Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuuse­la

Yhteis­kun­ta­tie­tei­den toh­to­ri, KL ja tie­to­kir­jai­li­ja Sari Kuuse­la on työyh­tei­sö­jen ja joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja, jon­ka työ­elä­mä­ko­ke­mus ulot­tuu lii­ke­toi­min­nas­ta hen­ki­lös­tön kehit­tä­mi­seen, joh­ta­mi­seen ja muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen. Sari on kiin­nos­tu­nut pait­si kai­kes­ta sii­tä, mitä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä ja kulis­sien taka­na tapah­tuu myös sii­tä, mis­tä elä­män onnel­li­suus koos­tuu. Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti (FINOD), työ­noh­jaa­ja (STO­ry).

Sarin kir­jat syven­ty­vät orga­ni­saa­tio­elä­män eri puo­liin kuten joh­ta­mi­seen, val­taan, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­hin ja orga­ni­saa­tio­kult­tuu­riin. Blo­gi www.solmukohtia.fi syven­tyy työyh­tei­sö­jen ja ihmis­suh­tei­den maa­il­maan ja tar­kas­ta­lee myös onnel­li­sen elä­män piir­tei­tä. 

Twit­ter @KuuselaSari
Lin­ke­dIn Sari Kuuse­la

Kir­jat

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työyh­tei­sö

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gias­sa tar­kas­tel­laan työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja yhteis­työn näkö­kul­mas­ta.

Lue lisää

Se antaa kei­no­ja tun­nis­taa työyh­tei­sön käsi­kir­joi­tuk­sia ja teh­dä niis­tä yhdes­sä parem­pia esi­tyk­siä. Syven­nyt tari­noi­den, puhe­ta­van ja esit­tä­mi­sen maa­il­maan ja opit roo­lien raken­ta­mi­ses­ta. Saat näkö­kul­mia sii­hen, miten toi­mia joh­ta­jan ja esi­mie­hen roo­lis­sa ja mil­lai­set lai­na­lai­suu­det orga­ni­saa­tio­elä­män joh­ta­mi­ses­sa val­lit­se­vat. Löy­dät mal­le­ja työyh­tei­sön kult­tuu­rin ja käsi­kir­joi­tuk­sen uudis­ta­mi­seen ja muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen. Opit siis tar­kas­te­le­maan työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min ja muut­ta­maan yhteis­tä käsi­kir­joi­tus­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta entis­tä toi­mi­vam­mak­si ja tulok­sel­li­sem­mak­si.

Voit ostaa kir­jan tääl­tä:

https://www.kauppakamarikauppa.fi/organisaatiodramaturgialla-toimiva-tyoyhteiso.html

Orga­ni­saa­tio­elä­mää – kult­tuu­rin voi­ma ja vai­ku­tus (Talen­tum 2015)

Mis­tä orga­ni­saa­tiokult­tuu­ris­sa on käy­tän­nös­sä kyse?

Lue lisää

Mis­tä orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ris­sa on käy­tän­nös­sä kyse? Mik­si muut­tu­mi­nen on vai­ke­aa, vaik­ka pää­mää­rät näh­täi­siin hyvik­si ja nii­hin oli­si peri­aat­tei­den tasol­la sitou­dut­tu?

Kult­tuu­ri on sosi­aa­li­nen voi­ma: se yhdis­tää ihmi­set ja erot­taa orga­ni­saa­tiot toi­sis­taan. Ymmär­rä, vah­vis­ta ja uudis­ta kult­tuu­ria yhdes­sä tii­min kans­sa, niin teet tulok­sia. Samal­la saat parem­man ilma­pii­rin. Kult­tuu­ri on orga­ni­saa­tio­elä­män ydin. Sik­si sii­hen tuli­si kiin­nit­tää enem­män huo­mio­ta esi­mies­työs­sä, muu­tos­ten joh­ta­mi­ses­sa ja kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lus­sa.

Orga­ni­saa­tio­kult­tuu­ri vai­kut­taa iden­ti­teet­tiim­me ja tulok­siin, hyö­dyn­tää ryh­män voi­maa ja saa uudis­tu­maan esi­merk­kien ja samas­tu­mi­sen kaut­ta. Luki­ja saa kir­jas­ta käy­tän­nön kei­no­ja, joil­la voi vakiin­nut­taa hyviä käy­tän­tö­jä tai muut­taa toi­mi­mat­to­mia tapo­ja. Kir­jan avul­la myös oival­taa oman roo­lin­sa yhtei­sös­sä ja löy­tää kei­no­ja vai­kut­taa sii­hen myön­tei­sel­lä taval­la.

