Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mielenmaisemia

Haltioituminen

Mielenmaisemia: Haltioituminen

Hetki, jolloin lumoudut mai­se­masta tai kat­seesta, joka kos­kettaa. Näet aurin­gon­nousun oranssin ja tur­koosin kirk­kaampina kuin ennen ja lokkien siipien liikkeen valai­sevan taivaan. Rie­mastut siitä, mitä

Lue lisää
Äänet

Mielenmaisemia: Äänet

Se, mitä kuu­lemme, on mer­kittävä mielen maisema. On ihan eri asia olla ympä­ris­tössä, jossa mus­ta­rastaan laulu sekoittuu leh­ti­metsän lin­tujen moniin ääniin ja vaihtuu kiu­rujen liverrykseen

Lue lisää
Hiljaisuus

Mielenmaisemia: Hiljaisuus

Hil­jaisuus on se, mitä tar­vitsee kuul­lakseen itsensä. Ei äänet­tö­myyttä, sitä, että ei kuulu mitään. Mie­luiten luonnon ääniä omien aja­tusten taus­talle. Tuulen huminaa, lin­tujen laulua, taustalla

Lue lisää
Aika

Mielenmaisemia: Aika

”Mer­kitse itsellesi tär­keimmät asiat kalen­teriin, älä pel­kästään prio­risoi sitä mitä kalen­te­rissa sattuu olemaan.” Mie­te­lause hotellin käy­tä­vällä. Tär­keintä on tehdä, mikä on itselle tärkeää. Huo­lehtia siitä,

Lue lisää
Mielenmaisemia

Mistä kirjoittaminen alkaa?

Mistä kirjan kir­joit­ta­minen alkaa? Joskus ideasta, joskus pyyn­nöstä, joskus siitä, että miettii, mitä haluaisi ymmärtää paremmin. Tällä kertaa teksti alkoi syntyä koke­muk­sista ja sopi­vasta ajankohdasta.

Lue lisää

Mielenmaisemia: Pyöräily

– Mitä suo­ma­laiset tekevät, jos eivät har­rasta pyö­räilyä? Kysy­myksen esitti rouva, joka oli samaan aikaan juo­ma­tauolla. Ennen kuin ehdin vastata, hän jatkoi totea­malla, että jotain

Lue lisää
Mielenmaisemia

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä

Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja ihmis­suh­teista käy­tän­nön­lä­hei­sesti ja tar­kasti. Samalla se pal­jastaa, kuinka pienillä

Lue lisää

Mielenmaisemia: Yhteisöllisyys

Yhteen­kuu­lu­vuuden tunne syntyy hel­posti. Kun kävelee kau­pun­gilla muiden kul­ki­joiden kanssa samaan suuntaan. Kun ajaa pyö­rällä ja vastaan tulee muita pyö­räi­li­jöitä. Samalla rei­tillä, samaa teke­mässä. Tai

Lue lisää

Mielenmaisemia: Kuuntelu

Kertoa vai kuun­nella? Puhutko mie­luimmin itse vai mal­tatko myös kuun­nella toisen aja­tuksia? Moni tun­nistaa itsensä jom­mas­ta­kum­masta. Joku haluaa itse olla aina äänessä ja kertoa oman

Lue lisää
Mielenmaisemia

Kirja ilmestyy!

Mie­len­mai­semia - mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on nyt ennak­ko­ti­lat­ta­vissa Par­tuunan sivuilla! Jos kaipaat luet­tavaa mielen ja vuo­ro­vai­ku­tuksen maa­il­masta, tämä on kirja juuri sinulle. Se kertoo tunteista,

Lue lisää
Soita 000 000 0000