Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Jut­te­le­mi­nen voi tun­tua lii­an vähä­ar­voi­sel­ta sanal­ta sel­lai­sel­le, joka on yhtei­söl­li­syy­den yti­mes­sä. Siis kiin­nos­tus ja hyvän fii­lik­sen luo­mi­nen. Sen voi teh­dä hel­pos­ti. Kyse­lee kuu­lu­mi­sia, on kiin­nos­tu­nut miten työt suju­vat ja...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: I niin kuin Ihme­tel­lä ja Ilo

Ihmet­te­ly on tai­to, joka hel­pos­ti unoh­tuu lap­suu­den jäl­keen. Ensin kaik­ki on uut­ta ja kiin­nos­ta­vaa. Sit­ten alat tot­tua ja het­kit­täi­nen uusi uppou­tuu osak­si van­haa. Et kiin­ni­tä enää huo­mio­ta mitä tapah­tuu, tie­dät­hän sen jo etu­kä­teen....
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Guruk­si voi­daan kut­sua sel­lais­ta, joka on alan­sa huip­pu ja arvos­tet­tu vai­kut­ta­ja, tai aina­kin sel­lai­sen mai­nees­sa ole­va hen­ki­lö. Jois­sa­kin yhteyk­sis­sä guruun lii­te­tään valais­tu­mi­sen ja hen­ki­sen opet­ta­jan piir­tei­tä. Tar­kem­min...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: F niin kuin Fraa­si

Fraa­se­ja tar­vi­taan. En nyt tar­koi­ta pel­käs­tään nii­tä kitey­ty­nei­tä sanon­ta­ta­po­ja, joi­ta käy­täm­me suju­vas­ti, vaik­ka nii­den alku­pe­rä ei aina ole tut­tu (men­nä mön­kään, nak­ki nap­sah­taa). Tar­koi­tan nii­tä lausei­ta, joil­la osoi­tam­me...

Pin It on Pinterest