Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Guruk­si voi­daan kut­sua sel­lais­ta, joka on alan­sa huip­pu ja arvos­tet­tu vai­kut­ta­ja, tai aina­kin sel­lai­sen mai­nees­sa ole­va hen­ki­lö. Jois­sa­kin yhteyk­sis­sä guruun lii­te­tään valais­tu­mi­sen ja hen­ki­sen opet­ta­jan piir­tei­tä. Tar­kem­min...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: F niin kuin Fraa­si

Fraa­se­ja tar­vi­taan. En nyt tar­koi­ta pel­käs­tään nii­tä kitey­ty­nei­tä sanon­ta­ta­po­ja, joi­ta käy­täm­me suju­vas­ti, vaik­ka nii­den alku­pe­rä ei aina ole tut­tu (men­nä mön­kään, nak­ki nap­sah­taa). Tar­koi­tan nii­tä lausei­ta, joil­la osoi­tam­me...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: D niin kuin Diver­si­teet­ti

Diver­si­tee­tin, moni­muo­toi­suu­den, mer­ki­tys on sii­nä, että niin luon­to kuin ihmi­syh­tei­sö­kin hyö­tyy eri­lai­suu­des­ta. Yksi­puo­li­suus köyh­dyt­tää, moni­nai­suus rikas­taa niin osaa­mis­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­ta kuin kehi­tys­tä­kin. Uudet vai­kut­teet...
Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: G niin kuin Guru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: C niin kuin Case

Case on ihan tut­tu jut­tu. Se oli hyvä case. Pitää kat­soa vie­lä pari keis­siä ennen kuin teh­dään rat­kai­su­ja. Opin sii­tä kei­sis­tä pal­jon. Case, tut­ta­val­li­sem­min keis­si, tun­tuu ole­van yleis­sa­na, ikään kuin sanan jut­tu syno­nyy­mi, jol­la voi...

Pin It on Pinterest