Voit ostaa kir­jan vaik­ka tääl­tä:

https://www.talentumshop.fi/kirjailijat/sari-kuusela/organisaatioelamaa.html

Arvioi­ta kir­jas­ta:

http://www.henry.fi/uutishuone/kirja-arviot http://www.tevere.fi/julkaisut-ja-artikkelit/14-sample-data-articles/260-kirja-arvio-organisaatioelamaa

Hyvä paha val­ta (yhdes­sä Mar­jat­ta Jaben kans­sa, Talen­tum 2013)

Val­ta tun­tuu ole­van tabu. Sil­ti se on läs­nä lähes kai­kis­sa ihmis­ten väli­sis­sä vuo­ro­vai­ku­tustilan­teis­sa.

Lue lisää

Val­ta tun­tuu ole­van tabu. Sil­ti se on läs­nä lähes kai­kis­sa ihmis­ten väli­sis­sä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Perin­tei­sen käsi­tyk­sen mukaan val­ta on mui­den tah­don voit­ta­mis­ta ja omien tavoit­tei­den toteut­ta­mis­ta vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Val­ta on kui­ten­kin myös kei­no toteut­taa asioi­ta yhtei­sek­si hyväk­si sekä mah­dol­li­suuk­sien anta­mis­ta ja luo­mis­ta. Tie­toi­suus val­lan­käy­tös­tä aut­taa tun­nis­ta­maan oman roo­lin­sa ja vas­tuun­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa. Luki­ja oppii oival­ta­maan omaa val­lan­käyt­töään ja käyt­tä­mään val­taa posi­tii­vi­ses­ti.

Kir­ja perus­tuu YTT Sari Kuuse­lan väi­tös­kir­jaan sekä val­lan hui­pul­la ole­vien joh­ta­jien ja yhteis­kun­nal­lis­ten vai­kut­ta­jien koke­muk­seen omas­ta val­lan­käy­tös­tään. Lisäk­si on haas­ta­tel­tu val­lan­käy­tön koh­tee­na ole­via. Näin on syn­ty­nyt pei­li hyväs­tä ja huo­nos­ta val­lan­käy­tös­tä.

Kir­jaan on haas­ta­tel­tu muun muas­sa seu­raa­via val­lan­käyt­tä­jiä: Hel­sin­gin piis­pa Irja Asko­la, vuo­rineuvos Kari Nei­li­mo, pro­fes­so­ri Alf Rehn, PAMin puheen­joh­ta­ja Ann Selin, Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja Timo Soi­ni, Aal­to yli­opis­ton reh­to­ri Tuu­la Tee­ri, por­mes­ta­ri Jus­si Paju­nen.

Voit ostaa kir­jan vaik­ka tääl­tä: https://www.talentumshop.fi/kirjailijat/sari-kuusela/hyva-paha-valta.html

Arvioi­ta kir­jas­ta: http://www.acatiimi.fi/4_2014/04_14_17.php

Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot (Sano­ma­Pro 2013)

Esi­mies ja hänen tai­ton­sa rat­kai­se­vat vii­me kädes­sä tii­min tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen.

Lue lisää

 • Mik­si tii­mi ei aina toi­mi kuten toi­voi­sit?
 • Haet­ko kei­no­ja paran­taa yhteis­työ­tä ja lisä­tä onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia?
 • Tun­tuu­ko kes­kus­te­lu vähäi­sel­tä ja ilma­pii­ri inn­ot­to­mal­ta?
 • Haluat­ko olla arvos­ta­va ja oikeu­den­mu­kai­nen esi­mies?

Esi­mies ja hänen tai­ton­sa rat­kai­se­vat vii­me kädes­sä tii­min tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen. Hyväl­lä joh­ta­mi­sel­la ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doil­la esi­mies saa tii­min onnis­tu­maan ja innos­tu­maan entis­tä enem­män työs­tään. Kir­ja ker­too käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti niis­tä esi­mie­hel­le ja samal­la koko työyh­tei­söl­le tär­keis­tä aiheis­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat työn arkeen ja tulos­ten syn­ty­mi­seen.

