielenmaisemia: Unohtaminen

Ihmet­telin sitä muu­taman päivän ajan aina, kun olimme läh­teneet liik­keelle. Pyö­räily tuntui hel­polta ja aja­tukset vaih­tuivat mai­se­masta johonkin, jota oli viime päivinä poh­tinut. Jokin oli

Lue lisää

Mielenmaisemia: Rentous

Levol­lisuus on piirre, johon kiin­nittää huo­miota pyö­räil­lessään Saksan pie­nissä kau­pun­geissa ja maa­seu­dulla. Rentous näkyy pukeu­tu­mi­sessa, josta puuttuu jäy­kistely. Se näkyy tavassa viettää aikaa ulkona kahviloissa

Lue lisää

Mielenmaisemia: Rauhallisuus

Rau­hal­lisuus on tunne, joka valtaa ensim­mäisenä mielen pyö­rä­mat­kalla. Vain luonnon äänet, satun­nai­sesti autoja, kun ajetaan kau­punkia kohti. Haukkoja lii­te­le­mässä tai­vaalla, lin­tujen laulua met­sässä ja jokien

Lue lisää
Soita 000 000 0000