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen lisäk­si kir­jan kes­kei­siä tee­mo­ja ovat arvos­tus, yhteis­työ, vai­ku­tus­val­ta, oikeu­den­mu­kai­suus ja onnis­tu­mi­nen unoh­ta­mat­ta nii­tä eri­lai­sia tilan­tei­ta ja ihmi­siä, joi­ta päi­vit­täin koh­taam­me orga­ni­saa­tios­sa. Kir­ja on hyö­dyl­lis­tä luet­ta­vaa nykyi­sil­le ja tule­vil­le esi­mie­hil­le sekä kai­kil­le työyh­tei­sön ja tii­min toi­min­nan paran­ta­mi­seen pyr­ki­vil­le.

Voit ostaa kir­jan vaik­ka tääl­tä:

https://www.talentumshop.fi/kirjailijat/sari-kuusela/esimiehen-vuorovaikutustaidot.html

Arvioi­ta kir­jas­ta:

http://www.talouselama.fi/tyoelama/esimiehen-sanavalinnat-innostavat-tai-lannistavat-3442258 https://arvostavajohtaminen.wikispaces.com/Esimiehen+vuorovaikutustaidot,+2013 http://puhetyo.fi/2013/09/25/vuorovaikutustaitoja-johtajalle

Val­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus joh­ta­mi­ses­sa (väi­tös­kir­ja, Tam­pe­reen yli­opis­to 2010)

Val­ta ilmiö­nä ja kes­kus­te­lun aihee­na on nous­sut vii­me vuo­sien aika­na Suo­mes­sa jul­ki­seen kes­kus­te­luun.

Lue lisää

Val­ta ilmiö­nä ja kes­kus­te­lun aihee­na on nous­sut vii­me vuo­sien aika­na Suo­mes­sa jul­ki­seen kes­kus­te­luun. Suo­men Aka­te­mian Val­ta Suo­mes­sa –tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa (2007–2010) on val­taa tut­kit­tu suo­ma­lais­ten val­ta­ra­ken­tei­den kan­nal­ta. Koko­nais­ku­va val­lan­käy­tön piir­teis­tä eri­tyi­ses­ti joh­ta­mi­sen kan­nal­ta on kui­ten­kin vie­lä puut­teel­li­nen.

 

Sari Kuuse­la osal­lis­tuu sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gian alaan kuu­lu­val­la tut­ki­muk­sel­laan suo­ma­lai­seen val­ta­kes­kus­te­luun tuo­mal­la sii­hen mukaan esi­mie­hen ja joh­ta­jan näke­myk­set val­lan­käy­tös­tä joh­ta­mi­ses­sa. Kes­ki­joh­don val­lan­käy­tön koke­mus­ten tut­ki­mi­nen täy­den­tää suo­ma­lais­ten val­ta­ra­ken­tei­den tar­kas­te­lua nos­ta­mal­la esiin val­lan­käy­tön inhi­mil­li­sen puo­len.

Tut­ki­muk­ses­sa kysy­tään, mil­lai­nen on val­lan arki­päi­vä joh­ta­mi­ses­sa. Tätä on tar­kas­tel­tu kes­ki­joh­don tee­ma­haas­tat­te­lui­den ja niis­sä ker­rot­tu­jen val­ta­ta­ri­noi­den kaut­ta. Kes­ki­joh­to on kak­sois­roo­lis­sa, sil­lä he ovat sekä alais­ten­sa esi­mie­hiä että esi­mie­hen­sä alai­sia. Tut­ki­mus osoit­ti, että esi­mies voi käyt­tää val­taa alai­seen­sa, alai­nen esi­mie­heen­sä ja kol­le­gat toi­siin­sa. Siten kukin on vuo­rol­laan sekä sub­jek­ti (val­lan­käyt­tä­jä) että objek­ti (val­lan­käy­tön koh­de).

Tut­ki­muk­sen tulos­ten mukaan koke­muk­set val­ta­ti­lan­teis­ta voi­daan kuva­ta menes­tys‑, oppi­­mis- ja pet­ty­mys­ta­ri­noi­na. Val­ta­ti­lan­tei­ta yhdis­tää koke­mus lop­pu­tu­lok­ses­ta ja sii­hen liit­ty­vä tun­ne­ti­la. Val­ta­ti­lan­teis­sa taus­tal­la vai­kut­ta­vat arvot ovat hal­lin­ta, hyvät ihmis­suh­teet, vai­kut­ta­mi­nen ja oikeu­den­mu­kai­suus. Tulos­ten perus­teel­la nai­sil­la ja mie­hil­lä on eri­lai­nen suh­de val­taan ja sen mer­ki­tys on heil­le eri­lai­nen. Eron voi tii­vis­tää sii­hen, että val­ta on nai­sil­le tii­min työn tuke­mis­ta ja mie­hil­le mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Nai­sil­le val­ta mah­dol­lis­taa joh­ta­mi­sen ja on kei­no pääs­tä tavoit­tei­siin. Mie­hil­le val­ta on moti­voi­va teki­jä ja kei­no ohja­ta toi­min­taa. Nai­set näke­vät val­lan siten yhtei­söl­li­se­nä ilmiö­nä, mie­het taas yksi­löl­li­se­nä.

Koke­mus val­lan­käy­tös­tä syn­tyy sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kei­noin, eri­tyi­ses­ti posi­tioin­nin kaut­ta. Posi­tioin­tia voi­daan kut­sua arki­kie­lel­lä “pai­kan osoit­ta­mi­sek­si”. Sil­lä val­lan­käyt­tä­jä pyr­kii ohjaa­maan tilan­teen kul­kua omien tavoit­tei­den­sa mukai­ses­ti. Sen tulok­se­na val­lan­käy­tön koh­teek­si itsen­sä koke­val­le syn­tyy tun­ne sii­tä, miten hän­tä arvos­te­taan ja mitä vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia hänel­le anne­taan. Val­ta­ko­ke­mus on siis ennen kaik­kea tun­ne ja koke­mus odo­tus­ten täyt­ty­mi­ses­tä.

Väi­tös­kir­jan löy­dät tääl­tä:

https://tampub.uta.fi/handle/10024/66677

Medias­sa

Val­men­ta­jak­si ja puhu­jak­si

Yhteys­tie­dot

sari.kuusela(at)nodus.fi
050 — 5404842

Lin­ke­dIn: Sari Kuuse­la

 

 

 

 

 

Jos kai­paat innos­ta­via puheen­vuo­ro­ja, spar­raa­vaa coac­haus­ta ja oival­ta­vaa kon­sul­toin­tia ja kehit­tä­mis­tä, löy­dät hyvin tun­te­mia­ni aihei­ta alta. Nii­tä yhdis­tää se, mitä tapah­tuu ihmis­ten välil­lä työyh­tei­sön ja joh­ta­mi­sen eri tilan­teis­sa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teet, arvos­ta­va joh­ta­mi­nen, oikeu­den­mu­kai­nen tapa käyt­tää val­taa ja työyh­tei­sön draa­ma, dra­ma­tur­gia ja kult­tuu­ri ovat tee­mo­ja, joi­hin olen syven­ty­nyt sekä käy­tän­nön työs­sä että kir­joit­ta­mi­sen ja tut­ki­muk­sen kaut­ta.

- Sari Kuuse­la, yhteis­kun­tat. toht., KL, tie­to­kir­jai­li­ja, orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti, työ­noh­jaa­ja

 

 • Orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin voi­ma ja vai­ku­tus
 • 10 askel­ta hyvään orga­ni­saa­tio­kult­tuu­riin
 • Luot­ta­mus­kult­tuu­rin raken­ta­mi­nen
 • Osaa­mi­sen uudis­ta­mi­nen
 • 10x parem­pi työyh­tei­sö
 • Työyh­tei­sö­tai­dot ja yhteis­työn kehit­tä­mi­nen
 • Vuo­ro­vai­ku­tus ja ryh­mä­dy­na­miik­ka
 • Työ­hy­vin­voin­ti ja tulok­sel­li­nen työ
 • Arvos­ta­va joh­ta­mi­nen ja esi­mies­työ
 • Osal­lis­ta­van joh­ta­mi­sen kul­ma­ki­vet
 • Esi­mie­hen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
 • Muu­tos­työ ja muu­tos­ten joh­ta­mi­nen
 • Käy­tä val­taa vii­saas­ti
 • Val­ta ja vai­ku­tus­val­ta orga­ni­saa­tiois­sa
 • Val­ta ja joh­ta­mi­nen
 • Hyvä paha val­ta

MITÄ ON ORGA­NI­SAA­TIO­DRA­MA­TUR­GIA?

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gias­sa tar­kas­tel­laan työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja yhteis­työn näkö­kul­mas­ta. Se antaa kei­no­ja tun­nis­taa mil­lai­sis­ta esi­tyk­sis­tä on kyse, miten nii­den käsi­kir­joi­tus raken­tuu, ket­kä nii­tä ohjaa­vat ja miten kukin vali­koi­tuu roo­liin­sa. Samal­la ollaan muu­tos­joh­ta­mi­sen yti­mes­sä, niis­sä kei­nois­sa, joil­la ihmi­set saa­daan mukaan uudis­tu­maan ja teke­mään yhdes­sä par­haan­sa yhteis­ten tavoit­tei­den eteen. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia pureu­tuu orga­ni­saa­tio­elä­män yti­meen, nii­hin teki­jöi­hin, jot­ka saa­vat työyh­tei­sön kukois­ta­maan tai lakas­tu­maan. Ilman hyvää kes­ki­näis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta, oival­lis­ta käsi­kir­joi­tus­ta, tai­ta­vaa ohjaa­mis­ta ja vakuut­ta­vaa yhteis­tä esi­tys­tä ei syn­ny tulos­ta ja koke­mus onnis­tu­mi­ses­ta­kin jää vail­li­nai­sek­si. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia yhdis­tää draa­man ja dra­ma­tur­gian opit sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gi­aan ja joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen maa­il­maan. Se innos­taa tilan­ne­tie­toi­sek­si ja moni­puo­li­sek­si osaa­jak­si, joka pys­tyy toi­mi­maan aiem­paa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­min eri tilan­teis­sa ja monen­lais­ten ihmis­ten kans­sa. Vaik­ka elä­mä koko­nai­suu­des­saan ei ole pelk­kää teat­te­ria, orga­ni­saa­tio­elä­mä on sitä mitä suu­rim­mas­sa mää­rin.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työyh­tei­sö -kir­jas­sa tar­kas­tel­laan työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja yhteis­työn näkö­kul­mas­ta. Yti­mes­sä on aja­tus oman par­haan itsen esit­tä­mi­ses­tä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä. Samal­la syn­tyy toi­min­taa ohjaa­va yhtei­nen käsi­kir­joi­tus.

Kir­ja antaa kei­no­ja tun­nis­taa mil­lai­sis­ta esi­tyk­sis­tä on kyse, miten nii­den käsi­kir­joi­tus raken­tuu, ket­kä nii­tä ohjaa­vat ja miten kukin toi­mii roo­lis­saan. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia yhdis­tää draa­man ja dra­ma­tur­gian opit sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gi­aan ja joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen maa­il­maan. Samal­la syven­ny­tään nii­hin teki­jöi­hin, jot­ka saa­vat työyh­tei­sön kukois­ta­maan, lakas­tu­maan tai uudis­tu­maan yhdes­sä.

Kir­jan avul­la:

 • syven­nyt tari­noi­den, puhe­ta­van ja esit­tä­mi­sen maa­il­maan
 • opit roo­lien ja käsi­kir­joi­tuk­sen raken­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä
 • saat näkö­kul­mia sii­hen, miten toi­mia joh­ta­jan ja esi­mie­hen roo­lis­sa ja mitä joh­ta­mi­sen maa­il­mas­sa tapah­tuu
 • löy­dät mal­le­ja työyh­tei­sön kult­tuu­rin uudis­ta­mi­seen ja muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen
 • paneu­dut sosi­aa­lis­ten suh­tei­den, samas­tu­mi­sen, ryh­män voi­man, val­lan ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen sekä orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­nin mer­ki­tyk­seen.

Vaik­ka elä­mä koko­nai­suu­des­saan ei ole pelk­kää teat­te­ria, orga­ni­saa­tio­elä­mä on sitä mitä suu­rim­mas­sa mää­rin. Kun kehi­tät draa­man tajua, esit­tä­mi­sen ja käsi­kir­joit­ta­mi­sen tai­to­ja ja omi­nai­suuk­sia­si orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gi­na, saa koko työyh­tei­sö mah­dol­li­suu­den lois­taa orga­ni­saa­tion teat­te­ris­sa. Sil­loin omat­kin tavoit­tee­si toteu­tu­vat.

Pin It on Pinterest